Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Exención das taxas para alumnos discapacitados

Os alumnos universitarios con discapacidade igual ou superior ao 50% poderán recibir axudas para compensar os gastos extraordinarios de transporte, apoio humano ou material didáctico
Por José Ignacio Recio 3 de Setembro de 2007

As comunidades autónomas de Madrid e Galicia son as últimas en ofrecer axudas aos alumnos universitarios e discapacitados en forma de exención no pago das taxas para o próximo curso académico 2007-2008. Desta forma, a Comunidade de Madrid e a Xunta de Galicia acaban de aprobar a exención das taxas para os estudantes universitarios con discapacidade, aplicando así o mandato da recente Lei Orgánica de Universidades, que establece a gratuidade do ensino superior para os estudantes con discapacidade. Estas dúas comunidades son as últimas que se sumaron á práctica que aplican os restantes gobernos autonómicos e a UNED , que xa viñan aplicando a exención para este alumnado. A última modificación da Lei Orgánica de Universidades, aprobada no mes de abril pasado, facíase eco dunha demanda do Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), consagrando “o dereito á exención total de taxas e prezos públicos nos estudos conducentes á obtención dun título universitario para os alumnos con discapacidade”.

A última comunidade autónoma en aplicala foi a de Madrid, que fixo pública unha convocatoria de axudas para alumnos con discapacidade matriculados no curso 2007-2008 nas universidades da rexión. Os estudantes universitarios cunha discapacidade igual ou superior ao 33% estarán exentos do pago das taxas e prezos públicos para a obtención dun título. Tamén se contempla, no caso de alumnos con discapacidade igual ou superior ao 50%, unha axuda complementaria que terá por obxecto compensar os gastos extraordinarios de transporte, apoio humano ou material didáctico. Aos alumnos con discapacidade psicomotriz, axudaráselles para o desprazamento desde o seu domicilio ata o centro universitario no que cursen os seus estudos e viceversa mediante vehículo propio, o dun colaborador ou servizo público personalizado. Aos que teñan déficit auditivo, proporcionaráselles unha bolsa complementaria para recibir o apoio dun colaborador con dominio da linguaxe de signos ou que preste axuda na toma de apuntamentos. Pola súa banda, os alumnos con minusvalía visual contarán desde este novo ano académico cunha axuda extra para a adquisición dun equipo reprodutor ou apoio dun colaborador que preste axuda na toma de apuntamentos.

Todas as comunidades contemplan axudas a aqueles estudantes con algún grao de minusvalía que vaian realizar estudos superiores durante o próximo curso

Inclúe a familias numerosas

Os estudantes de familias numerosas, con discapacidade, vítimas de actos terroristas e de violencia de xénero de Galicia serán os beneficiados da exención de taxas para cursar estudos universitarios durante o curso 2007-2008. A Xunta de Galicia aprobou o decreto polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos para obter títulos oficiais no ensino universitario. No caso das familias numerosas, quedan exentos do pago os alumnos que teñan recoñecida a condición de membro de familia numerosa de carácter especial ou xeral.Esta condición de carácter especial téñena as familias formadas por cinco fillos ou máis, ou catro no caso de que polo menos tres procedan de adopción, acollemento ou parto múltiple. Ademais, pertencerán a esta categoría as familias con catro fillos e con ingresos anuais por baixo do salario mínimo interprofesional. Tamén quedan exentos do pago os alumnos cun grao de minusvalía recoñecida igual ou superior ao 33%, os alumnos vítimas de actos terroristas, ou que sexan fillos ou cónxuxes non separados legalmente de falecidos ou feridos en actos terroristas e os alumnos que sufran violencia de xénero, así como os seus proxenitores.

Axudas nacionais

Estas medidas únense ás xa desenvolvidas durante o último curso académico (2006-2007) en Estremadura e Castela A-Mancha. En concreto, a Xunta de Estremadura aprobou o exercicio pasado un decreto polo cal os estudantes universitarios con discapacidade que cursen estudos na Universidade de Estremadura estarán dispensados dos pagos das taxas nesta institución. Esta exención entrou en vigor o curso pasado e aplícase aos alumnos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, que terán que acreditar por medio do certificado correspondente. Pola súa banda, os estudantes discapacitados que realicen a súa primeira matrícula na Universidade de Estremadura para os primeiros estudos terán dereito igualmente á exención do pago dos prezos públicos, mentres que os alumnos que, nos primeiros estudos, realicen unha segunda matrícula terán dereito a unha redución do 20% do importe do prezo público correspondente.

Outra das rexións que xa empezaron a aplicar tal medida é Castela A-Mancha, onde as persoas con discapacidade xa poden gozar da gratuidade total de taxas universitarias, grazas ao acordo de colaboración entre a Consellería de Benestar Social e a universidade rexional, polo que o goberno autónomo abona os gastos de taxas deste colectivo desde o pasado exercicio académico. Coa súa posta en marcha ampliouse o grao de discapacidade para acceder a estas axudas, que pasa do 65% ou superior ao actual, no que calquera persoa cunha discapacidade superior ao 33% pode conseguir estas axudas para realizar os seus estudos universitarios nas universidades castelán manchegas.

Outras comunidades autónomas tamén ofrecen axudas

O resto de comunidades autónomas contemplan axudas dirixidas cara a estes alumnos universitarios, nas que cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33% queda exento do pago dos prezos públicos por servizos académicos para o novo ano universitario 2007-2008. No entanto, aínda que algunhas comunidades aplican algunhas variantes, polas cales amplían ou limitan estas condicións. É o caso da Comunidade Valenciana ou de Baleares, onde prevén axudas para discapacidades iguais ou superiores ao 65% ou igual ou superior ao 33% a condición de que, neste último caso, os ingresos anuais brutos da súa unidade familiar non superen os 60.101 euros.

Para acollerse a estas axudas o alumno debe constatar que ten un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, e nalgúns casos, non ter uns ingresos anuais superiores a 60.101euros
Noutras, como na Rexión de Murcia, esta gratuidade non cobre as materias cuxa matrícula sexa efectuada por segunda ou sucesivas veces (utilizándose a gratuidade na primeira matrícula), de forma que o alumno debe abonar o importe correspondente ás devanditas materias. O único requisito, ademais dos xa sinalados, para acollerse a esta axuda en calquera das comunidades autónomas onde está vixente esta normativa, é que os alumnos deberán acreditar non ter dereito á bolsa polo sistema ordinario de bolsas e axudas ao estudo.