Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Solicitar unha bolsa Erasmus

O expediente académico e o coñecemento de idiomas son os criterios de selección prioritarios para obter unha axuda de mobilidade internacional Erasmus
Por Marta Vázquez-Reina 8 de Xuño de 2011
Img londrelistados

É fácil a admisión no programa Erasmus? Se se cumpren os requisitos xerais esixidos aos estudantes, é probable que se logre acceder á mobilidade sen dificultade. Con todo, obter unha praza no destino e centro de estudos desexado depende doutros factores adicionais, como un bo expediente académico ou un nivel elevado de coñecemento do idioma do país de destino. No momento de solicitar a participación no programa, o estudante debe valorar con detemento as súas circunstancias particulares e axustar as súas eleccións ás posibilidades reais de resultar seleccionado.

Erasmus, o programa de mobilidade internacional para universitarios máis importante de Europa, celebrará o próximo curso 25 anos. Durante esta longa traxectoria, máis de 2,5 millóns de estudantes gozaron dunha experiencia na que participan máis de 4.000 institucións de educación superior de 33 países. En España, as cifras multiplicáronse desde os seus inicios. No curso 1989-90, o número de Erasmus españois apenas superaba os 2.100 estudantes. Hoxe en día, case roza os 30.000. Este dato coloca ao noso país como o terceiro máis participativo, detrás de Francia e Alemaña, mentres que na lista de receptores, é o destino preferente con diferenza para os estudantes europeos e recibe máis de 33.000 universitarios estranxeiros cada ano.

Italia, Francia, Reino Unido e Alemaña son os destinos prioritarios dos estudantes españois

Italia, Francia, Reino Unido e Alemaña son os destinos prioritarios dos estudantes españois, que se desprazan en xeral unha media de nove ou dez meses a estes países para cursar un ano académico completo dos seus estudos noutra universidade, aínda que nalgúns casos, o período de mobilidade é menor e limítase a un semestre ou trimestre lectivo, que é a estancia mínima aprobada para este programa.

Convocatoria de prazas

As universidades certificadas coa ‘Carta Europea Erasmus‘ convocan cada ano un determinado número de prazas de mobilidade para o programa, a través dos convenios bilaterais que se asinan para as diferentes áreas de coñecemento entre os centros ou facultades das institucións participantes. A cantidade de vacantes e destinos varía en función destes acordos. Nalgúns centros, como na Universidade Pablo Olavide de Sevilla (740 prazas) ou na Universidade de Estremadura (900 prazas), a oferta non alcanza o milleiro. Con todo, noutros, como na Universidade de León (2.465 prazas) ou na Universidade de Castela-A Mancha (1.700), esta cifra supérase con fartura.

A cantidade de vacantes e destinos varía en función dos acordos bilaterais establecidos por cada centro

As datas das convocatorias son diferentes en cada universidade, aínda que o máis frecuente é que sexan entre os meses de outubro e decembro ou no período de xaneiro a febreiro do curso académico anterior. Unha vez convocadas as prazas, é aconsellable que o estudante se dirixa á oficina ou representación de Erasmus do seu centro ou facultade para consultar os prazos e requisitos da convocatoria, as universidades de destino, o número de vacantes dispoñibles e a duración da mobilidade para cada unha delas.

Requisitos e solicitude

Nos prazos establecidos na convocatoria, os estudantes deben cumprimentar a súa solicitude de praza Erasmus nos termos que indiquen no seu centro de estudos. Os requisitos xerais que deben cumprir son os seguintes:

 • Estar matriculado no ano da convocatoria en estudos conducentes á obtención dun título oficial.
 • Ter nacionalidade española ou dun país membro da Unión Europea, países da AELC (Noruega, Islandia, Liechtenstein), países asociados (Bulgaria e Romanía), e Turquía, ou ter o estatuto de residente permanente, apátrida ou refuxiado en España.
 • Completar un determinado número de créditos dos estudos. En xeral, ningunha universidade permite solicitar unha praza Erasmus a estudantes de primeiro curso. A maioría ten establecido un límite mínimo que oscila entre 30 e 60 créditos.
 • Non gozar con anterioridade doutra bolsa ou praza Erasmus.
 • Certificar mediante proba ou acreditación un nivel determinado de coñecemento do idioma oficial do país de destino.
  O estudante pode marcar na súa solicitude varios destinos e a orde de preferencia de cada un deles

  O estudante tan só pode completar unha solicitude, pero nela pode indicar varios destinos (desde 5 ata 10, en función da universidade) en orde de preferencia, cuxos perfiles correspondan ás súas circunstancias académicas e persoais. O alumno queda vinculado á orde marcada na súa solicitude para a asignación de praza de maior preferencia posible, pero ten tamén a posibilidade de sinalar na instancia o seu desexo doutros destinos onde queden vacantes, se non consegue obter praza nos que indicou.

  Selección de candidatos

  Cada centro de estudos constitúe un comité de selección para adxudicar as prazas Erasmus ás candidaturas máis idóneas. Os criterios prioritarios que se valoran son o expediente académico e o coñecemento de idiomas, pero tamén se teñen en conta outros factores, como o número de créditos ou materias superadas, ser estudante acompañante de Erasmus estranxeiros, a carta de motivación ou o cumprimento doutros requisitos específicos que se solicitan para determinadas vacantes.

  Unha vez adxudicada a praza, o estudante pode aceptala, renunciar a ela ou reservala

  O estudante concorre ao proceso selectivo de adxudicación de prazas cunha puntuación específica segundo a valoración obtida nos distintos criterios. Esta é diferente para cada un dos destinos elixidos a partir dos requisitos lingüísticos que se esixen en cada un deles. Tamén se poden penalizar algunhas candidaturas con menor puntuación, sobre todo as de alumnos que renunciasen con anterioridade a unha praza Erasmus fóra de prazo ou que non realizasen a estancia despois de aceptar noutra convocatoria.

  Unha vez adxudicadas as prazas, os estudantes poden aceptala, renunciar a ela se non se axusta ás súas preferencias ou reservala e manterse en lista de espera para segundas adxudicacións -despois das renuncias- noutros destinos prioritarios da súa solicitude. Se non lle han concedida ningunha vacante, debe esperar á publicación das seguintes listas de adxudicación ou á próxima convocatoria, no caso de que finalmente non obteña unha praza.

  Axuda económica

  No marco deste programa, os estudantes Erasmus están exentos do pago de taxas académicas no centro de estudos de destino, xa que as abonan na súa universidade de partida. Para afrontar parte dos gastos que se xeran pola mobilidade (aloxamento, manutención, transportes, entre outros), os alumnos reciben diferentes tipos de axudas financeiras:

 • A Axencia Nacional Erasmus concede aos estudantes unha axuda cuxo importe varía cada ano. Para o curso académico 2010/2011, a cantidade foi de 120 euros mensuais.
 • O Ministerio de Educación contribúe ao fomento do programa cunha suma adicional, entre 170 e 215 euros ao mes e entre 370 e 420 euros se o alumno foi bolseiro do Ministerio durante o curso anterior.
 • As comunidades autónomas, as universidades e outros organismos locais ou entidades bancarias teñen implementadas tamén diferentes axudas que conceden de acordo a determinados criterios.

  En función da contía destas últimas axudas, o apoio económico que recibe o alumno pode oscilar entre 400 e 1.000 euros mensuais. Tanto a bolsa da Comisión Europea como a do Ministerio de Educación concédense de forma automática aos estudantes Erasmus. Con todo, o interesado debe solicitar o resto de axudas nos prazos e condicións que se indiquen en cada convocatoria.

  En que consiste a mobilidade

  Grazas a este programa de mobilidade, os estudantes universitarios españois poden desprazarse por un período de tres a dez meses a unha institución de educación superior europea para continuar os seus estudos académicos, coa garantía do recoñecemento íntegro posterior da formación cursada no centro de orixe.

  O obxectivo de Erasmus é permitir que os estudantes europeos benefíciense da experiencia de aprendizaxe noutros países desde o punto de vista educativo, lingüístico e cultural. Por ese motivo, a súa estancia no centro de destino debe ser o máis parecida posible á dos alumnos autóctonos. O alumno débese matricular nun mínimo de créditos segundo a duración da estancia e cursalos con aproveitamento nas mesmas condicións que os seus compañeiros estranxeiros. É obrigación do alumno que obtén unha bolsa Erasmus respectar as normas, usos e costumes que rexen na universidade de destino.