Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acceso á universidade a partir da 40

Os maiores de 40 anos sen titulación académica poden acceder a titulacións universitarias afíns á súa experiencia profesional
Por Marta Vázquez-Reina 30 de Setembro de 2011
Img clase adultoslistado

A universidade abre novas vías de ingreso para os adultos interesados en cursar os seus ensinos. Desde o pasado curso, os maiores de 40 anos poden acceder ás titulacións universitarias mediante a acreditación da súa experiencia laboral. Para ingresar nos estudos superiores por esta modalidade, é necesario superar unha fase de valoración de méritos para verificar a afinidade entre o ámbito e a actividade profesional realizada, co título específico que se solicita. Tamén se require unha fase de entrevista persoal para avaliar a competencia e idoneidade do candidato para cursar estudos universitarios.

Unha vía alternativa

Ata o pasado curso, os adultos que desexaban ingresar na universidade e non contaban con algún dos títulos académicos que dá acceso a estes estudos debían superar a denominada proba de acceso para maiores de 25 anos, un exame similar a selectividade , no que os candidatos deben demostrar as súas habilidades e aptitudes para cursar estudos universitarios e as súas capacidades e coñecementos en diferentes áreas vinculadas á rama de ensino á que aspiran.

A proba de acceso para maiores de 25 anos xa non é a única vía de acceso universitario para os adultos

Con todo, na actualidade, os candidatos que cumprisen 40 anos e conten con determinada experiencia profesional poden iniciar os seus estudos universitarios sen necesidade de realizar esta proba. Todas as universidades do noso país adaptaron a súa normativa de acceso ás directrices marcadas polo Real Decreto 1892/2008, de modo que permiten aos aspirantes con estas características ingresar nos ensinos superiores mediante a acreditación do seu traballo profesional.

Avaliación da experiencia

Poden acceder á universidade por esta modalidade os candidatos sen titulación académica que cumprisen 40 anos antes do 1 de outubro do ano de inicio dos estudos e que poidan acreditar unha experiencia profesional previa. A finalidade desta vía de acceso é facilitar a actualización e readaptación dos profesionais, ao permitir que a súa capacitación profesional sirva de proba para demostrar a súa competencia e aptitude para acceder a uns determinados estudos universitarios.

Cada universidade marca a súa propia normativa para avaliar ao candidato

Para avaliar a idoneidade do candidato, cada universidade marca a súa propia normativa interna na convocatoria anual para as probas. Como a solicitude débese facer para unha titulación determinada nun centro específico, é aconsellable que o aspirante consulte de forma previa a norma establecida pola institución de educación superior. En xeral, a proba consta de dúas fases:

  • Valoración da experiencia: os novos plans de estudos verificados pola Axencia Nacional da Calidade e Acreditación (ANECA) inclúen de forma obrigatoria os criterios de acreditación e os ámbitos da experiencia laboral relacionados con cada un dos títulos de grao. En función destes criterios, o tempo de dedicación e o nivel de competencia adquirido que acredite o candidato, o tribunal de avaliación outórgalle unha cualificación determinada. A vida laboral, os contratos de traballo ou a certificación de traballar como autónomo ou por conta propia son algúns dos documentos válidos para acreditar esta experiencia.
  • Entrevista persoal: os aspirantes que obteñan a cualificación mínima requirida pola universidade para superar a primeira fase teñen que realizar unha entrevista persoal co tribunal de avaliación. Leste valora os seus coñecementos e a súa idoneidade para cursar con éxito o título ao que desexa acceder.
    Proba para maiores de 45 anos

    Os candidatos que non cumpran os requisitos esixidos para acceder aos estudos superiores universitarios por medio da acreditación laboral poden esperar cinco anos e optar pola proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos. Esta proba, en vigor desde fai dous cursos, convócana unha vez ao ano as diferentes universidades e os aspirantes deben solicitala no mesmo centro onde desexan iniciar os seus estudos, que reservan un número de prazas non inferior ao 2% do total para este perfil de estudantes.

    A finalidade da proba é valorar a madurez e idoneidade do futuro estudante para cursar con éxito a carreira universitaria. Para iso, debe realizar unha proba escrita, similar ou igual á recoñecida na proba para maiores de 25 anos, que inclúe un exercicio de comentario de texto ou desenvolvemento dun tema de actualidade e outro de lingua castelá. Se supera esta avaliación, o candidato pasará logo unha entrevista persoal, onde se determinará se é apto ou non apto para iniciar os estudos.