Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como utilizar os Puntos Limpos

Instalacións públicas para que os consumidores depositen os seus residuos domésticos perigosos ou voluminosos, aínda con algúns aspectos que mellorar
Por Alex Fernández Muerza 4 de Decembro de 2006

Img puntoslimpiosImagen: EpremasaOs residuos perigosos ou de gran volume xerados en casa, na oficina ou en pequenos comercios non deben depositarse nos colectores da rúa e moito menos en vertedoiros incontrolados. Para iso, as institucións públicas ofrecen unhas instalacións próximas ás cidades coñecidas como Puntos Limpos, que en Valencia se denominan “Ecoparques” ou “Areas de achega”, en Euskadi “Garbigunes”, e en Cataluña “Deixalleries”.

Os consumidores teñen que encargarse do transporte, pero merece a pena polos perigos destes residuos e o labor de conservación ambiental
A utilización deste servizo é gratuíta, pero os propios consumidores teñen que encargarse do transporte. O esforzo merece a pena se se teñen en conta os perigos destes residuos e o labor de conservación ambiental que se realiza.

Por unha banda, refugallos como aceites ou pesticidas son especialmente nocivos para a auga; os gases CFC e HCFC de antigos frigoríficos contribúen a diminuír a capa de ozono; os aparellos electrónicos, pilas ou pinturas conteñen metais pesados tóxicos como chumbo, mercurio ou cromo; calquera produto de orixe petroquímica como disolventes, pinturas, pegamentos, etc., poden xerar compostos orgánicos volátiles (COVs) con efectos mesmo cancerígenos; etc. Doutra banda, evítase o impacto ambiental das verteduras incontroladas, e contribúese á reutilización e reciclado deste tipo de residuos.

A lista de refugallos que poden levar a un Punto Limpo é moi ampla, aínda que convén informarse antes de acudir a eles, porque non en todas as instalacións recollen todos os posibles residuos. A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) ofrece unha web coa lista dos Puntos Limpos en España.

Á entrada do recinto, un operario toma nota dos residuos e informa sobre como depositalos. A instalación non xera cheiros nin presenta riscos de toxicidade ou perigo, posto que os residuos atópanse controlados en lugares adecuados. Unha vez dentro, o usuario desprázase no seu vehículo ata o colector apropiado seguindo uns sinais horizontais de cores e uns símbolos verticais. Os colectores atópanse protexidos do exterior pero contan cun sistema de depósito de fácil acceso. No caso dos frigoríficos e aparellos de refrixeración deposítanse nunha zona cuberta onde se lles extrae os CFC. Desta maneira, o consumidor xa realizaría o seu parte do traballo.

Posteriormente, un camión transporta os residuos para darlles o final apropiado, xa sexa reutilización, reciclado, valorización enerxética ou eliminación de forma segura. O aproveitamento dalgúns refugallos é moi diverso: Cos aceites de cociña pódense facer xabóns, veas, pinturas, pensos, lubricantes e biodiésel para vehículos; das pilas botón aprovéitase o mercurio, mentres que das normais pódense recuperar o sulfato de zinc e os sales de manganeso; das lámpadas fluorescentes aprovéitase o vidro e o mercurio.

En canto aos residuos voluminosos, o seu destino tamén é moi variado: Os cascallos van a vertedoiros de inertes; os restos de poda e xardinaría a plantas de compostaxe ; as chatarras e madeiras a plantas de reciclaxe; e os colchóns, xoguetes e demais residuos sólidos urbanos (RSU) a vertedoiros ou incineradoras.

Aspectos a mellorar dos Puntos Limpos

Segundo a OCU, o sistema de Puntos Limpos está ben establecido noutros países, pero en España aínda se atopa “en mantillas”, e non é raro ademais, afirman, que os residuos perigosos acaben en vertedoiros de seguridade esperando un tratamento específico, que gran parte do que se podía reciclar elimínese para recuperación enerxética, ou que se descarte a reutilización polas malas condicións de recollida.

Por iso, os responsables desta asociación ofrecen unha serie de consellos para poder melloralos:

  • Número suficiente de instalacións para permitir o seu acceso a todos os cidadáns, tanto urbanos como rurais.
  • Criterios uniformes en todas as instalacións.
  • Teléfonos de contacto para resolver dúbidas e campañas periódicas de información para concienciar aos consumidores.
  • Métodos alternativos ao transporte particular, como furgonetas móbiles ou lugares de recollida.
  • Posibilitar o depósito do maior número de residuos posibles.