Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dereitos dos usuarios de parkings

En caso de perda do ticket, o usuario terá que probar o seu dereito sobre o vehículo para retiralo
Por mediatrader 27 de Novembro de 2006

A Lei 40/2202, de 14 de novembro, reguladora do Contrato de Aparcadoiro de Vehículos, delimita cales son os aparcadoiros obxecto da mesma, así como os dereitos e obrigacións das partes.

Estarían dentro do ámbito desta lei os aparcadoiros nos que unha persoa cede, como actividade mercantil, un espazo nun local ou recinto do que é titular, para o estacionamento de vehículos de motor, a cambio dun prezo determinado en función do tempo de estacionamento. Nestes establecementos débese facer entrega ao usuario dun ticket á súa entrada, abonándose, antes da saída, o prezo, que se determina en función do tempo estacionado.

Excluídos do ámbito de regulación desta lei estarían os estacionamentos nas denominadas zonas de estacionamento regulado ou na vía pública, tanto se esixen o pago de taxas coma se estas non se devengaran, así como os estacionamentos en locais ou recintos dependentes ou accesorios doutras instalacións, ou que sexan gratuítos, tales como os parkings dos centros comerciais, entre outros.

O titular deberá expor de forma clara as tarifas de prezos, horarios e normas de uso do aparcadoiro, e dispor de follas de reclamacións a disposición do cliente

O titular do aparcadoiro está obrigado a entregar ao usuario, un xustificante ou resgardo de aparcadoiro no que conste a identificación do vehículo e mención expresa a se o usuario fai entrega das chaves do mesmo. Ten a obrigación de restituír no mesmo estado en que lle foi entregado o vehículo e os seus compoñentes e accesorios que se atopen incorporados funcionalmente de forma fixa e inseparable.

O titular do parking non terá responsabilidade algunha sobre os accesorios non fixos e extraíbles, tales como radiocasetes, a non ser que conte cun servizo de custodia, podendo neste caso o usuario esixir o pago de prezos complementarios á prestación do servizo. Así mesmo, deberá expor de forma clara as tarifas de prezos, horarios e normas de uso do aparcadoiro, e dispor de follas de reclamacións a disposición do cliente. Responderá os danos e prexuízos causados polo incumprimento da lei fronte ao usuario e fronte ao propietario do vehículo.Se o vehículo permanecese máis de 6 meses estacionado poderíase presumir o seu abandono e por tanto o titular do aparcadoiro podería proceder á súa retirada.

O usuario pola súa banda, terá a obrigación de abonar o prezo fixado para o aparcadoiro antes da retirada do vehículo e exhibir o xustificante ou resgardo do aparcadoiro. En caso de perda, terá que probar o seu dereito sobre o vehículo para retiralo. Será responsable dos danos e prexuízos que cause por incumprimento dos seus deberes ou impericia na condución dentro do recinto, tanto ao titular do aparcadoiro como ao resto de usuarios do mesmo.