Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que seguro debe ter unha autoescola?

As autoescolas deben contar cun seguro de responsabilidade civil que cubra os danos que poidan producirse nas prácticas e durante a celebración de exames
Por Ana Palomo Trigo 21 de Xaneiro de 2013
Img carnet conducir
Imagen: Sergio

A crise económica déixase notar tamén nos centros de formación de condutores. O número de aspirantes a novos condutores esborrallouse e cumprir 18 anos xa non implica poder inscribirse nun centro de formación para obter o permiso de conducir. A pesar diso, entre os propósitos que se fan os españois ao comezo de cada ano aínda figura de maneira invariable apuntarse a unha autoescola para sacarse o carné de conducir. Con todo, as clases prácticas sempre entrañan un risco. Por iso, no seguinte artigo, explícanse os seguros cos que deben contar os centros de formación de condutores e lémbranse os cambios que desde hoxe se aplican nos exames prácticos.

Que debe cubrir o seguro dunha autoescola

A actual situación económica provocou que sexan menos as persoas que se sacan o carné de conducir ou, no caso de que se animen a obtelo, véxanse obrigadas a esperar para facer as prácticas por non poder custealas. O número de novos condutores esborrallouse coa crise, e cumprir 18 anos xa non implica poder inscribirse nunha autoescola para obter o permiso de conducir. Segundo os datos da Confederación Nacional de Autoescolas (CNAE), no últimos cinco anos, o número de condutores noveis descendeu un 45,2%.

Se a culpa é do alumno en prácticas, o responsable é o profesor da autoescola ao atoparse aos mandos do vehículo

De calquera modo, se se decide matricularse nunha autoescola coa intención de obter o permiso de circulación, hai que ter presentes certas cautelas. Todos os centros de formación de condutores han de contar con seguros con cobertura para profesores, alumnos e instalacións.

Ademais, deben ter un seguro de responsabilidade civil, para o desempeño da súa actividade, que cubra os danos que se poidan producir nas prácticas de condución e circulación, así como durante a celebración de exames . Desta forma, cada vehículo debe estar asegurado por unha póliza que cubra a responsabilidade civil ilimitada do aspirante a condutor e os danos causados á súa persoa.

 1. O seguro de responsabilidade civil debe dispor de coberturas fronte a roubo, paralización da actividade ou defensa xurídica, entre outras. A cobertura deste seguro ampara os danos a terceiros que poden producirse no desenvolvemento da actividade dentro das aulas ou durante as actividades organizadas fóra da autoescola e, mesmo, as alleas á práctica da circulación (unha visita a un circuíto, unhas clases de mecánica noutras instalacións, etc.).

 2. A garantía de defensa xurídica debe incluír a reclamación de cobro a clientes da autoescola que incorren en falta de pagamentos e cobre tamén os custos da reclamación xudicial.

 3. Como alumno matriculado nunha autoescola, o aspirante a condutor está cuberto polo seguro de responsabilidade civil do centro ante calquera contratempo que se produza durante as clases ou o exame: gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos e de rehabilitación, en caso de accidente.

 4. Así mesmo, o seguro de responsabilidade civil cobre ao profesor, que é o condutor do vehículo, en caso de accidente durante as prácticas ou o exame.

 5. Ademais, a autoescola ha de ter un seguro que cubra os danos materiais externos que se poidan producir (rotura de cristais, lúas, desfeita de mobiliario urbano, etc.).

 6. O seguro debe contar cun servizo de xestión de multas, servizo de guindastre e de peritación, ademais da asistencia na estrada.

Se, ante un accidente, a culpa é do alumno, o responsable é o profesor e co seguro mínimo (igual que o de calquera outro condutor), a aseguradora debe pagar todos os danos físicos que reciban terceiras persoas.

Se a culpa é doutro vehículo, a aseguradora da autoescola ten que encargarse de que o seguro do responsable abone os gastos

Se a culpa é doutro vehículo, co seguro mínimo téñense que cubrir os danos físicos de todas as persoas involucradas no accidente. O seguro do culpable ha de facerse cargo das facturas médicas, hospitalarias, etc. Pola súa banda, a aseguradora da autoescola ten que facerse cargo de que o seguro do culpable abone todos eses custos. Por iso, os involucrados no accidente teñen que comunicar eses gastos á aseguradora da autoescola para que llos reclame á compañía do culpable.

Como funciona a cobertura do seguro, segundo o tipo de vehículo

Cando un vehículo destinado ao ensino de condutores sofre un accidente de circulación do que resulta responsable, hai que distinguir se é un turismo, furgoneta ou camión, ou ben unha motocicleta ou ciclomotor:

 • Turismo, furgoneta ou camión

  Se o alumno atópase recibindo clases prácticas nun turismo, furgoneta ou camión, a condición de condutor osténtaa sempre o profesor da autoescola, ao atoparse aos mandos do vehículo. Aínda que sexa o aspirante a condutor quen dirixa, considéraselle como ocupante do coche. É obrigación da autoescola que os alumnos vaian acompañados dun profesor. Ademais, o vehículo da autoescola debe dispor de dobre mando de freo e acelerador e de embrague.

 • Motocicletas e ciclomotores

  Ao non poder acompañar o profesor ao alumno, xorde un problema á hora de determinar se quen se atopa aos mandos da motocicleta ostenta a posición de condutor do vehículo de autoescola, ou se lle considera ocupante, ao non ter aínda autorización para levalo. A xurisprudencia non ofrece unha solución definitiva a esta cuestión, xa que analiza só os casos nos que, ante un accidente, pode imputarse algún tipo de responsabilidade ao profesor de autoescola que deixou de exercer as súas funcións de control e supervisión do alumno que circulaba só.

  De todas as maneiras, a maior parte das aseguradoras, cando a causa do accidente é imputable á condución dunha motocicleta ou ciclomotor por parte dos alumnos, aplícanlles a condición de terceiros durante o tempo en que transcorren as clases de circulación. Así, se sofren un accidente, cuxa causa é debida á súa propia actuación, os danos sufridos por estes alumnos quedan cubertos pola garantía que ofrece o seguro contratado.

O novo exame práctico de conducir

Hoxe implantar en toda España do novo exame práctico de conducir. A proba ten unha duración mínima de 25 minutos para os permisos A1, A2, B e BTP e de 45 para o resto de licenzas. Valórase a realización dunha “condución eficiente” e consta das seguintes etapas:

 • Antes de iniciala, solicítase ao examinando a comprobación dalgún compoñente do vehículo, como verificar o estado do nivel dos líquidos, a presión ou o debuxo dos pneumáticos, o funcionamento do limpiaparabrisas, etc.
 • Durante o dez primeiros minutos da proba, realízase un test de condución autónoma, que será obrigatorio para todos os permisos, salvo os das clases A1 e A2 de motos. Nel o examinador solicitará ao alumno que inicie a marcha e circule libremente ou, ben, diríxase a un lugar determinado (cando se coñece a localidade).

  Se o vehículo dispón dun sistema de navegación por satélite, poderán seguirse as súas indicacións e será o aspirante quen deberá introducir o punto de destino indicado polo examinador.

 • O resto a proba será de condución guiada, como era ata agora, co examinador indicando ao alumno que dirección tomar.
 • Ao finalizala, o examinador, en presenza do profesor da autoescola, comunicará o seu resultado ao aspirante.