Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Selectividade 2012: datas e normativa

Os exames da convocatoria ordinaria de selectividade realízanse en xuño e seguen os criterios da nova Proba de Acceso á Universidade
Por Marta Vázquez-Reina, Azucena García 9 de Maio de 2011
Img selectividadlistado

Xuño é sinónimo de selectividade . Cada autonomía xa desvelou as súas datas da convocatoria ordinaria, así como o calendario da segunda convocatoria, que levará a cabo a finais de xuño, principios de xullo ou setembro e que servirá para mellorar a cualificación dos exames. Como novidades, mantéñense as aprobadas para a nova Proba de Acceso á Universidade (PAU), detalladas a continuación.

Datas de selectividade

Os estudantes pódense presentar a selectividade en dúas convocatorias. A ordinaria celébrase en xuño en todas as comunidades. Este ano, a primeira autonomía onde se convocan as probas é Asturias (do 4 ao 6), seguida de Madrid (do 5 ao 7), A Rioxa, Galicia, Navarra e País Vasco (do 6 ao 8), Castela-A Mancha e Murcia (do 11 ao 13), Comunidade Valenciana, Aragón, Estremadura e Cataluña (do 12 ao 14), Cantabria, Canarias e Castela e León (do 13 ao 15), Baleares (do 14 ao 15) e Andalucía (do 19 ao 22).

A proba extraordinaria de selectividade adiántase a xuño e xullo nalgunhas comunidades

Os alumnos que non cumpran os requisitos para presentarse á primeira convocatoria, ou desexen mellorar os resultados obtidos en calquera das fases desta, poden optar por concorrer á convocatoria extraordinaria. Na maioría das autonomías, os exames están programados para o mes de setembro: Cataluña (do 4 ao 6), Castela-A Mancha (do 10 ao 12), Comunidade Valenciana, Baleares, Castela e León, Madrid e Aragón (do 11 ao 13), Cantabria e Murcia (do 12 ao 14), Andalucía (12, 13, 14 e 17), Estremadura (do 18 ao 20) e Galicia (do 19 ao 21). A excepción márcana catro comunidades que adiantan a proba: Navarra (do 27 ao 29 de xuño), Asturias (do 3 ao 5 de xullo) e A Rioxa e País Vasco (do 4 ao 6 de xullo).

Como se estrutura a Proba de Acceso á Universidade?

A selectividade se adecua ao currículo de Bacharelato e versa sobre as materias do segundo curso desta etapa. Estrutúrase en dúas fases, unha obrigatoria e outra voluntaria:

 • Fase xeral: é obrigatoria para todos os alumnos e consta de catro exercicios. Lingua castelá e literatura, lingua estranxeira, filosofía ou historia -que corresponden a materias comúns de Bacharelato- e unha das materias da modalidade elixida polo alumno durante os seus estudos. Nas comunidades autónomas onde hai lingua oficial propia, inclúese nesta fase un quinto exercicio referente a esta.
 • Fase específica: é voluntaria para todos os estudantes que desexan elevar a nota de admisión para acceder ás titulacións con exceso de demanda. Cada alumno pódese examinar dun máximo de catro materias de calquera modalidade de Bacharelato, distintas á elixida na fase xeral. Á nota de admisión engádense as dúas cualificacións que proporcionen mellor nota para ingresar nunha determinada titulación. Pódense obter un máximo de 4 puntos.

  Como se calcula a nota de admisión?

  A cualificación obtida na fase xeral de selectividade supón o 40% da nota de admisión para acceder a unha carreira

  A nota de admisión na universidade é o resultado da media ponderada da nota media de Bacharelato (60%) e da cualificación lograda na fase xeral de selectividade (40%), máis as cualificacións da fase específica, cando se aplique. Para acceder aos ensinos superiores, é obrigatorio obter unha puntuación igual ou superior a cinco e o máximo que se pode alcanzar é 14 puntos.

 • Nota da fase xeral: a cualificación da fase xeral é o resultado da media aritmética de todos os exercicios resoltos polo estudante. Considérase superada se se obtén un mínimo de catro puntos. A validez desta nota é indefinida.
 • Notas da fase específica: para pasar os exercicios desta fase é necesario unha cualificación mínima de cinco puntos. Dous destas puntuacións súmanse á nota de admisión e multiplícanse polo parámetro de ponderación (entre 0,1 e 0,2) que as universidades aplican a cada materia, segundo o grao de relación que teñan coa titulación da rama de coñecemento á que estean adscritas. A nota de admisión calcúlase da seguinte forma: 60% nota media de Bacharelato + 40% cualificación da fase xeral + parámetro de ponderación x cualificación de materia de modalidade (1) + parámetro de ponderación x cualificación de materia de modalidade (2). As puntuacións da fase específica teñen validez durante dous anos académicos.

  Quen se ten que presentar a selectividade?

  A selectividade é un paso obrigatorio para todos os estudantes de Bacharelato do noso país que desexen acceder o próximo curso aos ensinos universitarios oficiais. Para estes alumnos, a superación desta proba é un requisito imprescindible para optar a unha praza nunha universidade española.

  Grupos exentos de facer selectividade poden presentarse á fase específica para mellorar a súa nota de admisión en carreiras superiores con exceso de demanda

  Con carácter voluntario, admítese que se presenten á fase específica quen teñan un título de técnico superior de Formación Profesional (FP), técnico superior de Artes Plásticas e Deseño ou técnico Deportivo Superior e equivalentes. Aínda que estes estudantes poden acceder aos estudos universitarios sen necesidade de realizar a selectividade, quen queiran ingresar en carreiras superiores con exceso de demanda deben examinarse desta fase para poder mellorar a súa nota de admisión e ter así as mesmas posibilidades de ingreso que os aspirantes de Bacharelato.

  A selectividade é obrigatoria para os estudantes estranxeiros?

  A selectividade tamén é obrigatoria para os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros non pertencentes á Unión Europea, que desexen iniciar estudos superiores en España. Estes alumnos deben superar a proba de acceso específica que organiza cada ano a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED). Esta mantén a mesma estrutura e sistema de cualificación que a do resto de bachareis españois, aínda que o seu contido axústase a determinadas adaptacións curriculares establecidas polo Ministerio de Educación.

  Os alumnos de sistemas educativos estranxeiros non europeos deben superar a proba específica de acceso da UNED

  Por outra banda, os alumnos de Estados membros da Unión Europea e outros con acordo internacional de reciprocidade co Goberno español, así como quen obtiveron o título de Bacharelato Europeo ou Internacional, poden acceder á universidade sen necesidade de aprobar selectividade, sempre que cumpran os requisitos esixidos no seu país para ingresar no ensino superior. Con todo, a nova estrutura da selectividade obriga aos estudantes deste perfil que optan por titulacións con exceso de demanda a presentarse á fase específica da mesma para poder obter unha puntuación de acceso máis elevada e concorrer á oferta de prazas en idénticas condicións que os bachareis españois.

  Outras cuestións relativas á selectividade

 • Alumnos que superaron a proba en convocatorias anteriores: os estudantes que aprobaron a selectividade en cursos anteriores a 2009-2010, que desexan subir a súa nota, poden presentarse de novo a calquera das fases da proba ou a ambas. A nota de admisión para quen se examinen só da fase específica calcúlase da seguinte forma: cualificación da PAU anterior + parámetro de ponderación x cualificación de materia de modalidade (1) + parámetro de ponderación x cualificación de materia de modalidade (2). A nota calcúlase coa mellor das probas, nunca se baixa a cualificación global, e ademais, coa nova PAU, é posible presentarse tantas veces como se queira. “Desaparece o límite de convocatorias posibles para superar a proba, que antes estaba establecido en catro”, lembra o Ministerio de Educación.
 • Reclamacións: os estudantes que non estean conformes cos seus resultados poden solicitar unha reclamación ou unha segunda corrección das probas. A reclamación consiste nunha revisión exhaustiva do proceso de cualificación ante calquera circunstancia relacionada co procedemento da proba que alegue o estudante. A segunda corrección implica a revisión e cualificación, por parte dun profesor especialista na materia, dun ou varios exercicios da proba e, se hai máis de dous puntos de diferenza entre un e outro exame, unha terceira corrección. A nota final calcúlase coa media aritmética dos dous ou tres resultados conseguidos.
  Información das comunidades autónomas

  Nas seguintes ligazóns pódese consultar toda a información referente ás probas de acceso á universidade para o curso 2011-2012 de cada unha das comunidades autónomas:

 • Andalucía
 • Aragón
 • Asturias
 • Cantabria
 • Castela-A Mancha
 • Castela e León
 • Cataluña
 • Comunidade Valenciana
 • Estremadura
 • Galicia
 • Illas Baleares
 • Illas Canarias
 • A Rioxa
 • Madrid
 • Murcia
 • Navarra
 • País Vasco