Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Probas libres de bacharelato

Unha nova opción para que os maiores de 20 anos obteñan o título de bacharel mediante a realización dun único exame
Por Marta Vázquez-Reina 20 de Agosto de 2010
Img selectividad123listado

O Ministerio de Educación e varias comunidades autónomas han implantado xa no seu ámbito de xestión as probas libres de bacharelato, unha nova vía para que os maiores de vinte anos poidan obter o título de bacharel sen necesidade de cursar os ensinos académicos. Esta modalidade achega maior flexibilidade ao sistema educativo e permite retomar os estudos aos mozos que os abandonaron de forma prematura.

Unha das principais preocupacións dos responsables do ámbito educativo no noso país é a elevada taxa de abandono escolar temperán. Segundo os últimos datos rexistrados polo Ministerio de Educación, sitúase nun 31,2%. Estes son novos que, por determinadas causas e circunstancias, aparcan os seus estudos antes de tempo sen conseguir unha titulación que lles permita acceder a niveis educativos superiores ou a un mercado de traballo máis amplo, que esixe unha formación académica mínima aos seus aspirantes.

Son vías alternativas aos ensinos regulados para validar as aprendizaxes dos adultos

Para atender a este grupo, a Lei Orgánica de Educación (2006) recoñece a necesidade de incrementar a flexibilidade do sistema educativo, de modo que se permita que todas as persoas teñan a posibilidade de formarse e continuar a súa aprendizaxe, a pesar de abandonalo de forma prematura. Unha das medidas efectivas que propón esta Lei é o establecemento de vías alternativas aos ensinos regulados para validar as aprendizaxes dos adultos e permitirlles que obteñan un título cos mesmos efectos laborais e académicos que se cursasen estudos regulares.

Deste xeito, LÓEA insta as administracións educativas autonómicas, no ámbito das súas competencias, a que organicen de forma periódica probas para que as persoas maiores de 20 anos poidan obter o título de bacharel sen necesidade de cursar os ensinos desta etapa educativa en calquera das súas modalidades, xa sexa presencial ou a distancia. Na actualidade, ademais do Ministerio de Educación no seu correspondente ámbito de xestión (centros no estranxeiro, Ceuta e Melilla), as comunidades de Andalucía, Asturias e Aragón puxeron xa en marcha esta proba libre nos seus territorios.

Quen pode facer a proba

As probas libres de bacharelato diríxense a persoas maiores de 20 anos

As probas libres de bacharelato diríxense a persoas maiores de 20 anos ou que cumpran esta idade no ano natural no que se realiza o exame. Deben carecer do título de bacharel e non cursar nese momento un nivel académico de ensinos de bacharelato en calquera das súas modalidades.

Respecto dos requisitos académicos, non se esixe ningunha titulación previa ao aspirante, excepto no ámbito de xestión do Principado de Asturias, onde se require ter o título de Graduado en ESO. Esta mesma comunidade establece tamén que á proba tan só poden presentarse os cidadáns empadroados en calquera municipio da autonomía, mentres que no resto de comunidades o acceso é libre para todos os aspirantes que cumpran os requisitos mencionados con anterioridade.

Obxectivo e estrutura

O obxectivo é valorar a madurez intelectual e humana do aspirante e a súa formación xeral nas principais competencias

A finalidade da proba libre do título de bacharel é verificar que quen a realiza alcanzou os obxectivos marcados no currículo oficial desta etapa académica. En definitiva, valorar a madurez intelectual e humana do aspirante e a súa formación xeral nas principais competencias que favorecen a continuación da súa aprendizaxe nalgunha dos ensinos regulados do sistema educativo.

A proba estrutúrase en dous partes principais. A primeira avalía as materias comúns de bacharelato e os examinados teñen que realizar distintos exercicios referentes a estas materias. A segunda parte é diferenciada, segundo as distintas modalidades do bacharelato actual. Cada comunidade autónoma establece o número de materias ou exercicios que deben cumprimentar os aspirantes nesta segunda fase.

Validacións e título

Unha das principais vantaxes desta proba é que se os aspirantes aprobaron de forma previa nos ensinos regulados unha ou varias materias de bacharelato que forman parte do exame, estarán exentos de realizar os exercicios correspondentes a estas. A nota global calcúlase coa cualificación da materia correspondente xa superada.

Os candidatos poden manter para sucesivas convocatorias a cualificación obtida nas materias

A proba considérase superada cando se aproban todos os exercicios que a compoñen. Se é así, o aspirante recibe o título de bacharel, que terá efectos laborais e académicos en todo o territorio español. En caso de non aprobar todos os exercicios, os candidatos poden manter para sucesivas convocatorias a cualificación da materia ou as partes superadas, que se considerarán aprobadas se decide continuar os ensinos de bacharelato nas modalidades nocturna ou a distancia.