Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Préstamo sen intereses para másteres

O préstamo ten un interese do 0% e empézase a devolver só cando o beneficiario supera os 22.000 euros de renda anual
Por Marta Vázquez-Reina 15 de Setembro de 2007

Desde o 1 de setembro os universitarios españois que obtivesen a súa licenciatura a partir do 2003 poden solicitar o chamado Préstamo Renda Universidade, un programa do Ministerio de Educación e Ciencia (MEC) en colaboración co Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permite obter un préstamo sen intereses de ata 22.800 euros para financiar estudos de máster oficiais tanto en España como no resto de países europeos. O programa, para o que se destinaron 50 millóns de euros, permitirá conceder polo menos 6.000 préstamos no curso 2007-2008.

Os titulados universitarios que queiran ampliar os seus estudos de posgrao terano máis fácil a partir de agora grazas ao Préstamo Renda Universidade, un novo programa de préstamos ligado á renda futura do beneficiario posto en marcha polo Ministerio de Educación e Ciencia. O préstamo ten un interese do 0% e unicamente empezarase a devolver cando o beneficiario, unha vez transcorridos dous anos desde a concesión, supere os 22.000 euros de renda anual, extinguíndose a débeda se transcorridos quince anos non se alcanzou este nivel de renda; deste xeito, cumpriríase o propósito principal deste programa: “que todos os graduados universitarios teñan a oportunidade de realizar estudos de posgrao e que ningún quede excluído por razóns económicas” tal como especifica a orde ECI/1702/2007 do 12 de xuño que regula devandito programa.

O importe máximo solicitado poderá ser de 6.000 euros, e a renda mensual terá un límite de 800 euros ao mes
Respecto da finalidade do préstamo, a mesma orde establece que este se destinará a financiar os custos dos estudos de máster universitario, e facilitar unha renda mensual aos estudantes que o desexen. Para o financiamento dos custos, o importe máximo solicitado poderá ser de 6.000 euros, e a renda mensual terá un límite de 800 euros ao mes, desde o mes de matrícula ata a finalización dos estudos (máximo 21 meses). No caso de que o préstamo se conceda unha vez comezado o máster, os estudantes poderán solicitar o abono retroactivo das correspondentes mensualidades desde a data de formalización de matrícula, sempre que fose posterior ao 1 de setembro de 2007.

Requisitos para o préstamo

O Préstamo Renda Universidade pode ser solicitado por todos aqueles que obtivesen unha titulación universitaria no ano 2003 ou posteriormente e que teñan nacionalidade española, dun país da Unión Europea ou doutro país non comunitario, sempre que se acredite a condición de residente en España nos dous últimos anos anteriores á data de solicitude.

Por outra banda, para a concesión do préstamo é necesario estar matriculado ou ser admitido nun máster universitario de polo menos 60 ECTS (Sistema europeo de transferencia e acumulación de créditos) de duración. No caso de España, os estudos deben ser dun Máster Oficial (aqueles adaptados ás directrices europeas segundo a Declaración de Bolonia de 1999); pódense consultar no BOE do 14 de xuño de 2007, onde se publica a relación de programas oficiais de posgrao correspondentes ao curso 2007-2008. No caso de que se queiran realizar os estudos nalgún dos outros países do Espazo Europeo de Educación Superior, ao non existir unha listaxe oficial, cada caso estudásese independentemente, segundo o MEC.

O proceso de solicitude, que comezou o 1 de setembro e finalizará o 31 de xullo de 2008 ou ata que se esgote a cantidade destinada ao programa, é sinxelo, aínda que unicamente pódese realizar en liña a través da páxina Web que o Ministerio de Educación e Ciencia habilitou para tal efecto. Na solicitude, o interesado debe encher un cuestionario cos seus datos persoais, a información sobre a súa formación universitaria, así como do máster que vai cursar, así mesmo debe achegar a documentación (en forma de ficheiro adxunto) do DNI, o Título Universitario e a matrícula do máster. Na mesma solicitude o beneficiario debe detallar a cantidade do préstamo solicitado, tanto a cantidade inicial para financiar o máster, como, no caso de que se desexe, a renda mensual requirida.

Unha vez enviada a solicitude xunto coa documentación, o Ministerio conta cun prazo máximo de 45 días naturais para estudala e avaliala, no caso de que a avaliación sexa positiva, o estudante poderá imprimir desde a mesma Web un ticket autorización para formalizar o préstamo nun prazo de 30 días a través das entidades de crédito colaboradoras seleccionadas polo ICO. A partir de entón, o beneficiario poderá gozar do seu préstamo para a finalidade establecida.

Amortización do préstamo

Se unha vez comezada a amortización o beneficiario baixase o nivel de renda, o pago paralizaríase ata que volvese ao nivel estipulado
Respecto ao pago do préstamo, son destacables as vantaxes que ofrece este programa. En primeiro lugar, os dous primeiros anos seguintes á concesión son de carencia obrigatoria, é dicir, non existe obrigación de devolver ningunha cantidade; en segundo lugar, unha vez transcorrido este período, o prazo de amortización só comezará a contarse se o beneficiario excede un nivel de renda superior a 22.000 euros, a partir de entón o préstamo amortizarase en 8 anos mediante pagos trimestrais, non podendo superar o total anual amortizado 1/8 da débeda total; en calquera caso, só mentres se manteña ese nivel de renda realizarase o pago, por tanto, se unha vez comezada a amortización o beneficiario baixase o nivel de renda, o pago paralizaríase ata que volvese ao nivel estipulado. E que ocorre no caso de que non se alcancen os 22.000 euros de renda requiridos?, pois se pasados 15 anos desde a concesión do préstamo a renda segue sendo inferior a esa cantidade, a débeda extinguirase.

Por outra banda, outra das vantaxes adicionais, é que o estudante poderá realizar a amortización anticipada, sen penalización algunha, da totalidade ou parte da cantidade debida unha vez transcorridos os dous primeiros anos de vixencia do préstamo.

Outras opcións

Evidentemente se se queren realizar os estudos de posgrao en España ou na Unión Europea, e cúmprense os requisitos, o Programa Renda Universidade é a opción máis idónea, pero que ocorre se se queren realizar estudos noutro país non comunitario ou se o máster ao que se quere optar non está catalogado como oficial? Por unha banda, no caso de países non pertencentes ao Espazo Europeo de Educación Superior, existe unha oferta, aínda que limitada, de varias entidades bancarias ou caixas que ofrecen créditos para estudar cursos de máster e posgrao no estranxeiro cunhas condicións vantaxosas e uns importes que oscilan entre os 3.000 e os 40.000 euros. Por outra banda, para aqueles Máster non oficiais en España, a oferta é máis ampla, xa que os créditos para estudos no noso país proliferaron nos últimos anos sobre todo no correspondente a estudos de posgrao; estes créditos, que poden alcanzar ata os 60.000 euros, cobren desde os gastos de matrícula ata o financiamento dos estudos completos.