Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Unha alternativa á FP tradicional

As probas libres de Formación Profesional permiten obter un título de Grao Medio ou Superior sen necesidade de cursar os ensinos
Por Marta Vázquez-Reina 27 de Maio de 2009
Img examen adultolistado
Imagen: Enrique Dans

Unha das características principais dos ensinos de Formación Profesional (FP) é que deben ofrecer a maior flexibilidade posible aos seus estudantes. Por iso, son cada vez máis as comunidades autónomas que se suman á iniciativa das probas libres. Grazas a estas, un candidato pode examinarse dun, varios ou do total de módulos que conforman un ciclo formativo de FP, de modo que unha vez superados todos pode obter o título profesional correspondente.

Imagen: Enrique Dans

O acceso á Formación Profesional específica, é dicir, aos ciclos formativos de Grao Medio ou Superior, pódese realizar por dúas vías. Por unha banda, os aspirantes a un título de Técnico ou Técnico Superior que cumpren cos requisitos académicos esixidos para iniciar estes ensinos pódense incorporar a elas directamente; por outra, aqueles que non os cumpren poden cursar estes estudos se superan previamente unha proba de acceso regulada polas administracións educativas. Unha vez dentro, o camiño a percorrer é o mesmo para todos: un ou dous anos de formación (dependendo do ciclo elixido) nos diferentes centros educativos onde se imparten os ensinos de FP, tras os cales, cando se superaron todos os módulos formativos que conforman o ciclo, o estudante obtén o correspondente título de Técnico ou Técnico Superior.

Pódense obter distintos títulos de Formación Profesional sen necesidade de asistir regularmente aos centros docentes

Pero, que ocorre con aqueles estudantes que a pesar de reunir as condicións de acceso a estes ensinos non dispoñen de tempo ou das circunstancias adecuadas para cursalas? Para estes casos, un bo número de comunidades autónomas puxeron en marcha nos últimos anos a posibilidade de que se poidan obter distintos títulos de Formación Profesional sen necesidade de asistir regularmente aos centros docentes, senón que o estudante ten a opción de realizar unhas probas específicas nas que debe demostrar que posúe as competencias asociadas ao módulo ou módulos profesionais dos que se examina. Son as denominadas probas libres de Formación Profesional.

Estas probas están deseñadas para atender a varios perfís de estudantes; un deles, quizais o máis frecuente, é o de quen nun momento determinado tivo que abandonar por algún motivo os seus estudos de FP e incorporarse ao mercado laboral sen completar na súa totalidade o ciclo formativo; grazas ás probas libres, estas persoas poden agora examinarse daqueles módulos que quedaron pendentes e, se os superan, obter deste xeito o título de Técnico ou Técnico Superior ao que optaban.

Pódese dar tamén o caso de persoas que, aínda estando en posesión dun título, adquiriron no transcurso da súa carreira profesional competencias e capacidades que lle permitirían superar de forma fácil as probas libres conducentes á obtención dun determinado título de FP, que poden incorporar ao seu currículo e ampliar así as súas perspectivas laborais futuras.

As probas

Unha vez ao ano, as comunidades autónomas que as teñen instauradas dentro da oferta de ensinos de Formación Profesional convocan as probas libres para a obtención dos títulos de Técnico e Técnico Superior, que se celebran na maioría delas unha vez ao ano, aínda que en algunhas, como é o caso de Castela-A Mancha, existe a posibilidade de presentarse en dúas convocatorias anuais.

As probas sempre se convocan para módulos, é dicir, non hai probas xerais para obter un determinado título

As probas sempre se convocan para módulos, é dicir, non existen probas xerais para obter un determinado título; así, o estudante matricularase nun, varios ou todos os módulos, segundo crea conveniente, de entre os que quedan pendentes para completar o ciclo. Unha vez superados, hai que ter en conta que para poder conseguir o título de Técnico ou Técnico Superior, xa sexa na modalidade de ensino presencial ou a través das probas libres, é obrigatorio superar un módulo de Formación en Centros de Traballo. Neste caso, aquel que completase todos os módulos dun ciclo coas probas libres debe matricularse neste módulo práctico no mesmo centro onde realizase as probas ou, se a súa experiencia profesional permítello, solicitar a exención deste módulo á hora de realizar a matrícula.

En canto aos contidos das probas libres, son elaborados polas comisións de avaliación que as comunidades autónomas constitúen cada ano; neles inclúense aqueles aspectos teóricos e prácticos que forman parte do módulo profesional e que se recollen nos reais decretos que establecen os currículos dos diferentes títulos de Grao Medio e Superior da Formación Profesional. É necesario saber que as probas libres non están dispoñibles para os módulos de todos os ciclos formativos das 26 familias profesionais vixentes na actualidade, cada comunidade establece de forma específica na convocatoria anual aqueles módulos e ciclos aos que se pode acceder mediante as probas libres, así como os centros de ensino onde se avaliarán.

A continuación detállanse as distintas normativas que regulan as probas libres de FP publicadas actualmente polas comunidades autónomas onde se convocan:

 • Andalucía
 • Aragón
 • Canarias
 • Cantabria
 • Castela-A Mancha
 • Castela e León
 • Cataluña
 • Illas Baleares
 • Madrid
 • País Vasco
 • Comunidade Valenciana
  Matrícula e requisitos

  En cada convocatoria autonómica das probas libres establécense os prazos e a forma de realizar a matrícula; na maioría dos casos debe formalizarse nos centros onde se establece que se efectuará a proba do ciclo formativo ao que se quere optar, aínda que algunhas comunidades permiten que se realice de forma telemática. Os requisitos para poder matricularse nestas probas son os seguintes:

  Ciclos de Grao Medio: para acceder ás probas libres de módulos profesionais correspondentes a un título de Técnico requírese ter 18 anos cumpridos no ano de realización da proba.

  Ciclos de Grao Superior: para realizar as probas libres que dan acceso a un título de Técnico Superior débese ter 20 anos, ou 19 no caso de que se acredite estar en posesión duntítulo de Técnico relacionado co de Técnico Superior que se pretendeobter.

  Ademais dos requisitos de idade, os solicitantes deberán cumprir uns requisitos formativos que se especifican nas distintas convocatorias. Con carácter xeral, para acceder ás probas que dan acceso aos títulos de Técnico débese estar en posesión do graduado en ESO ou equivalente, ou superar as probas de acceso á FP de Grao Medio ou a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. No caso dos ciclos de Grao Superior, poden acceder aqueles que estean en posesión dalgún destes títulos: Bacharel, Técnico Especialista, Técnico Superior, outro equivalente a efectos académicos ou ben unha titulación universitaria. Así mesmo, poderán acceder quen superasen a proba de acceso ao correspondente ciclo formativo de Grao Superior ou a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.