Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Homologar o grao dun título universitario estranxeiro

A homologación a grao académico é a mellor maneira de axilizar os trámites de recoñecemento dun título universitario estranxeiro
Por Marta Vázquez-Reina 7 de Febreiro de 2008
Img tituloextranjero listado
Imagen: Francis Storr

Este sistema permite que aos titulados por unha universidade estranxeira recoñézaselles que o nivel de estudos que alcanzaron correspóndese cos niveis universitarios españois (Diplomatura, Licenciatura, Máster ou Doutor) evitando o complexo proceso que supón en moitos casos a homologación a un Título concreto do Catalogo de Títulos oficiais.

A integración de España no Espazo Europeo de Educación Superior, que culminará no 2010, xunto co fenómeno cada vez máis crecente de inmigración no noso país, trouxo consigo un aumento considerable das solicitudes de homologación de títulos universitarios estranxeiros. Tan só no últimos tres anos recibíronse en España máis de 72.000 novas solicitudes de homologación. Este incremento, unido á complexidade que supón a análise e estudo de cada unha das titulacións para as que se solicita a homologación, á hora de equiparalas ás do Catálogo Oficial de Titulacións, son as causas principais de que se produzan atrasos considerables nos trámites de resolución e que non se cumpran os prazos fixados para resolvelos.

É unha vía máis rápida para aqueles que necesiten ter recoñecido o seu nivel de estudos

O Real Decreto 285/2004, que entrou en vigor en marzo do 2005, introduciu un novo procedemento de homologación de títulos estranxeiros de educación superior a graos académicos universitarios españois que, en lugar de referirse a un título específico, refírese ao recoñecemento oficial da formación superada para a obtención dun título estranxeiro como equivalente á esixida para a obtención dun grao académico de calquera dos niveis en que se estruturan os estudos universitarios españois. Este tipo de homologación outorga ao título estranxeiro os mesmos efectos do grao académico (Diplomatura, Licenciatura, Máster ou Doutor) co que se homologa.

Aínda que non forneza os efectos profesionais que se reservan exclusivamente a determinadas titulacións, si é unha vía máis rápida para aqueles que necesiten ter recoñecido o seu nivel de estudos, independentemente da disciplina que estudou, como é o caso dos estranxeiros que queiran continuar cos seus estudos de posgrao en España, para o que se lles require ter un grao académico equivalente a Licenciatura ou Grao. Así mesmo, aqueles titulados estranxeiros que queiran optar por unha bolsa determinada ou presentarse a unha oposición que require igualmente un determinado nivel de estudos, poden optar por esta vía como unha forma de axilizar os trámites, sen que faga falta a homologación aos títulos concretos do catálogo oficial.

A homologación a grao académico pódese solicitar tanto para os títulos estranxeiros obtidos en universidades fóra de España, como para os títulos obtidos en España en centros autorizados pola Administración. Iso si, sempre que teñan validez académica oficial no país de orixe e que igualmente outorguen un grao académico no devandito país.

Como se solicita

A competencia sobre a homologación aos graos de Máster e Doutor corresponde aos reitores das universidades españolas

En primeiro lugar hai que distinguir entre a solicitude de homologación ao grao académico de Diplomado, Licenciado ou Grao e a solicitude a Posgrao, xa que no primeiro caso, é o Ministerio de Educación e Ciencia (MEC) a través da Subdirección Xeral de Títulos, Validacións e Homologacións o encargado de tramitar as solicitudes, mentres que no caso de posgrao (Doutor e Máster) a competencia sobre a homologación corresponde aos reitores das universidades españolas (fóra daqueles máster oficiais para os que o Goberno aprobe directrices xerais propias). Por iso, o máis indicado neste último caso é consultar directamente na universidade na que se queira solicitar a homologación sobre os criterios, documentación e trámites necesarios. Na Guía de Universidades de CONSUMER EROSKI pódense atopar as ligazóns a todas as universidades españolas.

Cando se queira homologar un título a un grao académico que non sexa de posgrao, o interesado debe comezar por cumprimentar o Modelo de Solicitude Oficial e presentala ante os organismos competentes, sempre acompañada da seguinte documentación:

 • Copia compulsada do documento que acredite a identidade e nacionalidade do solicitante. No caso de españois fotocopia compulsada de DNI.
 • Copia compulsada do título que se solicita homologar ou certificado da súa expedición.
 • Copia compulsada da certificación académica dos estudos realizados, onde figure a duración oficial en anos académicos do plan de estudos, as materias e a carga horaria.
 • Acreditación do abono da taxa correspondente: 88,32 euros para Licenciado ou Grao e 44,17 euros para Diplomado.
 • Documentación complementaria: pódense requirir ademais outros documentos que se consideren necesarios para acreditar a equivalencia, programas das materias ou outra documentación acreditativa.

  A documentación que se adxunta á solicitude debe ser oficial e estar expedida polas autoridades competentes de cada país. Así mesmo, debe estar legalizada, excepto cando se trate de documentación expedida nalgún dos Estados membros da Unión Europea ou signatarios do Espazo Económico Europeo. Por outra banda, a documentación que o requira debe estar traducida oficialmente ao castelán.

  Non é necesario presentar a documentación oficial, basta cunha copia compulsada

  Hai que destacar que unha das novidades que se introduciu co Real Decreto 285/2004 foi o reducir ao máximo a necesidade de achegar documentación orixinal xunto á solicitude de homologación, substituíndoa por copias compulsadas, deste xeito, evítanse os trámites necesarios para a devolución da documentación cando finalizou o proceso.

  Resolución da solicitude

  Unha vez recibidas as solicitudes, para levar a cabo a resolución da homologación teranse en conta varios criterios. No caso de que os títulos que se soliciten estean expedidos por países da Unión Europea examinarase que exista a debida correspondencia entre o grao académico dos estudos que conducen á obtención do título estranxeiro e o grao ao que se solicita a homologación, así como que nas solicitudes que optan por homologación aos estudos de Grao ou Licenciado o título permita no país de procedencia o acceso a estudos oficiais de posgrao. Para o resto de países teranse en conta, ademais destes criterios, a correspondencia entre os niveis de acceso académico á titulación que se quere homologar co grao que se solicita e a duración e a carga horaria do período de formación.

  Unha vez valorados estes criterios, os comités técnicos designados pola Secretaría Xeral do Consello de Coordinación Universitaria emitirán un informe previo á resolución, que pode ser de carácter xeral, é dicir, que se pronuncie de forma xenérica sobre unha determinada titulación estranxeira, ou de carácter particular, referido a a titulación concreta dun solicitante. Segundo pronúnciese este informe de maneira favorable ou desfavorable, o MEC deberá emitir unha resolución, para o que conta con seis meses a partir da data de entrada da solicitude.