Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Selectividade para estranxeiros

Antes de realizar esta proba, é imprescindible homologar os estudos ao título español de bacharel
Por Marta Vázquez-Reina 20 de Xaneiro de 2010
Img exameneslistadojpg
Imagen: Jack Hynes

Os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros, non pertencentes á Unión Europea, que desexen matricularse nas universidades españolas, deben superar a proba de acceso específica que organiza cada ano a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED). A selectividade para estranxeiros mantén a mesma estrutura e sistema de cualificación que a do resto de bachareis españois, aínda que o seu contido axústase a determinadas adaptacións curriculares establecidas polo Ministerio de Educación.

A partir do curso 2006-2007, tal como estableceu a Lei Orgánica de Educación (LOE 2006), os estudantes de Estados membros da Unión Europea e outros que asinaron un acordo internacional de reciprocidade, como Suíza e China están exentos da selectividade. Estes alumnos poden acceder ás universidades españolas nas mesmas condicións que quen superasen as probas de acceso no noso país, sempre que cumpran os requisitos esixidos no seu país de orixe para ingresar no ensino superior.

A pesar desta exención, moitos destes estudantes -ao redor de 7.500- están obrigados a concorrer á fase específica da proba. Así o confirma María Dores García do Amo, Directora de selectividade da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED). “O cambio na estrutura da selectividade obriga en moitos casos a presentarse á fase específica da mesma, que é voluntaria pero imprescindible para obter a puntuación de acceso requirida nas titulacións con exceso de demanda e, por tanto, con notas de corte máis altas”, recalca.

Estudantes non comunitarios

Os máis significativos son os estudantes que proceden de Marrocos, América Latina e Guinea Ecuatorial

A este grupo de alumnos súmanse os máis de 5.000 estudantes doutros sistemas educativos estranxeiros, diferentes aos anteriores, que cada ano están obrigados a presentarse á proba de acceso á universidade se queren acceder aos centros de educación superior do noso país. Entre eles, os máis significativos son os procedentes de Marrocos, América Latina e Guinea Ecuatorial. Un 40% destes alumnos reside en España.

Carla Vizcarra é un deles. Esta boliviana de 23 anos, fincada en España desde 2007, presentarase este curso por segunda vez á proba. Na primeira ocasión tivo certas dificultades para superala, sobre todo, pola diferenza entre o contido do currículo do seu país e o de España. A pesar de contar co título equivalente a bacharel en Bolivia, “en xeral, as materias son máis complexas” no noso país, afirma Vizcarra. Nalgunhas materias, como historia de España, teñen que empezar de cero, posto que non se contemplan no currículo do país de orixe. Para evitar estas diverxencias, este ano optou por matricularse nun centro de formación onde imparten un curso específico para preparar a proba.

Requisitos dos estudantes

O primeiro paso que deben dar os estudantes estranxeiros non comunitarios que desexan realizar o exame de selectividade é homologar o título obtido no país de orixe ao título de bacharel español.

Para comprobar a equivalencia entre os respectivos sistemas educativos, os interesados poden consultar as táboas aprobadas polo Ministerio de Educación, onde se recollen os títulos e estudos españois de educación non universitaria aos que poden homologarse ou convalidarse os correspondentes de 53 países. No caso de que non se deseñaron táboas, tense en conta, ademais do contido e duración dos estudos, os precedentes administrativos e a situación de reciprocidade que manteña o país de orixe cos títulos españois.

Diferenzas coa proba para españois

A selectividade para estranxeiros mantén a mesma estrutura e sistema de cualificación que a prevista para os estudantes españois. Con todo, difire en dous aspectos: a organización e o contido.

Os exercicios dos exames correspondentes ás materias comúns de bacharelato son distintos

 • Organización: a única responsable da organización da proba para estranxeiros é a Universidade Nacional de Educación Distancia (UNED). Esta emite as convocatorias, xestiona a matrícula e determina os lugares de celebración das probas.
 • Contidos: os exercicios dos exames correspondentes ás materias comúns de Bacharelato son distintos aos da selectividade para españois. Axústanse ás adaptacións curriculares que aproba cada ano o Ministerio de Educación. Tal como afirma María Dores do Amo, “os cambios son mínimos”. Afectan as materias de historia de España, historia da filosofía e lingua e literatura, pero sen diferenzas substanciais. “Non hai que pensar que a proba para sistemas educativos estranxeiros é máis fácil”, subliña. “Os exercicios da fase específica son iguais que para un estudante do noso país, a esixencia é a mesma”, engade a Directora de selectividade da UNED.

  No anexo á orde ministerial que regula o procedemento de acceso á universidade para estranxeiros, pódese consultar o currículo sobre o que versarán os exercicios da fase xeral de lingua castelá e literatura, lingua estranxeira e historia de España ou historia da filosofía. O das materias de modalidade é o mesmo que o establecido na ordenación do currículo do Bacharelato español.

  Organización da proba

  A UNED organiza cada ano dúas convocatorias para estranxeiros, unha en xuño e outra en setembro. Para este curso 2010-2011, as datas establecidas son as seguintes: do 30 de maio ao 1 de xuño (convocatoria ordinaria) e do 2 ao 4 de setembro (convocatoria extraordinaria). En xeral a inscrición para o exame de xuño ábrese durante o mes de abril e para setembro, os estudantes débense inscribir entre finais de xullo e principios de agosto.

  A proba celébrase nas sedes da UNED e en determinados países de Europa e América

  Tal como establece o Real Decreto 1892/2008, que regula as condicións de acceso aos ensinos universitarios, a proba para estranxeiros celébrase nas sedes do centro, que poderá organizar tamén, se o número de estudantes xustifícao, probas simultáneas nos países onde haxa Consellería de Educación na Embaixada de España:

 • España: os exames no noso país celebraranse nos centros asociados da UNED de Elxe, Barcelona, As Palmas, Málaga, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia, Mérida (setembro), A Sé de Urgel (Lérida) e Tarrasa (Barcelona).
 • Europa: convócanse probas en Londres, Andorra, Berlín, Berna, Bruxelas, Lisboa, París e Roma.
 • Continente americano: celébrase a proba do 2 ao 4 de xuño e do 8 ao 10 de setembro en Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile, Lima, México D.F., Nova York. Quito, Bogotá e Sao Paulo.

  Matrícula e documentación

  O estudante indica na matrícula o lugar onde se desexa realizar a proba e a opción pola que se presenta

  Os estudantes que queiran presentarse á proba de selectividade para estranxeiros da UNED deben formalizar a matrícula por algunha das vías que establece esta institución universitaria: en liña ou presencial. En ambos os casos, deben cumprimentar os impresos oficiais de matrícula, que se obteñen nos centros nacionais da UNED e nos organismos estranxeiros competentes. Neste documento, o alumno indica o lugar onde desexa realizar a proba e a opción pola que se presenta.

  É necesario abonar as taxas correspondentes. Para este curso 2010-2011, o prezo da matrícula ordinaria para alumnos novos é de 101,26 euros e para alumnos repetidores de 76,37 euros. Os membros de familia numerosa xeral teñen unha exención do 50% e os de categoría especial do 100%. As vítimas de terrorismo, orfos de funcionarios falecidos en acto de servizo ou persoas con discapacidade están exentos de abonar táxalas pero deben pagar os gastos de apertura de expediente e xestión administrativa (30,24 euros).

  Estes impresos e o xustificante de pago deben acompañarse da seguinte documentación:

 • Fotocopia da credencial de validación do título de bacharel expedido polo Ministerio de Educación ou volante para a inscrición condicional, cando o alumno estea en trámite de obtela.Se se repite a proba, papeleta de cualificación da última convocatoria.

 • Certificación legalizada e traducida das cualificacións obtidas nos estudos convalidados. É necesaria para calcular a nota media do seu expediente académico, imprescindible para ponderala coa que se obteña na proba e obter a nota de acceso á universidade.
  O novo exame

  A estrutura da proba de acceso á universidade á que se presentarán este ano os estudantes estranxeiros doutros sistemas educativos é a mesma que a dos alumnos españois. A principal vantaxe que obteñen os futuros universitarios coa nova modalidade de selectividade é que non necesitan examinarse da parte específica da proba se teñen previsto acceder a titulacións nas que non hai exceso de demanda. Nestes casos, basta con realizar a parte común.

  A proba queda estruturada do seguinte modo:

  Fase xeral: catro exercicios correspondentes a lingua castelá e literatura, lingua estranxeira, historia de España ou filosofía e unha materia de modalidade que elixe o alumno. As notas obtidas teñen validez indefinida.

  Fase específica: é voluntaria e consiste na realización de ata catro exercicios de calquera das materias de 2º de Bacharelato, sexan ou non da modalidade cursada polo alumno. As notas obtidas nas materias desta fase teñen validez para acceder á universidade só durante os dous cursos seguintes á superación da proba.