Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas para doctorandos

O prazo de solicitude destas bolsas finaliza o 8 de xuño, con novidades respecto dos beneficiarios e a nota media
Por Azucena García, Amaia Uriz 4 de Decembro de 2009
Img universitarios2 list
Imagen: Fundación Empresa Universidad La Laguna

O Ministerio de Educación ten aberto o prazo para solicitar unha das 950 bolsas destinadas a Formación do Profesorado Universitario (FPU). Poderán optar a elas os titulados universitarios que accedan este curso á fase de investigación dun programa de doutoramento ou que se matriculen na mesma durante o curso 2012-2013. O período de solicitude concluía o próximo 1 de xuño, pero ampliouse ata o día 8.

Novidades nas bolsas FPU

Optan a estas bolsas os titulados na fase de investigación dun programa de doutoramento ou quen se matriculen o próximo curso

O obxectivo das bolsas do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU), cuxo prazo de presentación de solicitudes amplíase ata o próximo 8 de xuño, é promover a formación en programas de doutoramento entre quen pensen orientar a súa actividade profesional cara á investigación e a docencia universitaria. Tras difundir a convocatoria, anunciouse unha modificación que afectará a varios aspectos destacados deste programa. As novidades son as seguintes:

  • Beneficiarios. Optan a estas bolsas quen obtivesen un título oficial español e os complementos de formación que dean acceso á fase de investigación dun programa de doutoramento, establece o Ministerio, ou ben os estudantes matriculados nesta etapa formativa e que, por tanto, durante o curso 2012-2013 poden matricularse na fase de investigación.

  • Nota media na fase de selección. A nota media esixida calcularase a partir dos créditos ou materias requiridos para obter o título universitario, incluído o proxecto fin de carreira. Para os diplomados ou equivalente, valoraranse os créditos superados nun máster, cun mínimo de 240 créditos.

  • Un punto extra na fase de selección. Previuse a concesión de 1 punto durante a fase de selección para quen acrediten estar matriculados nun programa de doutoramento distinguido coa “Mención cara á Excelencia” e que estea vixente no curso 2012-2013, así como a quen antes do 10 de setembro de 2012 acredite a preadmisión, admisión ou matrícula para o curso 2012-2013. Esta concesión descende a 0,5 puntos para quen demostren estar matriculados nun programa de doutoramento con avaliación favorable da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (Aneca).

  • Reserva de prazas para estudantes con discapacidade e estranxeiros non comunitarios. Como xa se fixo por primeira vez en 2009, a convocatoria reserva ata un máximo do 2% das prazas para alumnos cunha discapacidade igual ou superior ao 50% -antes establecíase unha porcentaxe do 65%-. Tamén se contempla a concesión de ata un máximo de 50 bolsas a cidadáns estranxeiros non comunitarios en situación de estancia por estudos en España “con data anterior ao peche do prazo de presentación de solicitudes”.

Aspirantes ás bolsas

A convocatoria das bolsas acouta o grupo de destinatarios ao fixar as datas de titulación. Diríxese aos licenciados, enxeñeiros e arquitectos, ou equivalente, en sistemas universitarios estranxeiros non adaptados ao EEES (Espazo Europeo de Educación Superior) que obtivesen o título despois do 1 de xaneiro de 2009. No caso dos diplomados, enxeñeiros técnicos e arquitectos técnicos, o límite establécese despois do 1 de xaneiro de 2008. Para quen acrediten estudos de Grao do EEES de 240 créditos, será posterior ao 1 de xaneiro de 2009 e, se son 180 créditos, ao 1 de xaneiro de 2008.

Tamén poden optar os licenciados en Medicamento, Farmacia, Bioloxía, Química ou Psicoloxía que no momento de solicitar a bolsa teñan o título Oficial de Especialidade Médica (MIR) ou Farmacéutica (FIR), ou ben o Certificado Oficial de Especialidade en Bioloxía (BIR), Química (QUIR) ou Psicoloxía (PIR). O último grupo que pode acollerse á convocatoria son os titulados que acrediten que entre o 1 de xaneiro de 2005 e o 1 de xaneiro de 2009 dedicáronse á atención e coidado de fillos menores de seis anos.

Contía da bolsa e incompatibilidades

Concederase unha contía mensual de 1.142 euros, por un máximo de 12 meses, ou 1.173 euros por 14 mensualidades

Durante o período de duración da bolsa, concederase unha contía mensual de 1.142 euros, por un máximo de 12 meses ao ano. Cando o estudante firme un contrato con 14 mensualidades, esta cantidade será de 1.173 euros mensuais. A convocatoria esixe que no contrato en prácticas que se formalice co organismo ou institución de adscrición, “deberá figurar esta cantidade como retribución mínima anual”.

Estas axudas teñen, ademais, un período de duración, cuxo máximo se fixou en 48 meses, a partir da data de alta no centro de adscrición, “sen prexuízo dos descontos por bolsas gozadas con anterioridade”.

Detállanse, no entanto, certas incompatibilidades. Non se poderá obter unha destas bolsas se se forma parte dalgún dos seguintes grupos:

  • Os beneficiarios doutras bolsas ou axudas financiadas con fondos públicos ou privados e cuxa finalidade sexa similar.

  • Quen gañen un soldo ou salario de natureza parecida, con horarios coincidentes cos estudos.

  • Todos os estudantes que perciban calquera contía de natureza salarial, “sempre que iso afecte á finalidade formativa e investigadora da axuda ou que se produza na súa mesmo horario”.

Valoración de solicitudes e selección dos candidatos

A valoración de solicitudes realízase en dúas fases. Na primeira tense en conta a nota media do expediente académico e, quen a superan, pasan á segunda fase. Esta supón a revisión da documentación, posible admisión e avaliación. A resolución da primeira fase publícase na páxina web doMinisterio de Educación. A análise das solicitudes corresponde ao Comité de Avaliación, que examina o interese científico e a calidade do proxecto formativo da tese doutoral, o currículo do aspirante e a distinción de Mención “de Calidade” do programa ao que estea suxeito, pero tamén a experiencia do director da tese e a actividade investigadora do grupo ao que se some o doctorando.

As normas específicas están a disposición dos interesados no documento de selección e avaliación de candidatos. Estes elixiranse en concorrencia competitiva, “nun procedemento único de avaliación dos méritos dentro de cada área científica”.

Matriculación en liña

Os aspirantes ás bolsas do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU) teñen á súa disposición un servizo en liña para complementar a solicitude.

A documentación requirida é profusa. Ao currículo do solicitante engádese a memoria do proxecto de tese, o informe do director e o seu currículo, o historial do grupo de investigación e a declaración da nota media. Debido á complexidade, contémplase un proceso de revisión e subsanación de datos, previo á relación provisional de adxudicacións.