Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como escribir unha carta de motivación

Unha carta de motivación ha de recoller o interese do alumno e as razóns polas que quere cursar uns estudos ou obter unha bolsa
Por Azucena García 4 de Novembro de 2012
Img carta

Acceder a determinados másteres e carreiras ou obter unha bolsa son dúas situacións habituais nas cales os alumnos han de redactar unha carta de motivación. Nela deben recoller o interese por cursar eses estudos ou obter unha axuda que permitirá mellorar a súa formación. Pero como redactar esta carta? A continuación destácase a información básica que debe recoller unha carta de motivación, o estilo en que debe redactarse e os casos máis habituais que requiren entregala.

Información básica que debe recoller unha carta de motivación

Unha carta de motivación pode ser determinante. O seu contido e o modo en que se exprese poden ser claves para obter unha praza nunha universidade, acceder a un máster ou beneficiarse dunha bolsa. Son fundamentais para explicar por que quen a escribe ha de conseguir o que solicita. Por iso debe coidarse cada aspecto. O principal: unha serie de datos básicos que non poden faltar:

  • Datos do solicitante. A carta sempre se comeza cos datos de quen a escribe, que se sitúan no lado dereito superior da carta.

  • Presentación. Conforma o encabezamiento. Nesta parte, hai que presentarse, indicar a formación que se recibiu ata o momento e outros datos de interese relacionados coa praza ou a bolsa que se espera conseguir.

  • Xustificación. Convén explicar como se adquiriron os coñecementos que se acreditan, no caso de dominar un idioma estranxeiro ou asegurar contar coas competencias requiridas para o fin ao que se opta.

  • Interese. A persoa que redacta a carta debe mostrar o seu interese por conseguir este obxectivo, así como o modo en que aproveitaría esta oportunidade e que suporía para o seu futuro, tanto profesional como persoal. É posible citar os motivos polos cales unha persoa merece o fin ao que se aspira.

  • Agradecemento. A carta sempre debe pecharse co agradecemento a quen valorarán a candidatura, ademais de mostrar o interese por manter un encontro cos mesmos, se fose posible, formar parte do centro ao que se desexa acceder ou do programa de bolsas ao que se aplica.

En canto ao idioma, sempre dependerá do destinatario. En xeral, se se solicita praza nun centro estranxeiro ou unha bolsa que dará dereito a cursar estudos noutro país, é frecuente que se redacte en inglés.

Estilo en que debe redactarse unha carta de motivación

Como o seu nome indica, unha carta de motivación ha de motivar. Ha de impulsar a quen a le a conceder a praza ou a bolsa á persoa que o solicita. Por este motivo, debe transmitir o interese de quen a redacta e contaxiarllo a quen a le. Convén escribir con certo entusiasmo, pero cun estilo serio, educado e respectuoso.

Unha carta de motivación debe transmitir o interese de quen a redacta, cun estilo serio, educado e respectuoso

En canto aos logros académicos, se fose o caso, non convén regodearse en todos nin ser conciso na información que se achega. É preferible ser modesto e, sobre todo, destacar os datos relacionados coa praza ou bolsa que se solicita. Estes últimos dan unha idea do interese do candidato pola área para o que realiza a solicitude.

Mentres que no currículo vítae explícanse de maneira esquemática os datos de interese, na carta de motivación é posible ampliar estes e profundar nas habilidades que se teñen. Ademais, é un bo momento para demostrar a capacidade de expresión e incluír información que non se recolle no currículo. A redacción, sen faltas de ortografía e cun uso correcto da linguaxe, é un aspecto que se valora.

Cando redactar unha carta de motivación

As cartas de motivación son frecuentes no ámbito académico, pero tamén son posibles no terreo laboral. En ocasións, na selección de persoal, requírese presentar unha destas cartas, co ánimo de coñecer o interese e aptitude dunha persoa para ocupar un posto de traballo. Neste caso, débese convencer para ser contratado.

En canto á universidade, estas cartas son frecuentes para acceder a carreiras con prazas limitadas, másteres, cursos de posgrao ou bolsas cunha cota máxima de alumnos. A carta de motivación entrégase xunto coa solicitude, como un requisito máis que débese cumprir.

Tambiés é posible solicitar unha carta de motivación antes de tomar parte nun programa de voluntariado ou prácticas no estranxeiro. O obxectivo fundamental desta é, como nos casos anteriores, é explicar os motivos polos cales se desexa tomar parte nesta experiencia.