Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Matricularse na universidade

Se non formaliza a matrícula no prazo establecido, o estudante perde o dereito á praza universitaria asignada
Por Marta Vázquez-Reina 2 de Xullo de 2010
Img uni asesors listado

A selectividade é só o principio. Tras finalizar a temida proba, os futuros universitarios que a superan deben iniciar o proceso de admisión na universidade. Primeiro, a preinscrición na titulación elixida e despois, se obtén a praza, a formalización da matrícula. As institucións de educación superior establecen os prazos e datas límites ás que se deben axustar os estudantes para realizar estes procedementos. Para estar preparado, é conveniente informarse antes das normativas, procesos e regulamentos específicos de cada centro.

Unha vez publicadas as listas das cualificacións de selectividade, os afortunados que a superaron con éxito comezan a súa andaina cara á universidade. O primeiro paso é elixir a titulación e o centro onde desexan cursala, unha decisión que debe tomarse despois de reflexionar sobre as distintas opcións que máis se axusten ás aptitudes persoais, vocación e, por suposto, ás condicións académicas e notas de corte que esixe cada facultade.

Tras elixir un ou varios posibles estudos, os alumnos deben realizar, nos prazos marcados, a preinscrición (solicitude de praza) no distrito universitario correspondente e indicar a orde de preferencia de admisión dos títulos seleccionados. Se a titulación elixida non ten notas de corte, é dicir, non hai límite de prazas, o estudante pode formalizar a matrícula no mesmo momento da preinscrición. En caso contrario, terá que esperar ata a publicación da lista de admitidos para iniciar este trámite.

Pode optar pola matrícula provisional ou por solicitar a incorporación ás listas de espera

En xeral, os estudantes que presentaron solicitude de admisión para cursar estudos universitarios reciben unha comunicación persoal (por carta no seu domicilio ou por medios telemáticos) que lles confirma se se lles admitiu ou non nalgunha das titulacións elixidas. En leste mesmo comunicado, detállaselles o prazo ou os días nos que deben formalizar a matrícula e os medios a través dos cales poden tramitala.

Débese cumprir co prazo estipulado, posto que en caso contrario o alumno perderá o seu dereito á praza asignada. Se non se obtivo unha vacante na carreira elixida como primeira opción, pode optar pola matrícula provisional ou por solicitar a incorporación ás listas de espera do título preferente.

Que documentación hai que presentar?

Tras a admisión, o estudante debe formalizar a súa matrícula na secretaría ou servizos xerais da facultade onde cursará os seus estudos, aínda que na actualidade a maioría dos centros universitarios contan cun procedemento de automatrícula a través de Internet como fórmula opcional á modalidade presencial. Este proceso require unha clave de acceso que, en xeral, é a mesma que se asignou ao estudante no momento da preinscrición.

Esíxense os documentos que acrediten a condición de beneficiario dalgunha exención

En ambos os casos, os alumnos deben incluír na solicitude de matrícula os datos persoais e académicos esixidos polo centro, así como a información necesaria para a domiciliación bancaria do pago das taxas, se se optou por esta vía. Ademais, deberán achegar, nos prazos indicados, determinada documentación para completar o procedemento de matrícula: fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI), fotografías tamaño carné, cartón de cualificación das Probas de Acceso á Universidade (PAU) ou resgardo do abono dos prezos públicos. Por outra banda, esíxense os documentos que acrediten a condición de beneficiario dalgunha exención ou redución nas taxas (cartón de familia numerosa ou acreditación de minusvalía, entre outros).

Quen ten redución no pago da matrícula?

En función da titulación elixida, o número de materias, a comunidade autónoma onde estea radicado o centro e, sobre todo, se a universidade é pública ou privada, o custo do primeiro curso dunha carreira pode variar desde 655 euros ata máis de 18.000. Con todo, algunhas persoas poden obter importantes reducións sobre estes prezos, e mesmo a gratuidade, ao beneficiarse dalgunhas das exencións ou deducións no pago da matrícula que establecen as distintas universidades no noso país.

Estas deducións aplícanse en xeral en todas as universidades públicas

Estas deducións aplícanse en todos os centros públicos, aínda que as institucións privadas conceden en ocasións determinadas axudas a algúns grupos. En ambos os centros, os beneficiarios poden ser alumnos que obtiveron Matrícula de Honra ou Premio Extraordinario de Bacharelato, membros de familias numerosas, orfos de guerra ou de funcionarios falecidos en acto de servizo, vítimas de terrorismo, estudantes discapacitados e familiares de persoal das universidades.

Que inclúe a matrícula universitaria?

O maior importe da matrícula universitaria corresponde ás taxas académicas pola actividade docente. Estas son o resultado de multiplicar o número de créditos nos que o alumno se matriculou polo valor que a comunidade autónoma asignoulle en función do grao de experimentalidad da titulación (canto máis práctica, máis elevado é o prezo). Tamén se ten en conta que sexa primeira, segunda ou terceira matrícula na mesma materia.

Aos custos académicos súmanse os custos dos servizos administrativos universitarios

Aos custos académicos hai que sumarlle os de servizos administrativos universitarios, como as taxas de secretaría (entre 4 e 20 euros), a apertura de expediente (entre 24 e 30 euros) e o seguro escolar obrigatorio (1,12 euros), para todos os universitarios menores de 28 anos.