Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reclamar a resolución da ITV

Nos casos máis graves, quen se considere prexudicado polo informe da inspección, pode recorrer á vía administrativa ou á xudicial
Por Elena V. Izquierdo 20 de Novembro de 2009
Img itv
Imagen: Antonio Domingo

A Inspección Técnica de Vehículos (ITV) é una das fórmulas que garante a seguridade nas estradas. Millóns de coches pasan cada ano uns controis exhaustivos que permiten que o parque automobilístico español estea dentro dos parámetros de calidade esixidos. Con frecuencia, o ditame realizado na inspección técnica coincide coas expectativas do titular do vehículo, pero noutras ocasións, o propietario disiente. Que pode facer o consumidor cando pensa que o informe da ITV non é adecuado? As follas de reclamacións, queixas ou suxestións son as opcións máis utilizadas. Nos casos máis graves, con todo, quen se considere prexudicado pola resolución da ITV pode recorrer á vía administrativa ou á xudicial.

Revisión obrigatoria

Todos os vehículos -non só os de catro rodas- deben someterse a unha inspección técnica periódica ou ITV. Así se garante que o seu estado é o correcto paira circular por unha vía sen supor un perigo paira os seus usuarios ou paira terceiras persoas. Este recoñecemento non só pretende reducir o número de accidentes causados por un fallo mecánico, senón controlar o nivel das emisións contaminantes e preservar o medio ambiente.

Una das obrigacións que ten o condutor dun automóbil é circular coa ITV ao día e os distintivos que o certifiquen nun lugar visible. Tamén deberá mostrar os informes da última inspección aos axentes que llo soliciten. Si está caducada, o condutor só poderá circular até un lugar no que poida realizala. Pola contra, enfróntase a unha multa e, mesmo, á retirada do carné de conducir. Antes de que isto ocorra, si o titular do vehículo considera que non o utilizará, pode dalo de baixa de maneira temporal.

Resultado das inspeccións

Si o resultado da inspección é positivo, o condutor recibe un informe favorable e una adhesivo que se coloca no parabrisas. Nestas revisións, tamén se pode detectar un defecto leve. Cando isto sucede, o exame manterase positivo, pero recoméndase ao titular emendar o dano en canto sexa posible, aínda que non se lle multará por non facelo.

Si o informe da inspección é desfavorable, retense o cartón e o vehículo só poderá usarse paira dirixirse até o taller no que se arranxen as avarías

O órgano inspector tamén pode considerar que o resultado do recoñecemento é desfavorable. Si dáse esta circunstancia, o cartón queda retida e o vehículo, inhabilitado paira circular. Só poderá utilizarse paira ir até o taller no que arranxe as avarías detectadas. O titular do automóbil ten dous meses paira pasar una nova inspección. Si este prazo culmina sen que o condutor realice a ITV, a entidade que retivo o cartón enviaraa á xefatura provincial de Tráfico para que xestionen a baixa do automóbil.

Cando as deficiencias detectadas no vehículo sexan de tal gravidade que constitúan un perigo paira os ocupantes do coche e paira o resto de usuarios da vía pública, a inspección cualificarase como negativa. Nesta situación, o traslado do coche realizarase a través de una guindastre ou de calquera outro medio que non implique a circulación do automóbil que non pasou o exame. Do mesmo xeito que sucede cando é desfavorable, o usuario ten dous meses paira arranxar as avarías e someterse a un novo recoñecemento.

Cando se desexe una segunda opinión, é necesario alegar razóns xustificadas e solicitalo ao órgano competente da comunidade autónoma

O prezo deste segundo exame varía en función da comunidade autónoma na que se realice. Una das demandas das asociacións de consumidores é a gratuidade da mesma, sempre que leve a cabo nun prazo determinado. Na Comunidade Valenciana, Castela e León, Murcia e Navarra, a segunda inspección cóbrase a un prezo máis reducido que a primeira. Noutras comunidades, como Cataluña, si a revisión pásase nos 15 días posteriores ao primeiro exame, é gratuíta. Pola contra, aplicaranse tarifas do 60% sobre os prezos vixentes na revisión ordinaria.

En ocasións, os titulares do vehículo creen que son vítimas dun abuso por parte do centro inspector, non están de acordo co seu ditame e desexan outra ITV. Esta segunda inspección pódese levar a cabo nunha estación distinta á que realizou o primeiro exame. No entanto, é necesario alegar razóns xustificadas e solicitalo ao órgano competente da comunidade autónoma, que deberá expedir una autorización expresa.

Follas de reclamacións, queixas e suxestións

As comunidades autónomas teñen as competencias en materia de inspección de vehículos e encárganse, por tanto, de tramitar as queixas dos usuarios ante as oficinas da ITV. Mediante follas de reclamacións e suxestións, búscase mellorar o servizo prestado e corrixir eventuais deficiencias.

O procedemento, a forma de presentación e a duración dos trámites poden variar en cada autonomía, pero en xeral, a mecánica é similar. Todas as estacións de Inspección Técnica de Vehículos teñen a obrigación de pór a disposición do cidadán un libro de reclamacións. Ademais, paira lembrarlles que contan con estas follas, colocan a correspondente advertencia nun sitio visible.

O modelo consta dun orixinal -que garda o consumidor- e dúas copias autocalcables -una paira a estación e outra paira o organismo competente en materia de inspección de vehículos-. O interesado debe escribir os seus datos persoais, a identificación da oficina da ITV á que se refire a reclamación ou suxestión, e a petición.

As estacións de revisión han de ter un libro de reclamacións a disposición do cliente

As suxestións téñense en conta paira mellorar a organización ou a calidade do servizo, mentres que as queixas destacan anomalías no funcionamento, desatencións, demoras ou falta de organización. As reclamacións, polo xeral, supoñen a imputación de danos por parte da empresa que realiza o servizo.

Una vez cumprimentada, a folla de queixas e suxestións entrégase na estación da ITV e, se se quere, tamén na Dirección Xeral competente. O director da estación remitirá una copia acompañada dun informe no que se detalle a súa actuación ante o titular da mesma. Estudada a documentación, a Administración da comunidade autónoma contestará á persoa que realice a queixa e informaralle das medidas adoptadas. Tamén realizará una comunicación similar á estación da ITV. O prazo paira a contestación pode variar segundo a zona na que se realice a demanda. En Aragón, a resposta ás queixas é de tres meses como máximo. En Madrid, as reclamacións relativas á ITV entréganse en calquera rexistro, por correo ou a través de Internet, co compromiso de que nun prazo aproximado de 48 horas poranse en contacto co usuario e, nun período non superior a 15 días, tratarán de darlle una resposta.

Outra das obrigacións que teñen as empresas que prestan este servizo é seguir os criterios descritos no ‘Manual de procedemento de inspección de estaciónelas ITV’, elaborado polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. Todos os centros han de telo a disposición dos titulares dos vehículos sometidos á inspección. No caso de que o documento non estea nun lugar visible, o usuario poderá pór una reclamación contra a estación.

Recursos e vía xudicial

Ademais das follas de queixas e reclamacións, quen se considere agraviado pola resolución da oficina da Inspección Técnica de Vehículos pode pór un recurso ante a comunidade autónoma no que fará constar as alegacións que considere oportunas. Aínda que non son demasiados quen toman este camiño, hai resolucións favorables por parte da Administración cara aos recorrentes.

Outra vía é a interposición dun recurso xudicial ante o xulgado do contencioso administrativo da provincia. Os motivos polos que se fan estes recursos son variados. Uno deles é que o recorrente considere que o informe sobre o seu vehículo debería ser favorable, posto que contratou una revisión previa nun taller, que non detectou ningunha avaría. O condutor tamén pode pensar que una determinada estación esixe uns requisitos moi superiores aos solicitados noutros centros ou noutras comunidades. Cando o citado xulgado dita sentenza e o demandante segue en desacordo, pode interpor un novo recurso, esta vez ante o Tribunal Superior de Xustiza. Estes procesos poden ter un resultado satisfactorio paira a persoa que fai a demanda, pero é posible que a sentenza se demore demasiado.