Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acceder a un máster oficial

Para iniciar estudos de posgrao de máster é imprescindible contar cun título universitario previo
Por Marta Vázquez-Reina 7 de Agosto de 2009

Despois do grao, o máster. Non é unha obrigación, pero si unha opción atractiva para os miles de alumnos que cada ano finalizan o último curso na universidade. O máster oficial, segundo ciclo dos novos estudos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior, ofrece unha formación especializada co fin de mellorar as competencias en distintos ámbitos profesionais ou disciplinares. Para acceder a estes ensinos necesítase contar cunha titulación superior vinculada, na maioría dos casos, á área de coñecemento na que se engloba o título de posgrao.

Img universitariasportadojpgImagen: Universidad de Navarra

As cifras triplícanse. No curso 2006-2007, no que comezaron a impartirse os másteres oficiais no noso país, o número de estudantes que se matricularon nestes ensinos non alcanzou a cifra de 18.000. Dous anos máis tarde, a cantidade de alumnos que opta por eles roza os 50.000. Estes datos, recollidos no recente Avance de Estatísticas de estudantes universitarios, publicado polo Ministerio de Educación, son reflexo do atractivo que representan os novos estudos de posgrao. En total, o pasado curso autorizáronse nas universidades españolas máis de 2.000 títulos de Máster Oficial, o dobre que dous anos antes.

Os plans de estudo dos másteres oficiais son verificados e aprobados, do mesmo xeito que os de grao, pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA). Teñen entre 60 e 120 créditos ECTS, é dicir, unha duración dun a dous anos académicos. Inclúen, ademais da formación teórica e práctica, a elaboración dun traballo fin de máster cunha carga académica de 6 a 30 créditos.

Estudantes españois

Pode ser candidato tanto un licenciado como un diplomado, arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro superior

Tal como recolle o Real Decreto 1393/2007, “para acceder aos ensinos oficiais de máster é necesario estar en posesión dun título universitario oficial español”. En principio, este é o requisito imprescindible esixido a todos os aspirantes. De modo que pode ser candidato tanto un licenciado como un diplomado, arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro superior. No entanto, aínda que todos os titulados superiores poden acceder a un máster oficial, iso non significa que estean preparados para facelo a calquera dos que se ofertan.

En moitos casos, o plan de estudos é moi especializado e resulta imprescindible que o futuro alumno conte cunha formación previa que lle habilite para cursar con éxito os ensinos. Esta é a razón pola que a mesma normativa engade que “os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que, no seu caso, sexan propios do título de máster universitario ou estableza a universidade”.

As universidades detallan en cada programa de máster oficial os procedementos e criterios de admisión específicos

As universidades detallan en cada programa de máster oficial os procedementos e criterios de admisión específicos para o plan de estudos. Entre estes, pódese incluír unha titulación previa determinada, experiencia profesional nunha área concreta ou dominio dalgún idioma. Con todo, isto non é o único.

Debido ao escaso número de prazas que ofertan algúns dos másteres oficiais, ademais de cumprir cos requisitos esixidos, os candidatos deben pasar tamén, en ocasións, por un proceso de selección. O expediente académico, unha entrevista persoal, cartas de recomendación ou, mesmo, contar con outro título de máster son algúns dos aspectos valorados ao elixir aos futuros estudantes.

Estudantes estranxeiros

Non só os mozos españois han acollido con entusiasmo a oferta de posgrao das universidades do noso país. Segundo os últimos datos do Ministerio de Educación, o 22,9% dos estudantes de máster oficial en España no curso 2008-2009 procedía de países estranxeiros.

O proceso de admisión e matriculación do alumnado europeo desenvólvese do mesmo xeito que un universitario español

En total, estudaron no noso país 11.392 alumnos exranjeros, dos que tan só o 21% procedía de Estados membros da Unión Europea. Estes estudantes de sistemas integrados dentro do Espazo Europeo de Educación Superior poden iniciar os ensinos oficiais de máster en España sempre que teñan un titulo de grao oficial que faculte no seu país para o acceso a estudos de posgrao. Se se cumpre este requisito, o proceso de admisión e matriculación do alumno desenvólvese do mesmo xeito que un universitario español.

Os estudantes de países alleos ao EEES (o 79% dos estranxeiros matriculados) poden acceder a un máster oficial no territorio español sen necesidade de homologar o seu título. O requisito imprescindible para estes alumnos é que acrediten, ante a universidade na que desexan ingresar, un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois que se esixen para acceder aos ensinos do máster. Este título, debe permitir no seu país de orixe o inicio de estudos de posgrao. O acceso por esta vía non implica homologación do título, nin o seu recoñecemento a outros efectos.

Para ser admitido, a universidade na que se solicitou o ingreso debe emitir un informe técnico favorable

A documentación presentada polos estudantes con títulos non homologados para acreditar a correspondencia de estudos debe estar legalizada segundo o tipo de convenio existente entre o país de orixe e España e traducida ao castelán, se fose necesario. En xeral, estes alumnos deben achegar á solicitude de máster un documento acreditativo de identidade, o título académico correspondente e un certificado académico dos estudos cursados, onde consten as materias (co número de horas e créditos), as notas obtidas e o recoñecemento de que o título faculta para o acceso a estudos de posgrao. Unha vez recibida toda a documentación, e comprobado que é correcta, a universidade emitirá un informe técnico favorable que o estudante estranxeiro deberá presentar no momento de matriculación.