Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Probas de acceso á FP

Os estudantes que non teñen a titulación esixida poden acceder aos ensinos de Formación Profesional mediante unha proba específica
Por Marta Vázquez-Reina 8 de Xullo de 2009
Img examenses
Imagen: Djenan Kozic

Non conseguir o título de Graduado en Secundaria ou de Bacharelato non é escusa paira abandonar os estudos. Quen se atopen nestas circunstancias poden continuar a súa traxectoria educativa na Formación Profesional de Grao Medio ou Superior mediante as distintas probas de acceso que convocan cada ano as administracións educativas autonómicas.

En que consisten as probas?

Cada ano un 10,5% dos alumnos que acceden á Formación Profesional (FP) de Grao Medio e un 8% dos que inician a FP de Grao Superior non o fan directamente senón que teñen que dar un pequeno rodeo paira poder comezar estes ensinos. Accédese a elas a través da denominada proba de acceso dirixida aos aspirantes que non cumpren cos requisitos académicos esixidos nestes estudos. Nalgunhas comunidades esta cifra é aínda máis elevada, como o caso de Valencia, onde máis dun 20% dos alumnos de novo ingreso de Grao Medio fixérono tras superar a proba de acceso e cerca do 30% dos de Grao Superior. Outras comunidades con alta porcentaxe de ingreso por esta vía son Andalucía, Baleares, Navarra e Estremadura.

Serven paira acreditar que o estudante ten os coñecementos e habilidades necesarias paira cursar con aproveitamento as enseñazas

Estas probas de acceso están reguladas polas distintas administracións educativas autonómicas e serven paira acreditar que o estudante ten os coñecementos e habilidades necesarias paira cursar con aproveitamento as enseñazas, así como que dispón da capacidade requirida no campo profesional ao que quere optar cando se trata da FP de Grao Superior. Como norma xeral, paira realizar as probas é requisito imprescindible cumprir 17 anos no ano de realización da proba paira cursar a de Grao Medio e 19 na de Grao Superior, aínda que a esta última tamén poden acceder quen con 18 anos obteñan previamente un título de Técnico nun ciclo formativo da mesma familia profesional á que queiran acceder.

Normalmente as probas de acceso convócanas as administracións autonómicas polo menos unha vez ao ano, no mes de xuño, aínda que o período de inscrición adoita abrirse entre os meses de febreiro e marzo. As solicitudes preséntanse nesa data nos mesmos Institutos de Secundaria ou nos Centros de FP onde se realizan as probas; con todo, os estudantes que están a cursar un ciclo de Grao Medio e queren realizar as probas de Grao Superior poden inscribirse máis tarde, una vez finalizado o ciclo.

A superación das probas ten validez en todo o territorio nacional

Aínda que as probas, como xa se mencionou, están reguladas por cada comunidade e por tanto teñen cada una no seu ámbito diferente normativa e criterios que é conveniente consultar, a súa superación ten validez en todo o territorio nacional. Paira aprobalas, tanto en Grao Superior como Medio, é necesario obter polo menos catro puntos en cada una das partes que conforman a proba e una cualificación global de media entre todas elas de cinco. No entanto, se non se alcanza esta cualificación media pero si se superou una ou varias partes, é posible solicitar una certificación que pode ter validez paira seguintes convocatorias da proba de acceso.

Grao Medio e Grao Superior

Probas de Grao Medio

Poden acceder de forma directa á FP de Grao Medio os estudantes que posúan o título de Graduado niso, un título de Técnico de Grao Medio, ou superen segundo de Bacharelato. As persoas que non reúnan algún destes requisitos académicos poden realizar a proba de acceso, sempre que teñan como mínimo 17 anos cumpridos no ano de realización da proba.

A proba de acceso a FP de Grao Medio avalía as competencias básicas que se adquiren na Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e estrutúrase normalmente en tres partes: Socio-lingüística, que comprende as materias de Lingua castelá e literatura, Ciencias Sociais e Educación paira a cidadanía, a parte Matemática, e a Científico-Técnica, que inclúe as materias de Ciencias da Natureza e Tecnoloxía.

Os que superen a proba de acceso á universidade paira maiores de 25 están exentos de realizar estas probas

Con todo, non todos os alumnos débense examinar obrigatoriamente de todas as partes da proba, xa que cada una das administracións autonómicas establece distintos perfís que poden estar exentos de realizar toda ou algunha parte da proba. Por unha banda, están exentos de realizar a totalidade da proba quen superen previamente o exame de acceso á universidade paira maiores de 25 anos e os que aproben a proba de acceso á FP de Grao Superior. Así mesmo, algúns estudantes están exentos de realizar algunha parte das seguintes probas:

 • Parte Científico -Técnica: pódese estar exento de realizar esta parte se se superaron os módulos obrigatorios dun programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), se se posúe un certificado de profesionalidade que acredite una cualificación profesional ou se xustifique una experiencia laboral equivalente a un ano con xornada completa.
 • Parte Socio Lingüística ou Matemática: poden estar exentos quen que superen os módulos voluntarios do ámbito de Comunicación e ámbito Social ou o ámbito Científico tecnolóxico respectivamente dun programa de Educación paira Persoas Adultas ou dun PCPI.

  Probas de Grao Superior

  Por unha banda, poden acceder directamente aos ciclos formativos de FP de Grao Superior os estudantes co título de Bacharelato, outro título de Técnico Superior ou quen conten cun titulo universitario ou equivalente. Por outro, poden acceder mediante proba os estudantes que sen reunir os requisitos académicos teñan como mínimo 19 anos no ano de realización da proba ou 18 no caso de acreditar que se posúe un título de Técnico de FP na mesma familia profesional do ciclo ao que se quere acceder.

  A proba consta de dous partes, una común e outra específica:

 • A parte común, que é a mesma paira todos os ciclos de Grao Superior, inclúe exercicios de dous ou tres materias, dependendo da comunidade; o máis frecuente é que correspondan a Lingua castelá e literatura, Lingua estranxeira e Matemáticas, aínda que como dixemos isto varía nas distintas autonomías, xa que, por exemplo, no País Vasco non se inclúe a Lingua estranxeira e en Asturias, pola súa banda, os alumnos poden optar entre Matemáticas ou Historia.

 • A parte específica consiste na realización de dous exercicios da opción na que se integre a familia profesional do ciclo formativo ao que queira acceder; normalmente as familias agrúpanse en tres opcións: Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencias e Tecnoloxía e en cada una delas recóllense dúas ou tres materias, aínda que o estudante só se examina de dous. Así, mentres que por exemplo un estudante do País Vasco que queira acceder a un ciclo da familia profesional de Hostalaría e Turismo pode elixir paira a parte específica entre as materias de Filosofía, Economía e organización de empresas ou Lingua estranxeira, un aspirante a un ciclo da familia de Agraria terá que optar entre Química, Ciencias da terra ou Bioloxía.

  Como na proba de Grao Medio, algúns perfís de candidatos poden estar exentos de realizar parte da proba

  Do mesmo xeito que na proba de Grao Medio, algúns perfís de candidatos poden estar exentos de realizar parte da proba. Poden saltarse a parte común quen superen con anterioridade outra proba de acceso á FP de Grao Superior, aínda que sexa doutra familia profesional. E poden librarse da parte específica os estudantes que posúan un título de Técnico de FP, sempre que pertenza a algunha das familias profesionais incluídas dentro da opción pola que se presente, os que obteñan un certificado de profesionalidade que acredite una cualificación profesional de nivel 2 ou superior pertencente a algunha das familias profesionais incluídas na opción, ou quen xustifiquen una experiencia laboral dun ano completo nun campo profesional relacionado con algúns dos ciclos da opción pola que se presenta.