Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Universidade e o Proceso de Bolonia

As universidades españolas xa comezaron a adaptarse á nova Ordenación de Ensinos Universitarios
Por Marta Vázquez-Reina 1 de Novembro de 2007

O Real Decreto de Ordenación de Ensinos Universitarios establece as bases necesarias para que as universidades españolas incorpórense plenamente ao Espazo Europeo de Educación Superior, máis coñecido como Proceso de Bolonia. A substitución das licenciaturas e diplomaturas polos novos ensinos de Grao e Máster, o deseño das titulacións por parte das universidades, ou o establecemento duns sistemas de garantía que acrediten periodicamente a calidade dos ensinos son algúns dos puntos fundamentais desta nova ordenación, á que as universidades españolas terán que adaptarse totalmente no curso 2010-2011.

A Declaración de Bolonia, subscrita en 1999 por trinta estados europeos, sentou as bases para a construción dun Espazo Europeo de Educación Superior conforme a uns principios de calidade, mobilidade, diversidade e competitividade. Desde entón, ao chamado Proceso de Bolonia, que culminará en 2010, incorporáronse 46 países que han ido adaptando paulatinamente a súa normativa e sistemas de ensinos universitarios á consecución destes principios.

Esta nova normativa xira ao redor da nova estrutura do ensino superior en España en tres niveles: Grao, Máster e Doutoramento. Estes ensinos están a implantarse progresivamente desde o curso 2008-2009 á vez que se van extinguindo as actuais titulacións, de tal modo que no curso académico 2010-2011, non poderán ofertarse prazas de novo ingreso en primeiro curso para as titulacións de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Enxeñeiro, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro Técnico. Así mesmo, hai que resaltar que os estudantes que obtivesen os seus títulos polo actual sistema non se verán afectados por esta normativa: “Os títulos universitarios oficiais obtidos conforme a plans de estudos anteriores á entrada en vigor do presente real decreto manterán todos os seus efectos académicos e, no seu caso, profesionais”.

Grao

Os estudos de Grao son o primeiro nivel de ensino da nova ordenación universitaria aos que se accede co título de bacharel ou equivalente e a superación da proba de acceso á universidade (selectividade). Estes estudos teñen unha duración de catro anos, equivalente á suma de 240 créditos europeos (ECTS) e culminan coa elaboración dun traballo de fin de grao dunha extensión mínima de 6 e máxima de 30 créditos (incluídos nos 240). A excepción neste caso son os estudos de arquitectura e medicamento, que ao estar regulados por unha directiva europea teñen unha duración de 300 créditos ECTS (cinco anos).

Por outra banda, os títulos de graduado adscríbense a unha rama do coñecemento: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas ou Enxeñaría e Arquitectura. Os plans de estudo de cada titulación conteñen como mínimo 60 créditos de formación básica no período inicial (2 primeiros anos), dos que polo menos 36 están vinculados ás materias básicas establecidas para a rama de coñecemento na que está adscrito o título. Estes 60 créditos son recoñecidos no caso de querer acceder a outra titulación da mesma rama.

Máster

Unha vez concluídos os estudos de Grao, o estudante ten dúas opcións: incorporarse ao mundo laboral ou continuar cunha formación especializada complementaria ao seu título de graduado, é dicir cos estudos de Máster.

O Máster ten unha duración de 1 ou 2 anos (60 ou 120 ECTS) e pode ser de tipo profesional, que lle prepara para exercer unha profesión, ou de investigación, que prepara para o doutoramento. Os ensinos de Máster conclúen coa elaboración e defensa oral pública dun traballo de fin de Máster que debe ter unha extensión mínima de 6 créditos e máxima de 30.

Doutoramento

Os ensinos de Doutoramento teñen como finalidade a formación avanzada do estudante nas técnicas de investigación e comprenden dous períodos: un de formación e outro de investigación organizado, que incluirá a elaboración e presentación da correspondente tese doutoral. Ao conxunto destes ensinos denomínaselle Programa de Doutoramento.

Para acceder aos estudos de Doutoramento débese estar en posesión dun título de Graduado e dun título de Máster Universitario español, ou o seu equivalente expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior. Tamén poden acceder aos estudos de doutoramento os estudantes que superasen 60 créditos incluídos nun ou varios Másteres Universitarios, así como os estudantes que posúan un título de Graduado cuxa duración, en razón a normas de dereito comunitario, sexa de polo menos 300 créditos.

Autonomía das universidades

Aínda que a ordenación dos novos ensinos universitarios establece uniformidade na duración dos estudos, tamén introduce un alto grao de flexibilidade no deseño dos contidos, xa que son as universidades as encargadas de crear e propor os títulos que van impartir. Isto supón un incremento da autonomía das universidades, que deseñan e propoñen os plans de estudos de acordo aos seus recursos e intereses. Deste xeito, facilítase a especialización das universidades e a súa adaptación ás necesidades e opcións formativas dos seus estudantes.

No deseño das titulacións as universidades han de ser meticulosas, xa que non se debe achegar unha mera descrición dos contidos, senón que para a súa aprobación as institucións universitarias teñen que achegar a cada título elementos como: xustificación, obxectivos, admisión de estudantes, contidos, planificación, recursos, resultados previstos e os sistemas específicos de garantía de calidade.

Sistemas de Garantía de Calidade

A autonomía que posúen as universidades no deseño do título combínase cun mecanismo de avaliación e acreditación denominado Sistema de Garantía de Calidade, que leva a cabo o Consello de Universidades e a Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA).

Deste xeito, cada vez que as universidades elaboran o plan de estudos dunha titulación, remíteno para a súa verificación ao Consello de Universidades, que, no caso de que existise algunha deficiencia, devólveo á propia universidade para que realice as modificacións oportunas.

Posteriormente o Consello de Universidades remite o plan de estudos a ANECA, que se encarga da avaliación; este proceso é realizado por unha Comisión de expertos do ámbito académico e profesional do título correspondente. Unha vez avaliado o plan de estudos, ANECA emite un informe de avaliación favorable ou desfavorable e remíteo novamente ao Consello de Universidades que se encarga da resolución final.

Por outra banda, este sistema garante a continuidade da calidade dos plans de estudos, xa que os títulos inscritos deben someterse a un procedemento de avaliación cada 6 anos, desde o inicio da súa implantación, co fin de renovar a súa acreditación.

Denominación das titulacións
  • Grao:ao finalizar os estudos de Grao, o estudante obtén o título de Graduado cuxa denominación é Graduado en T (nome do título) pola Universidade Ou (nome da Universidade que expide o título).
  • Master: a denominación dos títulos de Máster é Máster Universitario en T (nome do título) pola Universidade Ou (nome da Universidade).
  • Doutoramento: os estudantes que cursen os programas de doutoramento obterán a titulación de Doutor pola Universidade Ou (Universidade que expide o título). Ademais poderán incluír a mención “Doutor Europeo” sempre que cumpra distintos requisitos.