Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estudar a tempo parcial na universidade

Os estudantes universitarios que cumpran certos requisitos poden matricularse a tempo parcial por razóns de traballo, familiares, persoais ou outras
Por Azucena García 13 de Xuño de 2012
Img estudiantes biblioteca

Estudar a tempo parcial na universidade é unha modalidade contemplada para quen, por razóns de traballo, familiares, persoais ou outras, non poden cursar unha carreira ou estudos de posgrao a tempo completo. Tamén poden acollerse a esta modalidade as persoas con discapacidade ou que acrediten unha situación considerada extraordinaria. No entanto, antes de decidirse por esta modalidade, hai que saber en que consiste a matrícula a tempo parcial, o número de créditos obrigatorios, que requisitos débense cumprir e a obrigación de presentar a documentación que xustifique a matrícula a tempo parcial.

Matrícula a tempo parcial, en que consiste

Os alumnos universitarios han de especificar en cada período lectivo os estudos aos que se acollerán: a tempo completo ou parcial

Os estudos a tempo parcial na universidade son unha solución para os estudantes que, por razóns de traballo, familiares, persoais ou outras non poden dedicarse aos estudos a tempo completo. Cada matrícula establece as características do curso vixente. Isto significa que os alumnos han de renovar cada período lectivo a modalidade de estudo á que se acollerán: a tempo completo ou parcial. A elección especificarase antes de realizar a matrícula, na mesma ou despois, segundo as normas de cada universidade.

Con frecuencia, os alumnos que realicen a matrícula ordinaria e teñan necesidade de cambiar logo de modalidade a tempo parcial, poden facelo se cumpren os requisitos establecidos para acollerse a este modelo. Isto é así tanto no caso dos alumnos de primeiro curso como no suposto de alumnos que non cumprían os requisitos ao iniciar o proceso de matriculación, pero resultan afectados por algunha das xustificacións consideradas.

Número de créditos obrigatorios

Un aspecto destacado nos estudos a tempo parcial é o número de créditos. Posto que se cursan menos materias, os créditos ECTS (European Credit Transfer System, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) dos que se matricula o alumno tamén son menos, aínda que cada centro estipula o límite mínimo e máximo. En xeral, un curso académico a tempo parcial computa como medio curso.

O Plan Bolonia recoñece esta modalidade, que xa se recollía no Real Decreto 1393/2007, sobre ensinos universitarios oficiais. Neste documento regúlase a posibilidade de que os alumnos cursen estudos a tempo parcial e establécese que, para iso, esixiráselles un número mínimo de créditos ECTS por período lectivo que permita esta opción. Ademais, co plan Bolonia redúcense as horas de clases presenciais obrigatorias e amplíanse as horas de estudo, proxectos e exercicios, polo que os alumnos teñen máis facilidade para combinar os seus estudos con outras actividades.

Requisitos para matricularse a tempo parcial

De momento, non todos os centros nin titulacións admiten a matriculación a tempo parcial, polo que convén informarse no momento de decidir os estudos. A Universidade dá Coruña (UDC) foi unha das últimas en aprobar esta modalidade, que estará vixente a partir do próximo curso 2012-2013 e permitirá, entre outras cousas, que quen se matriculen a tempo parcial teñan preferencia ao elixir a quenda dunha materia e unha asistencia de carácter flexible ás clases.

Este centro establece os seguintes requisitos para os alumnos que queren matricularse a tempo parcial:

 • Ter fillos menores de tres anos.
 • Traballar durante o curso un período mínimo establecido pola universidade.
 • Ter unha discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33%.
 • Ser maior de 45 anos.
 • Estar ao coidado de persoas dependentes.
 • Desempeñar labores de representación estudantil, de cooperación ou voluntariado.
 • Ser considerado como vítima de actos de terrorismo ou de violencia de xénero.
 • Ter a reputación de deportista de alto nivel e alto rendemento.
 • Estar incluído nun convenio subscrito con outras universidades que contemplen esta situación, para garantir a mobilidade dos estudantes.
 • Ter dificultades económicas para continuar os estudos, por causas sobrevindas ou imprevistas.
 • Estar matriculado a tempo completo á vez noutros estudos universitarios ou superiores externos á universidade.
 • Ser membro electo ou representante dos cidadáns dalgunha Administración pública.

No caso da Universidade de Valladolid, ademais dos motivos laborais, contémplanse as seguintes condicións:

 • Ter a cargo o coidado dun familiar ata o segundo grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade.
 • Ser deportista de alto nivel, alto rendemento ou alto nivel universitario.
 • Ter necesidades educativas especiais.
 • Outras situacións extraordinarias que o órgano encargado da resolución do caso estime que son determinantes para conceder o estudo a tempo parcial.

Estas condicións repítense na maioría dos centros que contemplan os estudos a tempo parcial, ademais de reservarse cotas a persoas maiores de 25 anos.

No caso da Universidade de Córdoba, todos os estudos manteñen un mínimo do 5% para matrículas a tempo parcial, aínda que as titulacións nas que non se cobre o 100% das prazas ofertadas, “a Xunta de Centro poderá eximir a xustificación de motivos”. Deste xeito, a petición desta matriculación acéptase de forma automática, segundo indica o centro.

A Universidade de Salamanca tamén reserva unha cota mínima do 5% en todas as titulacións con límite de prazas e matiza que, de recibirse unha porcentaxe de solicitudes superior, o órgano encargado de resolvelas decidirá a adxudicación, que en ningún caso superará o 10% das vacantes. Este límite non se terá en conta se quedan prazas libres na modalidade de tempo completo.

Presentar a documentación que xustifique a matrícula a tempo parcial

Todos os centros onde se solicite a matrícula a tempo parcial requiren que se presenten os documentos que acrediten a xustificación exposta. A Universidade de Valladolid esixe que se demostre a circunstancia laboral razoada mediante o documento de alta na Seguridade Social ou equivalente.

A Universidade de Zaragoza engade tamén requisitos para cada argumento exposto:

 • Acreditar un emprego. Teñen preferencia quen xustifiquen un emprego fixo, mentres que non se atenderán situacións eventuais, como contratos en prácticas ou bolsas de colaboración inferiores a un ano. Hai que presentar o informe de vida laboral, contrato de traballo e certificado de horario de traballo; o nomeamento e certificado de estar en servizo activo, no caso dos funcionarios; e o documento de alta na actividade económica ou o recibo do imposto de autónomos .

 • Acreditar unha razón familiar. Hai que demostrar que se teñen familiares dependentes ou fillos con discapacidade a cargo ou ben que se forma parte dunha familia numerosa con fillos en idade escolar. Non se atenden outras situacións familiares que non se xustifiquen coa documentación correspondente.

 • Acreditar un motivo persoal. Enténdense nesta circunstancia os estudantes cun grao de discapacidade superior ao 33%, que han de xustificalo.