Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Validacións en FP

Permiten acceder a outros ciclos formativos, co recoñecemento previo dun ou varios módulos que o integran
Por Marta Vázquez-Reina 13 de Marzo de 2010

Moitos estudantes que acceden cada ano á Formación Profesional (FP) no noso país non se estrean nestes ensinos. Son alumnos que xa cursaron de maneira total ou parcial outro ciclo formativo e, por tanto, adquiriron determinadas competencias que poden recoñecerse nos seus novos estudos. Os módulos que se convalidan con maior frecuencia son os de formación e orientación laboral e formación en centros de traballo, pero esta opción tamén é posible para módulos de igual denominación en diferentes ciclos e familias profesionais ou para materias cursadas en bacharelato.

Img fpcocineroqportadaImagen: CONSUMER EROSKI

Reciclarse, adquirir novos coñecementos e competencias ou integrarse nun ámbito laboral diferente son algunhas razóns que levan aos técnicos de grao medio e superior de Formación Profesional a retomar os ensinos posobrigatorios. A maioría matricúlase nun ciclo da mesma familia profesional, pero tamén hai quen optan por áreas formativas que difiren da anterior de maneira substancial e é frecuente que se reenganchen a esta formación os estudantes que non completaron os seus estudos nunha fase anterior e desexan finalizalos ou iniciar un ciclo distinto.

Pódese recoñecer como equivalente parte da formación adquirida de forma previa

Todos estes perfís non están obrigados a comezar os seus novos estudos desde cero. O sistema de validacións establecido para os ensinos de FP permite que se poida recoñecer como equivalente parte da formación adquirida de forma previa polo estudante. Isto facilita o camiño cara a unha nova titulación e diminúe o tempo necesario para obter a competencia desexada. A validación de módulos profesionais en FP pódese obter por diferentes vías.

  • Validación doutros módulos profesionais

Os estudantes de FP poden convalidar módulos profesionais que son comúns a varios ciclos formativos. Nalgúns casos, comparten a mesma denominación e, noutros, teñen obxectivos, contidos e duración similares. Na actualidade, conviven no catálogo de FP títulos derivados da Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE) e da actual Lei Orgánica de Educación (LOE). O sistema de validacións de módulos varía en función da normativa que ampare tanto ao título que se ten como ao novo que se inicia.

Se o alumno quere convalidar un módulo dun ciclo de LOGSE con outros que pertenzan a un ciclo ao amparo desta normativa, debe remitirse á Orde do 20 de decembro de 2001. Nos seus anexos recolle, por unha banda, os módulos comúns a distintos ciclos formativos e, por outra, os módulos que se poden recoñecer dentro de una mesma familia profesional por ter suficiente similitude nas capacidades adquiridas e nos seus contidos básicos.

No caso de que o título que desexa cursar o estudante estea desenvolvido pola normativa de LÓEA, será suficiente con consultar a norma que regula cada título específico. Nelas concrétanse tanto os módulos comúns a distintos ciclos, como a correspondencia entre módulos do título da LOGSE declarado equivalente á nova titulación de LÓEA.

  • Validación por acreditación de competencias

Se convalidan as competencias previas recoñecidas mediante outro título de FP ou un certificado de profesionalidade

Todos os alumnos que vaian iniciar un ciclo formativo regulado por LÓEA poden convalidar módulos profesionais do título mediante a acreditación de unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Estas competencias deben acreditarse mediante outro título de FP ou a través dun certificado de profesionalidade. Os reais decretos que establecen cada ciclo formativo especifican nos seus anexos as unidades de competencia que se poden acreditar, así como as que obtén o alumno ao terminar os estudos.

  • Validación de modulo de formación e orientación laboral (FOL)

Este módulo forma parte do currículo de todos os ciclos formativos regulados por LÓEA, de modo que os estudantes que superasen todas as competencias dun título, mesmo do módulo profesional de proxecto, poden solicitar a validación do FOL. No caso de titulados nun ciclo da LOGSE, poden convalidarlo se ademais do anterior acreditan un ano de experiencia laboral e teñen o certificado de técnico en prevención de riscos laborais de nivel básico.

  • Validacións con materias de bacharelato

Algunhas materias dos ensinos de bacharelato, como electrotecnia ou química poden convalidarse para determinados ciclos formativos de grao medio. Pódese consultar o R.D 777/1998, de 30 de abril, polo que se desenvolven certos aspectos da ordenación da formación profesional no ámbito do sistema educativo.

Pasos para obter a validación

Para solicitar calquera das validacións posibles para FP, é requisito imprescindible estar matriculado no ciclo formativo para o que se quere obter recoñecemento de módulos. Cando a validación estea recollida nalgunha das normativas citadas ou na norma que regula o título, a solicitude débese dirixir á dirección do centro educativo no que se formalizou a matrícula, xunto coa documentación que xustifique os estudos cursados polo alumno.

Se a validación que se solicita non está reflectida nunha norma, pídese tamén ao centro, aínda que a instancia responsable de determinar a equivalencia é o Ministerio de Educación, que atende cada petición de forma individual.