Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como calcular os custos da matrícula universitaria

Ademais das taxas académicas os universitarios deben abonar outros gastos como secretaría, seguro escolar ou apertura de expediente
Por Marta Vázquez-Reina 22 de Agosto de 2008
Img universitarios
Imagen: Tom Spitznas

A comunidade autónoma onde estea radicada a universidade, o número de materias experimentais que ofreza a titulación elixida ou o rendemento académico do alumno son algúns dos factores determinantes á hora de calcular o custo real da matrícula para un curso académico nas universidades públicas españolas. Así mesmo, os estudantes deben contar con outros gastos adicionais, como as taxas de secretaría, o seguro escolar ou a apertura de expediente académico, no caso dos alumnos que inicien os seus estudos nunha titulación.

Imagen: Tom Spitznas

Cada ano, as distintas comunidades autónomas, en virtude das competencias que lles corresponden en materia de educación, fixan os prezos públicos e taxas que deben satisfacer os estudantes pola prestación de servizos académicos e administrativos recibidos das universidades públicas establecidas en cada autonomía, sempre atendendo aos límites máximo e mínimo que anualmente establece a Conferencia Xeral de Política Universitaria.

As comunidades marcan as tarifas que deberán abonar os estudantes polos distintos conceptos que se inclúen na matrícula universitaria

Deste xeito, e mediante decreto, as comunidades marcan as tarifas que deberán abonar os estudantes polos distintos conceptos que se inclúen na matrícula universitaria; por unha banda, as taxas académicas pola actividade docente, é dicir, o custo unitario dos créditos nos que o alumno se matriculará durante o curso; por outra banda, os custos correspondentes aos servizos administrativos, entre os que se inclúen a expedición de títulos e os gastos de secretaría. É importante que os universitarios, antes de comezar a calcular os custos globais de matriculación, verifiquen se poden obter algunha das deducións no prezo de matricúlaa que as universidades establecen para diversos colectivos.

Taxas académicas

O prezo das taxas académicas que deben abonar os estudantes universitarios é o resultado de multiplicar o número de créditos nos que o alumno se matriculou polo valor que a correspondente comunidade autónoma establecese para eles. Este valor non é unha cifra única, senón que pode variar en función de dous aspectos fundamentais:

 • O grao de experimentalidad: as titulacións universitarias clasifícanse por graos en función das necesidades de ensinos prácticos que requiren os estudos; a cada un destes graos asígnaselles un prezo diferente por crédito, e son máis elevados os correspondentes ás titulacións con maior grao de materias experimentais e máis reducidos os de menos. Deste xeito, por exemplo, sempre será máis alto o prezo do crédito nas materias da Licenciatura en Medicamento, que inclúen unha alta porcentaxe de ensinos prácticos, que nas da Licenciatura en Filosofía, onde a práctica é moi escasa.

 • Rendemento académico: o prezo de cada crédito depende así mesmo do rendemento do alumno, xa que aumenta progresivamente en función de se o estudante matricúlase na materia por primeira vez ou se o fai en segunda ou terceira matrícula; así, os alumnos que obteñen peores resultados académicos, verán reflectido este aspecto no custo final que deben abonar á hora de formalizar a súa matricula universitaria.

  Cada comunidade autónoma ten o seu propio criterio co prezo do crédito nas materias de libre configuración

  Por tanto, tendo en conta estes factores, o importe final das taxas académicas será o resultante de multiplicar o número total de créditos matriculados polo prezo do crédito segundo trátese de primeira, segunda, terceira ou sucesivas matrículas, de acordo co número de materias experimentais correspondente ao plan de estudos da titulación. É importante destacar neste sentido o caso especial das materias de libre configuración. Estas materias, que forman parte obrigatoria do plan de estudos dos alumnos, poden estar integradas nunha titulación diferente á que se estea cursando e ter diferente grao de experimentalidad; nestes casos, cada comunidade autónoma ten o seu propio criterio, que é necesario consultar á hora de formalizar a matrícula. Por exemplo, en Aragón, os créditos correspondentes a materias de libre elección deben abonarse con arranxo á tarifa establecida para a titulación na que está integrada a materia, con independencia da titulación que pretenda obter o alumno, mentres que na Comunidade de Madrid é á inversa, o prezo do crédito das materias de libre elección corresponde ao do establecido para a titulación que estea a cursar o alumno, non ao da titulación á que pertenza a materia.

  Por outra banda, á hora de calcular o prezo tamén hai que considerar se o alumno matricúlase en materias sen docencia, é dicir, aquelas materias cuxos créditos se conseguen mediante a superación dunha proba ou materias que pertenzan a un plan de estudos extinguido das que non se impartan ensinos. Neste caso, as universidades establecen un prezo máis reducido para os créditos, que oscila entre un 25% e un 30% dos prezos da tarifa ordinaria, dependendo de cada comunidade.

  Servizos administrativos

  Ao importe por servizos académicos hai que sumarlle á hora de calcular o custo total do curso universitario os diferentes gastos resultantes dos servizos administrativos que reciben os alumnos:

 • Taxas de secretaría: este é un gasto fixo co que deben contar todos os alumnos anualmente á hora de formalizar a matrícula e corresponde aos gastos administrativos derivados do proceso de matriculación. Estas taxas non adoitan ser moi elevadas, entre 4 e 19 euros dependendo de cada comunidade; nelas, nalgúns casos, inclúese a expedición do cartón universitario, que servirá de identificación ao alumno durante o curso académico.

 • Apertura de expediente: os alumnos que ingresen na universidade por primeira vez, ou aqueles que inicien unha nova titulación despois de finalizar outra requiren que se lles abra un expediente académico, onde se recollerá toda a información resultante da súa actividade académica. Pola apertura deste expediente deben abonar unha taxa adicional de entre 24 e 30 euros, dependendo de cada autonomía.

 • Seguro escolar: todos os universitarios menores de 28 anos deberán abonar á hora de formalizar a matrícula a cota de 1,12 euros correspondente ao Seguro Escolar Obrigatorio, que cobre os riscos de accidente escolar, enfermidade ou infortunio familiar a todos aqueles estudantes españois, ou estranxeiros residentes legais en España, que estean a cursar estudos oficiais desde 3º de Educación Secundaria Obrigatoria ata o terceiro ciclo universitario.