Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros de motos

As aseguradoras só ofrecen un seguro a terceiros, sen opción a contratar máis coberturas, por un prezo medio de 494 euros ao ano
Por Elena V. Izquierdo 12 de Febreiro de 2008
Img moto

Máis matriculacións

Cada vez son máis as compañías de seguros que admiten como clientes aos condutores de motos, ciclomotores e “quads”. O decreto de outubro de 2004 que permite aos condutores en posesión do carné B-1 conducir motocicletas de até 125 centímetros cúbicos e os problemas de circulación aos que se enfrontan a diario os condutores das grandes urbes foron algúns dos motivos que xeraron un aumento na matriculación de vehículos de dúas rodas. Segundo sinalan algúns estudos, tamén influíron outros factores como as facilidades que nas cidades dáse ao aparcadoiro de motos, en moitas ocasións reservado e gratuíto, así como a percepción de que este tipo de vehículos xa non son, como nos anos 60, propios de persoas con menor poder adquisitivo.

Aínda que no último ano produciuse una desaceleración nas matriculacións, o certo é que o aumento do número de motos que circulan polo país incrementou, á súa vez, a competencia entre as aseguradoras, o que trouxo consigo mellores prezos e máis cobertura. No entanto, e a pesar de que os datos son positivos con respecto a fai un lustro -cando asegurar una moto adoitaba ser misión imposible- numerosas compañías ofrecen soamente o seguro a terceiros, sen dar opción a outras coberturas. O prezo medio desta póliza en España é de 494 euros ao ano, mentres que o condutor dun automóbil abona 571 euros polo seguro a terceiros máis lúas. Os novos homes entre 16 e 23 anos ségueno tendo máis difícil e pagan máis caro o seguro da súa moto ou ciclomotor. As mulleres maiores de 30 e os homes con máis de 45 anos son os que obteñen os mellores prezos.

Todos os propietarios dun ciclomotor, motocicleta ou “quad” están obrigados por lei a contratar un seguro que cubra os danos que se poidan producir nun sinistro a terceiros

Todos os propietarios dun ciclomotor, motocicleta ou “quad” están obrigados por lei a contratar un seguro que cubra os danos a terceiros nun sinistro. O propietario do vehículo poderá ser sancionado si carece desta póliza polo mero feito de non contar con ela, viuse ou non involucrado nun accidente. A persoa que sexa sorprendida conducindo una moto sen asegurar enfrontarase a consecuencias que poden ter índole penal. Mesmo, as autoridades poderán proceder a retirar o vehículo se non se xustifica a existencia de seguro no prazo de cinco días desde que realizou a denuncia. E pode verse obrigado pagar a unha multa que se agravará dependendo das circunstancias, como o tempo en que circule sen seguro, a reiteración nesta infracción ou a categoría do vehículo.

Á hora de contratar un seguro, as compañías piden ao interesado una serie de datos que fan variar o prezo e as prestacións que ofrece a póliza. O risco que asume a aseguradora non é o mesmo cun mozo inexperto que conduce una moto de gran cilindrada que cunha persoa experimentada na conduccion dun vehículo de pouca potencia e que o utiliza paira circular por unha pequena cidade. Por este motivo, cando se vai a contratar un seguro, o titular ha de informar sobre o modelo, a marca, a data de compra, a idade dos condutores, os antecedentes de sinistralidade, o uso ao que se destina, a antigüidade do carné e as garantías adicionais ao seguro obrigatorio que quere contratar. Con esta información, a aseguradora fará un orzamento e o interesado poderá optar por contratar a póliza ou non facelo. Tamén cabe a posibilidade de que a empresa non queira asegurarlle. Nese caso, e sempre que dúas compañías rexeiten ao condutor, o Consorcio de Seguros -entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Economía- ten a obrigación de asegurarlle ou ofrecerlle una compañía disposta a facelo.

Tipos de cobertura

Responsabilidade Civil Obrigatoria

Este seguro cobre a responsabilidade do condutor ante terceiros, pero non os danos sufridos na propia motocicleta nin na persoa que a conduce. É una maneira de garantir o pago das indemnizacións que está obrigado a afrontar o propietario ou condutor do vehículo como responsable dos danos físicos causados ás persoas ou aos bens de terceiros. Quedan excluídas as propiedades que pertenzan ao dono da motocicleta, ao tomador do seguro, ao condutor ou ao seu cónxuxe ou a familiares até terceiro grao de afinidade ou consanguinidad. No caso de que a moto teña autorización paira transportar a un pasaxeiro, as lesións que este puidese sufrir nun sinistro, están cubertas polo seguro.

Desde o 1 de xaneiro de 2008, o importe da cobertura que ofrece o seguro obrigatorio é de 70 millóns de euros paira lesións a persoas, e de 15 paira danos nos bens

Desde o 1 de xaneiro de 2008, -coa entrada en vigor da V Directiva de Autos- o importe da cobertura do seguro obrigatorio ascende a 70 millóns de euros paira lesións ás persoas, con independencia do número de vítimas, e a 15 millóns por sinistro paira danos nos bens. Até esa data, as cifras eran moito menores. A indemnización por danos ás “cousas e animais” tiña un límite de 100.000 euros por sinistro mentres que as indemnizacións a cada persoa eran de 350.000 euros.

Responsabilidade Civil Voluntaria

Os novos límites no seguro obrigatorio fan que a póliza voluntaria perda importancia no caso das motocicletas, xa que é excepcional que os danos causados por este tipo de vehículos superen as cantidades establecidas. En todo caso, pode ocorrer que, tras un sinistro, a indemnización que corresponde ao damnificado sexa superior ao importe que cobre o seguro obrigatorio, polo que o condutor terá que facer fronte ao pago co seu propio patrimonio. Paira evitar esta situación, as compañías aseguradoras pon a disposición do motorista o seguro de Responsabilidade Civil Voluntaria. Igual que no seguro de responsabilidade civil obrigatorio, están excluídos os bens do propietario, o tomador, o condutor e os seus familiares. O seguro de Responsabilidade Civil Voluntaria é, en xeral, innecesario paira o motorista, que podería investir noutro tipo pólizas que lle fosen máis útiles.

Defensa xurídica e reclamación de danos

Esta é una das garantías adicionais que as asociacións de motoristas aconsellan contratar. Cando ten lugar un accidente no que interveñen dous vehículos, con frecuencia a responsabilidade non está clara ou ningunha das partes asúmea, polo que é necesario acudir aos tribunais. Se se contrata un seguro de defensa xurídica e reclamación de danos, os gastos que xera este tipo de asistencia e a defensa do asegurado en procedementos administrativos, xudiciais ou arbitrais derivados do accidente de circulación coa motocicleta corren a cargo da aseguradora. Isto é así tanto si o tomador é o reclamante coma se un terceiro demándalle imputándolle a responsabilidade dos danos do accidente. Algunhas compañías inclúen na súa póliza esta cobertura paira ciclomotores, motocicletas e “quads”, pero non todas o fan, de maneira que se a aseguradora non a ofrece, é recomendable contratala cunha empresa especializada que, ademais, adoita ofrecer coberturas máis amplas.

Asistencia en viaxe

Cada vez son máis as compañías aseguradoras que inclúen a asistencia en viaxe nos seguros que ofrecen aos motoristas. Pero é moi importante ler a letra pequena, porque neste tipo de garantías inclúense tamén una serie de limitacións. Hai compañías que ofertan esta cobertura como algo opcional, outras que prestan asistencia só ao vehículo pero non ás persoas, co que cabe a posibilidade de que o guindastre leve a moto pero non ao condutor, que terá que buscarse a maneira de continuar o seu camiño. Algunhas aseguradoras exclúen aos ciclomotores e “quads”, ou amplían ou limitan a cobertura dependendo do vehículo, mentres que outras prestan asistencia en función dunha cilindrada concreta.

Doutra banda, é necesario considerar o ámbito de circulación no que se accidenta o vehículo, posto que moi poucas aseguradoras prestan asistencia á moto se o sinistro ten lugar en camiños rurais, dunas de praia, no campo ou nun monte, porque non son vías de circulación. Ademais, é importante ter en conta o ámbito xeográfico ao que se estende a póliza antes de saír ao estranxeiro, posto que algunhas aseguradoras só ofrecen cobertura de viaxe en España mentres que outras o amplían ao resto da Unión Europea.

Seguro de condutor

O condutor dunha moto, un ciclomotor ou un “quad” que queira estar cuberto no caso de sufrir danos persoais nun accidente, debe contratar coa súa póliza o seguro de condutor porque é o único dos ocupantes do vehículo que non está cuberto nin polo seguro de Responsabilidade Civil Obrigatoria nin polo de Responsabilidade Voluntaria. Por iso é conveniente que quen manexe una moto conte cun seguro que cubra o pago de indemnizacións por asistencia sanitaria, invalidez permanente e morte.

Pero non todas as empresas ofrecen este seguro. Cada compañía pode establecer uns criterios á hora de contratar a póliza e cabe a posibilidade de que algúns condutores sexan rexeitados. As aseguradoras poden ofrecer unhas cantidades máis ou menos elevadas á hora de pagar una indemnización ou dar asesoramento en trámites administrativos por falecemento do condutor ou axuda psicolóxica en caso de accidentes graves. Segundo un estudo do RACC Automóbil Club, a indemnización que ofrecen as compañías de seguros pode oscilar entre os 3.000 e os 30.000 euros en caso de morte, e os 6.000 e os 30.000 si o sinistro provoca ao condutor una invalidez permanente.

Algunhas aseguradoras ofrecen pólizas que cobren roubos, incendios, danos ao vehículo, compensación por casco e roupa, ou préstamos de reparación da moto

Outras garantías

Ademais destas pólizas, que son as máis demandadas, contémplanse garantías adicionais que até hai uns anos era impensable contratar e que hoxe en día forman parte da oferta dalgunhas empresas, aínda que son moi poucas. Tamén é reducido o número de condutores que poden acceder a estas coberturas, xa sexa polas súas características persoais -idade, experiencia…- ou polo tipo de ciclomotor, moto ou “quad” que conduzan. Trátase de compensacións por danos no casco e a roupa, préstamo de reparación da moto asegurada, roubo, incendio ou danos no vehículo de dúas rodas.

Outras compañías promocionan diferentes paquetes de seguros paira motos ou ciclomotores que incorporan, aumentando o prezo, coberturas adicionais. Mesmo na póliza máis cara poden ofrecer, entre outras garantías, indemnización polos danos derivados da subtracción ilexítima da motocicleta por parte de terceiros e os producidos “en e durante” o roubo. Outra das vantaxes destas pólizas adicionais é a indemnización económica de 400 euros paira compensar os danos que poida sufrir o casco de protección e a roupa do condutor tras un accidente de circulación que provoque a perda total da moto, ou sempre que os danos sufridos ascendan a un importe superior ao 150% da franquía fixa contratada.

Como comunicar un accidente

A actuación tras un sinistro, sempre que haxa terceiros implicados, depende de si cumprimentouse ou non a Declaración Amigable. Este impreso estandarizado serve paira declarar accidentes de circulación, e é común paira todas as aseguradoras da Unión Europea. É un modelo con dúas follas iguais que cumprimentan os condutores. Cada un deles queda cun impreso paira entregalo sen demora á compañía de seguros.

Se non se encheu a Declaración Amigable, o asegurado porase en contacto coa empresa. Identificarase e dará o seu número de póliza, indicando o lugar, data e hora do sinistro así como as causas do accidente e os danos que sufriron outros vehículos. Informará tamén sobre o nome, dirección e teléfono do outro condutor, e a identidade e condición dos lesionados, se os houbese (peón, condutor, ocupante…).

Si é o pasaxeiro quen resultou ferido o accidente, tamén hai que dar parte á aseguradora, sempre que a moto estea autorizada paira trasladar a máis dunha persoa, xa que o acompañante está cuberto polo seguro. Hai que pór en coñecemento da compañía os seus datos persoais, o tipo de lesión que sufriu e as circunstancias en que se produciu o accidente.

Cando non haxa terceiros implicados, si tras o sinistro necesítase retirar a moto da vía ou trasladala a un taller, o condutor só ten que chamar ao teléfono de asistencia que figura na póliza, no caso de que o vehículo estea asegurado con esta garantía. Se o condutor da moto conta cun seguro que cubra os seus danos persoais, tamén llo comunicará á compañía para que se faga cargo dos gastos sanitarios, ou doutro tipo, até o límite en que estean cubertos.