Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Javier López e García da Serrana, avogado e director de Hispacolem

No seguro obrigatorio a cobertura nos danos ás persoas cubrirá ata 70 millóns de euros por sinistro
Por Juan Manuel Daganzo 7 de Agosto de 2007
Img serrana
Imagen: Emiliano Ricci

Hai boas noticias para os condutores que teñen contratado un seguro. A nova Lei de Responsabilidade Civil que entrou en vigor o pasado 11 de xuño obriga ás compañías aseguradoras a que o seguro obrigatorio cubra ata 70 millóns de euros nos danos a persoas. E por se non fose pouco, o texto insta as aseguradoras a presentar unha oferta de indemnización nun prazo máximo de tres meses. Non importa o número de vítimas por sinistro, a cantidade que debe cubrir o seguro obrigatorio a persoas será de 70 millóns de euros, de 15 millóns no caso de que se cubran bens materiais.A nova lei céntrase nalgúns puntos importantes, como o da inmovilización do vehículo non asegurado con cargo ao seu propietario no caso de que circule sen seguro ou non xustifique no prazo de cinco días que ten un contrato de seguro en vigor. Ademais de ser sancionado cunha multa de 601 a 3.005 euros, o tempo de depósito pode variar entre un mes e un ano e para ‘desbloquear’ o coche será necesario demostrar que se contratou un seguro. Javier López e García da Serrana, avogado e socio director do gabinete de avogados Hispacolem, e membro de Hispajuris, principal rede de bufetes de España, acláranos os termos da nova lei e como pode afectar os propietarios dun vehículo.

Que novidades inclúe a nova lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor que afecten os condutores e consumidores en xeral?

Introdúcese unha novidade no artigo 2 da nova lei que pode afectar os consumidores. Nel dise que todo propietario ten a obrigación de asegurar o vehículo que teña o seu estacionamento habitual en España, e iso inclúe a calquera vehículo importado desde outro estado membro do Espazo Económico Europeo. Deberao facer nun período máximo de 30 días, a contar desde que o comprador acepte a entrega do vehículo, aínda que este non ostente a matrícula española, podendo ser asegurados a tales efectos devanditos vehículos de forma temporal mediante un seguro de fronteira.

Que significa que os importes da cobertura do seguro obrigatorio serán de 70 e 15 millóns de euros?

É unha das novidades da nova lei. Significa que no seguro obrigatorio a cobertura nos danos ás persoas será de 70 millóns de euros por sinistro, independentemente ao número de vítimas e a diferenza do que establece o Regulamento sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor. Lembremos que nel se establecía que o importe máximo da cobertura de aseguramiento obrigatorio nos danos causados ás persoas era de 350.000 euros, establecéndose tal límite por vítima e non por sinistro como establece a nova lei. Do mesmo xeito establécese, tal e como se dispuña con anterioridade, que se a contía das indemnizacións polos danos causados ás persoas resultase superior ao importe da cobertura do seguro obrigatorio, satisfarase con cargo a este importe máximo, e o resto, ata o montante total da indemnización, quedará a cargo do seguro voluntario ou do responsable do sinistro, en función de se este tiña contratado tal seguro ou non. Agora ben, en canto aos danos materiais, establécese un límite de 15 millóns de euros por sinistro, cando o límite máximo por sinistro no artigo 12 do Real Decreto 7/2004 era de 100.000 euros, con independencia do número de vehículos ou de bens afectados.

“No seguro obrigatorio a cobertura nos danos ás persoas será de 70 millóns de euros por sinistro”

Subirá isto as pólizas dos asegurados?

Non ten por que. O que se pretendeu a través desta lei é conseguir dar máis protección aos consumidores e mellorar a posición do asegurado na propia relación xurídica.

Que castigo espéralle a un condutor que non teña o seguro en regra?

O incumprimento da obrigación de asegurarse levará unha sanción que oscilará de 601 a 3.005 euros de multa. A contía definitiva dependerá de se o vehículo estaba a circular ou non, da súa categoría, do servizo que presta, da gravidade do prexuízo causado, da duración da falta de aseguramiento e da reiteración da mesma infracción.

“O incumprimento da obrigación de asegurarse levará unha sanción que oscilará de 601 a 3.005 euros de multa”

É necesario que o seguro dun condutor facilítelle algún documento especial se vai conducir no estranxeiro?

Neste caso, o seguro de subscrición obrigatorio garantirá a cobertura da responsabilidade civil. En calquera caso será conveniente que, ademais de levar o certificado de matriculación, o seguro obrigatorio vixente, a ficha de características técnicas xunto coa acreditación de que pasou a ITV e os recibos dos impostos de circulación, leve tamén a denominada carta verde, que non é necesaria para circular dentro da Unión Europea pero serviranos para facilitar unha posible reclamación de indemnización con motivo dun accidente, servindo como proba recoñecida internacionalmente.

En caso de accidente, Cales son os pasos para solicitar indemnización?

Segundo a Lei, o afectado que reclame indemnización deberá de recibir no prazo de tres meses unha oferta motivada de indemnización, que é compatible co dereito do afectado a levar a cabo acciones xudiciais no caso de que a indemnización percibida fose inferior á que en dereito puidese corresponderlle. Se a compañía aseguradora entendese que non está demostrada a responsabilidade do seu asegurado no accidente ou se non está cuantificado o dano, ofrecerá unha resposta motivada, que incluirá unha mención a que non require aceptación ou rexeitamento expreso polo prexudicado, nin afecta o exercicio das accións que puidesen corresponderlle ao prexudicado para facer valer os seus dereitos.

Hai diferenzas ao solicitar indemnización no caso de que o coche contrario o teña seguro en regra ou non o teña?

“As compañías aseguradoras están obrigadas a ofrecer unha oferta ou resposta motivada, segundo proceda, no prazo de tres meses desde a recepción da reclamación por parte do prexudicado”

As compañías aseguradoras están obrigadas a ofrecer unha oferta ou resposta motivada, segundo proceda, no prazo de tres meses desde a recepción da reclamación por parte do prexudicado, e para que o caso do Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) antes de interpor a demanda será preceptiva a formulación dunha reclamación previa, polo que, tras a aprobación da lei, tanto se nos atopamos ante un sinistro do que responda unha compañía de Seguros ou o Consorcio de Compensación de Seguros, hai que esperar unha resposta por parte de ambas as entidades. No primeiro caso porque tras a lei están obrigadas a ofrecer unha oferta ou resposta motivada, e no segundo porque estamos obrigados a efectuarlle unha reclamación previa ante de proceder á reclamación xudicial.

Cales son os baremos que hai á hora de decidir unha indemnización?

Os danos e prexuízos causados ás persoas cuantificaranse con arranxo aos criterios e dentro dos límites fixados no anexo da lei. O sistema para a valorar os danos producidos ás persoas en accidentes de circulación baséanse nunhas táboas nas que se determinan as indemnizacións básicas por morte e os seus factores correctores, as indemnizacións básicas por lesións permanentes e os seus factores de corrección, as indemnizacións por incapacidade temporal e, por último, a táboa na que se clasifican e valoran as secuelas.

É unha lei que involucra a todas as aseguradoras ou se refire só ao Consorcio de Compensación de Seguros?

A lei 21/2007 pola que se modifica o Texto Refundido modifica aspectos que inflúen tanto ás aseguradoras como ao Consorcio de Compensación de Seguros, establecendo novas obrigacións para as compañías de Seguros e ampliando a cobertura do Consorcio de Compensación de Seguros.

Entón, en que medida cambia o papel do Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) coa nova lexislación?

A nova lei amplía a cobertura do CCS, que deberá indemniza,- naqueles casos nos que o vehículo causante sexa descoñecido- a quen sufran danos persoais nun sinistro ocorrido en España. A novidade na nova lei é que, se como consecuencia do accidente causado por tal vehículo descoñecido producíronse danos persoais significativos, considerándose como tales a morte, a incapacidade permanente ou a incapacidade temporal que requira polo menos dunha estancia hospitalaria superior a sete días, o CCS tamén deberá indemnizar os danos materiais derivados do accidente. Así mesmo, a través desta Lei determínase que o CCS deberá de indemnizar non só polos danos causados ás persoas e aos bens ocasionados por un vehículo con estacionamento habitual en España que estando asegurado fose roubado, senón que tamén responderá o caso de roubo de uso. Por último, outra das novidades establecidas na Lei para o CCS é que deberá de indemnizar os danos nas persoas e nos bens derivados de accidentes ocasionados por un vehículo importado a España desde outro Estado membro da UE, sempre que o vehículo non estea asegurado e o accidente ocorrese dentro do prazo de trinta días a contar desde que o comprador aceptou a entrega do vehículo.

“O CCS tamén deberá de indemnizar os danos nas persoas e nos bens derivados de accidentes ocasionados por un vehículo importado a España desde outro Estado membro da UE”

En que medida se axusta a nova Lei á Quinta Directiva de 2005 que modificou a normativa europea en materia de seguro de responsabilidade civil de automóbiles? Que outras novidades se expoñen?

Os cambios que se introducen refírense a a definición de estacionamento habitual do vehículo en España para os efectos do seguro obrigatorio, e a este concepto incorpóranse os importados desde outro Estado membro da Unión Europea, durante un máximo de trinta días a contar desde que o comprador acepta a entrega do vehículo, aínda que este non fose matriculado en España. Tamén se inclúe o caso dos vehículos que ocasionan accidentes en España, que carecen de matrícula ou que teñen unha matrícula que non lles corresponda ou deixase de corresponderlle, póndose igualmente de manifesto a irrelevancia da condición temporal ou definitiva da matrícula do vehículo á hora de concretar o lugar de estacionamento habitual. Establécese tamén que se poderán realizar controis non sistemáticos do seguro, sempre que non sexan discriminatorios, e efectúense como parte dun control que non vaia dirixido exclusivamente á comprobación do seguro. Outra das novidades introducidas é que a cobertura do seguro incluirá calquera tipo de estancia do vehículo asegurado no territorio doutro Estado membro da Unión Europea durante a vixencia do contrato.

Tamén se establece a obrigación das compañías aseguradoras de presentar unha oferta motivada de indemnización no prazo máximo de tres meses desde a recepción da reclamación polo prexudicado, no caso no que se determinou a responsabilidade e cuantificouse o dano, ou en caso contrario, unha resposta motivada ao exposto na reclamación. Por último, a Directiva que se traspón na Lei estende a cobertura do Consorcio de Compensación de Seguros aos danos materiais causados por vehículos descoñecidos, sempre que se houbesen indemnizados por danos persoais significativos, producidos como consecuencia do mesmo accidente.

Que é un certificado de antecedentes de sinistralidade?

É outra das novidades da Lei. A petición do propietario do vehículo ou do tomador do seguro, en caso de ser unha persoa distinta deste, as entidades aseguradoras deberán de expedir certificación acreditativa dos sinistros dos que se derive responsabilidade fronte a terceiros, correspondentes ao últimos cinco anos, se os houber, ou no seu caso, unha certificación de ausencia de sinistros. E iso debe facerse no prazo de quince días.

Está conforme coa modificación desta Lei?

Creo que á lei faltoulle definir con máis precisión os chamados danos persoais significativos, que son aqueles que se concorren nun accidente causado por un vehículo descoñecido, o CCS abonará os danos nos bens derivados de tal accidente, sobre todo no concernente á incapacidade permanente. Isto dará lugar a distintas interpretacións, posto que non se concreta se se refire a a incapacidade permanente para traballar ou para realizar as súas tarefas habituais, cuestión que alimentará o debate sobre se a tal incapacidade permanente haberá de outorgárselle unha significación civil ou laboral. Deste xeito e dada a imprecisión, a incapacidade permanente pode ser equiparada á lesión permanente, o que levaría que toda secuela se consideraría como un dano persoal significativo e, ao ser considerado como tal, o CCS veríase obrigado a abonar os danos derivados do accidente.

Hai algo que estea fóra de lugar na Lei?

Quizá a limitación da contía dos gastos de asistencia médica, farmacéutica e hospitalaria na contía necesaria ata a sanación ou consolidación das secuelas, entendendo que tal modificación supón un auténtico límite aos dereitos dos cidadáns, xa que son eles quen deben de facer fronte a todos os gastos farmacéuticos ou tratamentos médicos aos que se sometan tras a consolidación das secuelas, sendo especialmente significativos estes gastos cando nos atopemos ante un caso de persoas que como consecuencia dun accidente quedasen parapléxicas ou tetrapléxicas.