Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como vender o coche dun falecido

Presentar a documentación do vehículo en Facenda e en Tráfico, acreditarse como herdeiro e facer o cambio de titularidade é esencial para transferir o coche dun defunto
Por Ana Palomo Trigo 29 de Xullo de 2013
Img facturas
Imagen: adri021

A falta de liquidez , as dificultades para acceder ao financiamento e a crise económica están a propiciar que sexan numerosos os españois que poñan en venda algún ben obtido a través dunha herdanza. Nestes casos, unha das solucións máis eficaces pasa por transferir o vehículo que se herdou dun familiar falecido. Con todo, para poder vender un ben hai que ser o seu lexítimo propietario. Por iso, convén coñecer que trámites débense realizar, tanto na Xefatura Provincial de Tráfico como na Delegación de Facenda, co fin de facer o cambio de titular do coche que pertencía ao defunto e levar a cabo a transferencia. Os detalles de todas estas xestións explícanse no seguinte artigo.

O mercado de vehículos de ocasión segue en auxe tras pechar o exercicio 2012 cunhas vendas de 1,62 millóns de unidades, un 5,8% máis respecto ao ano anterior, segundo un estudo de Faconauto (Federación de Asociacións de Concesionarios da Automoción). A crise, a falta de liquidez e as dificultades para acceder ao crédito están a facer que os españois se decanten polos coches de segunda man. Así, dar saída a un coche usado resulta, nestes momentos, máis sinxelo que vender un novo. Con todo, cando se trata de transferir o automóbil dunha persoa falecida, necesítanse xestionar certos trámites que, aínda que poden supor un quebradizo de cabeza para os herdeiros, non son complicados se se seguen unhas determinadas pautas.

Como se xestiona a venda dun vehículo dunha persoa falecida

 1. Facerse herdeiro do coche do defunto

  Ata que non leva a cabo a aceptación dunha herdanza, un herdeiro non pode transferir o vehículo cuxo titular faleceu. A documentación que hai que tramitar para facerse herdeiro do defunto é a seguinte:

  • O Certificado de Defunción do propietario do automóbil expedido polo Rexistro Civil da localidade onde se produciu o óbito (aínda que sexa un lugar distinto do domicilio habitual do causante).

  • O Certificado de Últimas Vontades expedido polo Rexistro Xeral de Actos de Última Vontade. Esta certificación só pódese solicitar cando transcorreron 15 días hábiles desde a morte do dono do coche. Así, se o falecido outorgou testamento pouco antes de morrer, dá tempo a que se consigne neste Rexistro.

   1. Se o defunto testó, hai que solicitar unha copia autorizada do último testamento outorgado.
   2. Se o causante propietario do vehículo non outorgou testamento:

    • Cando o herdeiro é o cónxuxe viúvo, un ascendiente ou un descendente, leva a cabo a Declaración de Herdeiros abintestato, por medio da Acta de Notoriedade. Unha vez realizada, o notario fai a partición da herdanza entre os lexítimos herdeiros do defunto.
    • Cando o herdeiro do propietario do coche é un irmán, un sobriño, etc. procédese ao Auto Xudicial de Declaración de Herdeiros, que se obtén no Xulgado.
  • A Liquidación do Imposto de Sucesións, onde se recolle a relación dos bens presentada a Facenda (entre os que debe atoparse o vehículo), que ha de incluír a Carta de Pago ou a Declaración de Exención ou prescrición do devandito imposto.

   É primordial gardar o xustificante do pago do Imposto de Sucesións, ou a exención do mesmo. Os impresos deste imposto poden obterse na Delegación de Facenda da comunidade autónoma correspondente ou na Delegación da Axencia Tributaria, no caso de Ceuta e Melilla.

  • Os Documentos de Aceptación, Partición e Adxudicación da Herdanza son as instrucións de repartición subscritas polos herdeiros, nas que debe figurar o coche. Pode tratarse de:

   • Unha Escritura Pública de Aceptación e Adxudicación de Herdanza.
   • Ou, na súa falta, un Documento Particional privado, de acordo co Testamento ou coa Declaración de Herdeiros, asinado polos herdeiros, ou polos seus representantes.
 2. Facer o cambio de titularidade do vehículo en Tráfico e en Facenda

  Unha vez repartida a herdanza, se un herdeiro resulta adxudicatario do vehículo do falecido, ten que recompilar a seguinte documentación para presentala, primeiro, na Delegación local de Facenda e, despois, na Xefatura Provincial de Tráfico, co fin de facer o cambio de titularidade do coche:

  • Documentación do vehículo herdado (orixinal e copia da ficha técnica e do permiso de circulación).

  • O coche debe ter en vigor a ITV (Inspección Técnica de Vehículos).

  • O DNI do herdeiro.

  • Unha copia do Imposto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) do ano en vigor (coñecido como “o número do coche”).

  • O Imposto de Transmisións Patrimoniais (modelo 620). Este impreso pódese adquirir na propia delegación de Facenda. O importe que hai que pagar é o 4% da valoración asignada ao automóbil pola Consellería de Facenda, en función do modelo e do ano de matriculación.

  • Hai que abonar unha taxa da Xefatura de Tráfico para o cambio de titularidade, por un importe de 52,20 euros.

  • A Solicitude de Transmisión de Vehículo (da DXT). Nela ten que constar que a transmisión do coche fíxose por herdanza.

  Reunidos todos estes documentos, hai que acudir:

  • En primeiro lugar, á Delegación de Facenda e abonar o Imposto de Transmisións Patrimoniais (modelo 620). Se xorde algunha dúbida á hora de cumprimentar o impreso do modelo 620, alí resólvena e calculan o importe que hai que pagar.

  • Despois, débese presentar toda a documentación na Xefatura Provincial de Tráfico, e pagar a taxa de Transmisión de Vehículos. Para facer a transferencia en Tráfico hai que levar o certificado de últimas vontades xunto co testamento do defunto, ou ben a declaración de herdeiros, ou un documento onde figure a adxudicación do coche (caderno particional) e a xustificación do pago ou exención do Imposto sobre Sucesións.

  Hai que ter en conta que se un herdeiro resulta adxudicatario do vehículo, debe solicitar, no prazo de 90 días contados desde a data do documento que lle acredita como tal, a expedición ao seu nome do novo permiso de circulación, co que se efectúa o cambio de titularidade do coche no Rexistro da Dirección Xeral de Tráfico na Xefatura de Tráfico da provincia do falecido. Así mesmo, se o herdeiro é menor de idade ou está incapacitado, na documentación que presente, teñen que constar os datos e a firma da persoa que o representa.

  Cando Tráfico expide o novo permiso de circulación, onde o herdeiro figura como titular do coche, xa pode venderse o vehículo.

 3. Novo cambio de titularidade do vehículo para vendelo

  Realizar de maneira correcta os trámites legais de cambio de titularidade é primordial para que o vendedor quede eximido de futuras responsabilidades sobre o automóbil que transfire e para que o novo propietario teña a seguridade de que adquiriu un vehículo sobre o que non pesan multas impagadas, procesos de embargo ou outras accións xudiciais. Os documentos que debe achegar o vendedor, tanto na Delegación de Facenda como na Xefatura Provincial de Tráfico, son os seguintes:

  • Documentación do coche (orixinal e copia da ficha técnica e do permiso de circulación).
  • Ter a ITV en vigor.

  • O DNI en regra do comprador e o vendedor (orixinal e fotocopia). Os estranxeiros residentes en España teñen que presentar o pasaporte acompañado do NIE (Número de Identificación de Estranxeiros). As empresas ou persoas xurídicas que pretenden adquirir o automóbil deben achegar o cartón de identificación fiscal e o DNI do apoderado.

  • Unha copia do Imposto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) do ano en vigor.

  • O Imposto de Transmisións Patrimoniais (modelo 620). Este impreso pódese adquirir na propia delegación de Facenda.

  • Pagar a taxa de Tráfico de 52,20 euros polo cambio de titularidade.

  • A Declaración de Transmisión de Compravenda de vehículos usados (modelo 430). Necesítanse presentar catro copias deste impreso, que deberá ser asinado por comprador e vendedor.

  • Un contrato de compravenda de coche usado entre particulares, que deberá ser rubricado por comprador e vendedor. O contrato debe incluír, ademais, os datos persoais de ambos os (nome, domicilio e DNI), os datos do automóbil (marca e modelo, cilindrada, cor, potencia, matrícula, número de bastidor, data de primeira matriculación, quilometraxe, etc.), o estado do turismo e o prezo.

  • A Solicitude de Transmisión de Vehículo da DXT. Nela hai que consignar que o modo de transmisión do coche é a venda.

Cautelas que hai que tomar en consideración ao vender un coche

A persoa que pretende vender un vehículo herdado ha de ter presente certas precaucións:

 • O vendedor nunca debe entregar o coche sen quedar co contrato de compravenda ou cunha fotocopia do mesmo (cando é entre particulares) ou coa factura (se a transacción leva a cabo cun concesionario) e unha fotocopia do DNI (Cartón de Residencia ou CIF) do comprador. Na factura deberá constar o CIF se o que o adquire é un concesionario.

 • No contrato hai que indicar a hora exacta, incluídos os minutos, en que se entrega o automóbil pois, mentres non se faga o cambio de titularidade no Rexistro de Vehículos, as multas ou outras infraccións máis graves ou non pasar a ITV seguirán chegando ao anterior propietario.

 • Unha vez vendido o coche, o comprador dispón de 15 días para remitir ao vendedor unha copia do permiso de circulación onde conste que o vehículo xa está ao seu nome. Se non se recibe este documento nese tempo, hai que acudir á Xefatura de Tráfico para comunicar que se vendeu un automóbil.

 • Se hai unha orde de precinto inscrita no Rexistro de Vehículos, deberá cancelarse antes, posto que impide a expedición do permiso de circulación.

 • Ademais, calquera limitación de disposición que tivese inscrita no Rexistro de Bens Mobles, deberá cancelarse antes, salvo consentimento expreso da financeira.

 • Para evitar problemas, convén que o comprador e o vendedor acudan xuntos a entregar as solicitudes necesarias para poder realizar o cambio de titularidade do vehículo. Se a algún dos dous non lle é posible presentarse para facer estes trámites, pode ir no seu lugar outra persoa que porte o DNI orixinal do interesado.

 • Cando non é o comprador quen acode a adquirir o vehículo, a persoa que o representa debe levar unha autorización do interesado para realizar o trámite, xunto co seu DNI.