Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Suplemento Europeo ao Título

Este documento facilita a mobilidade académica internacional dos titulados e a súa integración no mercado laboral europeo
Por Marta Vázquez-Reina 18 de Novembro de 2008
Img europalistadoa

O Suplemento Europeo ao Título (SET) é o salvoconducto que facilita a apertura das portas das institucións académicas superiores europeas ou das empresas a miles de titulados do espazo común, xa que proporciona a información sobre a titulación obtida por un estudante dunha forma comprensible e facilmente comparable no estranxeiro, o cal permite un acceso máis fácil ás oportunidades laborais ou de ampliación de estudos noutros países.

Nome da titulación, do estudante, universidade que o expide e pouco máis. Esta é a información que adoita conter calquera título universitario oficial expedido polas universidades españolas, suficiente en moitos casos, xunto ao expediente académico, para continuar os estudos noutra institución de ensino superior ou para acceder ao mercado laboral, pero sempre que sexa dentro do noso país, xa que se saímos fóra a historia pode cambiar. E é que, cun espazo de educación que aínda non converxeu nun modelo común, dificilmente pódense interpretar con claridade todas as titulacións vixentes en cada país, a cualificación que outorgan e o nivel que ocupan dentro do seu sistema educativo.

É un instrumento máis para favorecer a converxencia dos países europeos nun modelo de educación superior único

Por iso, dentro dos principios fundamentais da Declaración de Bolonia, xunto coa armonización das titulacións no ámbito europeo e o establecemento do sistema de créditos ECTS, promúlgase a instauración dun Suplemento Europeo ao Título (SET), como un instrumento máis para favorecer a converxencia dos países europeos nun sistema de educación superior único. A xustificación da instauración deste documento nas universidades é a consecuente dificultade de recoñecemento que implica a diversidade de ensinos e titulacións entre todos os países, xa que a información que achegan os títulos é insuficiente.

Este Suplemento, que se redacta sempre en dúas linguas, a oficial do país do estudante e unha máis de entre as oficiais europeas (xeralmente o inglés), contén información unificada e personalizada para cada titulado universitario sobre os estudos cursados, os resultados obtidos, as capacidades profesionais adquiridas e o nivel da súa titulación no sistema nacional de educación superior. Deste xeito, ao achegar este Suplemento ao título, o estudante conta coa vantaxe de que a súa titulación será debidamente recoñecida por calquera institución e empresa fóra do seu país.

En España tan só leva un par de anos expedíndose nas universidades, de feito, algunhas aínda non o expiden

En España, aínda que establecido por Real Decreto desde o ano 2003, o Suplemento Europeo ao Título tan só leva un par de anos expedíndose nas universidades, de feito, nalgunhas aínda non o expiden. O modelo que se está realizando axústase ao elaborado pola Comisión Europea, o Consello de Europa, e a UNESCO/CEPES (Centro Europeo para o Ensino Superior), e é posto a disposición das universidades pola Secretaría Xeral do Consello de Coordinación Universitaria, co obxecto de facilitarlles a súa expedición.

Actualmente só poden solicitar o Suplemento Europeo ao Título, naquelas universidades onde estea implantado, aqueles estudantes que obtivesen un título universitario de carácter oficial e validez en todo o territorio español con posterioridade a setembro de 2003. O Suplemento expídeo a universidade a solicitude do interesado, sempre que solicite ou obteña previamente o título oficial; é frecuente que moitas universidades incorporen no documento de solicitude do título a opción de solicitar o SET, cuxa expedición ten unhas taxas entre 30 e 90 euros dependendo do prezo oficial determinado por cada comunidade autónoma.

Contido do Suplemento

A información que contén o Suplemento Europeo ao Título estrutúrase en oito epígrafes:

1. Datos persoais: este apartado contén a información persoal do titulado. Inclúe, ademais do nome e apelidos xunto á data de nacemento, o número de identificación (DNI) correspondente.

2. Información sobre a titulación: en primeiro lugar, este epígrafe do Suplemento recolle a información referente á universidade na que se cursaron os estudos, nome e centro específico no que se impartiron os ensinos, detallando así mesmo a súa condición de público a privado. Por outra banda, inclúese a información do título obtido, a súa denominación oficial e os principais campos de estudo (definidos polo Consello de Coordinación Universitaria). Adicionalmente, na información sobre a titulación débese incluír a lingua ou linguas utilizadas na docencia e os exames durante o desenvolvemento dos estudos.

3. Información sobre o nivel da titulación: esta información diríxese a detallar o nivel que ocupa a titulación obtida de acordo ao sistema nacional de ensino superior implantado no noso país e os requisitos de acceso esixidos para acceder a ela. Engade a duración oficial do programa de estudos (3,4, 5 ou 6 anos, segundo corresponda) e o tempo total presencial que o alumno a dedicado cos profesores en clase.

4. Información sobre o contido e os resultados obtidos: grazas a esta información, pódese obter unha visión xeral de como se desenvolveu a formación do estudante durante os anos de estudo. Por unha banda, defínese a forma de estudo (presencial, non presencial ou mixto) e os requisitos específicos do programa da titulación, é dicir, o número de créditos de materias troncales, obrigatorias, optativas, etc. que o estudante debe superar; por outra banda, inclúese o detalle de cada unha destas materias, coa súa denominación, as horas lectivas, a nota obtida e o ano académico no que se cursou. Así mesmo, no apartado de observacións pódese incluír información adicional, por exemplo se unha materia impartiuse nun idioma diferente. Para unha rápida comprensión deste epígrafe, ao final inclúese un resumo das cualificacións obtidas xunto coa explicación do sistema de cualificación español e a cualificación global do titulado en toda a carreira.

5. Información sobre a función da titilación: Que pode facer o estudante co título que obtivo? Neste apartado do Suplemento especifícase o acceso a estudos posteriores que outorga cada titulación, no caso de licenciado, arquitecto ou enxeñeiro a títulos de posgrao e no caso de diplomado, arquitecto ou enxeñeiro técnico ás titulacións de segundo ciclo. Así mesmo, inclúese a cualificación profesional que se obtén co título, neste caso aplicable aos titulados de Formación Profesional de Grao Superior.

6. Información adicional da universidade: aquela información que cada universidade considere que pode ou debe engadir sobre a propia institución ou sobre a titulación concreta que obtivo o estudante.

7. Certificación do Suplemento: a data de expedición xunto coa firma e selos da universidade e do seu secretario xeral.

8. Información sobre lle sistema nacional de educación superior: co fin de que sexa comprensible toda a información, ao final de documento achégase unha descrición da escala do sistema educativo en cada país, para que poida ser facilmente identificable o nivel obtido polo estudante coa titulación.