Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sufrir un accidente nun vehículo sen seguro

Pódese recorrer ao Consorcio de Compensación de Seguros, que responde os accidentes sufridos dentro do ámbito territorial e ata o límite do seguro obrigatorio
Por Anna Elisa Savelli 5 de Febreiro de 2009
Img accidente coche
Imagen: tracey r

Seguro: obrigación antes que necesidade

Conducir por unha estrada secundaria e recibir un golpe inesperado por detrás, ser arroiado por unha moto ao cruzar por un paso de peóns e sufrir lesións que tardan máis dun mes en sanar… E, en ambos os casos, o responsable non ten seguro. Quen responde os danos causados á vítima? Como se debe proceder? Pódese contar co Consorcio de Compensación de Seguros, unha entidade pública empresarial, adscrita ao Ministerio de Economía e Facenda, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar. Pero hai que saber que ter asegurado o vehículo é unha obrigación que ten por obxecto que a entidade aseguradora cubra a responsabilidade civil polos danos causados ás persoas e os bens con motivo da circulación. E que, en caso de non cumprila, a sanción económica oscila entre 601 e 3.005 euros.

No ano 1962 o seguro dos vehículos motorizados faise obrigatorio como consecuencia do incremento do parque móbil español, e coa finalidade de satisfacer unha necesidade cada vez máis sentida socialmente, segundo afirma Xema Ramos González, responsable do Departamento de Produción do Consorcio de Compensación de Seguros (CCS): a de protexer ás vítimas por feitos da circulación, asegurándolles a asistencia sanitaria e unha indemnización que, ata o límite que se establecese, correría por conta do asegurador do vehículo causante. A obrigación de asegurar o vehículo vén imposta no artigo 2 do Regulamento sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto 8/2004), como sinala Javier López García da Serrana, secretario xeral da Asociación Española de Avogados Especializados en Responsabilidade Civil e Seguro. Coa obrigatoriedade da cobertura preténdese que todo responsable dun accidente de circulación poida facer fronte, a través do seguro, á súa obrigación de reparar o dano causado.

En 2007 producíronse 15.800 accidentes de tráfico nos que o vehículo non dispuña do seguro obrigatorio

En España, durante 2007, producíronse 15.800 accidentes de tráfico nos que o vehículo non dispuña do seguro obrigatorio. Pero hai moitos máis automóbiles que circulan sen el, aínda que coñecer o seu número é case imposible, a pesar de que hai dúas bases de datos: o rexistro de matriculacións da DXT (os coches que están dados de alta) e o Ficheiro Informatizado de Vehículos Asegurados (FIVA) que teñen as compañías aseguradoras. A causa do descoñecemento estriba en que, segundo afirma López García da Serrana, “o rexistro do parque móbil español non está actualizado”.

Con todo, os vehículos que infrinxen a norma teñen os seus días contados… ou iso debese ocorrer, xa que desde o pasado ano a Garda Civil ha posto en práctica un sistema para detectar os vehículos que circulan sen seguro. Cando se crucen cun, un aparello informará ao axente de que o vehículo non está asegurado; se se estima oportuno pararase ao condutor e realizaranse as pertinentes comprobacións. E, no seu caso, interporase a correspondente denuncia.

Por que se circula sen seguro?

Quen se aventuren a circular sen o correspondente seguro deben saber que a sanción pecuniaria por non ter asegurado o seu vehículo oscila entre 601 euros e 3.005 euros, cantidade determinada en función de se o vehículo circula habitualmente ou non, o servizo ao que está destinado, a gravidade do prexuízo causado, a duración da falta de aseguramiento, ou a reiteración da mesma infracción. En caso de ser “pillado”, pois, a sanción pode saír máis cara que pagar a póliza. Que razóns pode haber para non asegurar o vehículo?

En moitos casos trátase de simple abandono. Así sucede, en numerosas ocasións, con vehículos que non se utilizan habitualmente como, por exemplo, unha moto que leve sen circular uns cuantos anos. Se ao ir levala ao taller e pasar a ITV recibe un golpe, o dono da mesma -aínda que o condutor do vehículo que golpea asuma a súa culpa, e o seu seguro pague os danos- deberá abonar unha multa por circular sen seguro. Iso é debido a que a obrigatoriedade do seguro do automóbil afecta a todo propietario de vehículo a motor que teña o seu estacionamento habitual en España, independentemente de que o vehículo circule habitualmente ou estea estacionado, xa que o risco existe polo feito mesmo de que o vehículo pode circular e ocasionar un accidente.

A sanción pecuniaria por non ter asegurado un vehículo oscila entre 601 e 3.005 euros

Noutras ocasións, é posible que non se asegure un vehículo porque só se utilice en recintos acoutados. É o caso de moitas motos e coches que só circulan polo campo. E tamén hai moitas motocicletas que pertencen a mozas que, pola súa idade e inexperiencia, non poden acceder a seguros, polo que se deciden por non contratalos. Aínda que se trate dunha práctica común, é “contraria á legalidade, ademais de insolidaria”, como asegura Javier Fernández, director de comunicación da Asociación Empresarial do Seguro (UNESPA), quen sinala que actualmente é posible asegurar un vehículo “desde un euro ao”día , polo que non hai escusas para circular sen o debido seguro.

Cando responde o Consorcio

O Consorcio de Compensación de Seguros responde os accidentes sufridos cun vehículo sen seguro, dentro do ámbito territorial e ata o límite cuantitativo do aseguramiento obrigatorio. Debe indemnizar os danos ocasionados cun vehículo que teña o seu estacionamento habitual en España, e ademais aos que teñan lugar dentro do territorio español (a persoas con residencia habitual no país, ou a bens da súa propiedade situados en España) cun vehículo cuxo estacionamento habitual se sitúe nun terceiro Estado non asinante do Acordo entre as oficinas nacionais de seguros dos Estados membros do Espazo Económico e doutros Estados asociados; en ambos os casos, cando devandito vehículo non estea asegurado.

Dado que o seguro de responsabilidade civil é un seguro obrigatorio, o Consorcio ten un papel subsidiario e complementario no sector asegurador, de maneira que só se pode contratar naqueles casos nos que a cobertura obrigatoria fose rexeitada polas entidades aseguradoras privadas. Por esta razón, como salienta Ramos González, para poder contratar co Consorcio é requisito indispensable dispor dos escritos de dúas entidades aseguradoras nos que se comunique o rexeitamento do aseguramiento. Deste xeito, pódese acudir cando o risco non é aceptado por ningunha aseguradora privada, das que operan no ramo do automóbil. Para a contratación dunha póliza no Consorcio de Compensación de Seguros, basta con realizar unha chamada telefónica ao mesmo. Unha cuestión relevante, que convén ter moi en conta, é que o Consorcio de Compensación de Seguros realiza a acción de recobro correspondente ao responsable do sinistro.

Para contratar co Consorcio é indispensable que dúas entidades aseguradoras comuniquen o rexeitamento do aseguramiento

Se un vehículo que circula sen seguro non é o causante do accidente, senón o prexudicado, a quen corresponde indemnizar polos danos ocasionados é, en todo caso, á aseguradora do vehículo causante (á marxe da sanción que reciba a vítima por carecer de seguro obrigatorio). E no caso de que os dous vehículos implicados nun accidente non tivesen seguro, corresponde ao Consorcio indemnizar dos danos nas persoas e nos bens ao prexudicado do sinistro. O Consorcio indemniza neste caso en nome do vehículo causante, para posteriormente realizar unha acción de recobro contra o responsable dos feitos, no mesmo sentido que se o vehículo prexudicado estivese asegurado. Ademais, o Consorcio actúa como Fondo de Garantía para os casos en que o vehículo causante do accidente careza de seguro, indemnizando aos prexudicados ata os límites do seguro obrigatorio.

Antes de acudir ao Consorcio, pódense tomar outras medidas:

  • Recorrer ao seguro “a todo risco”: o seguro “a todo risco” é, en esencia, o seguro obrigatorio máis unha serie de coberturas adicionais, sendo a fundamental a dos danos que poida sufrir o vehículo (o seguro obrigatorio non ten nada que ver co vehículo, só cos danos a terceiros prexudicados). Se se ten contratado un seguro destas características, pódese tentar solicitar á compañía que arranxe o coche, e que logo se encargue de reclamar ao Consorcio os danos. Nalgúns casos pódense chegar a pagar extracargos, xa que a compañía aseguradora pode limitar a reparación ao valor de indemnización máximo, que pode coincidir co valor venal (o prezo ao que se puido vender o coche antes do sinistro). A diferenza entre ese valor venal e o prezo da reparación case sempre debe ser adiantada polo asegurado ata que o Consorcio pague a indemnización.
  • Reclamación de danos: ás veces as pólizas inclúen a garantía de reclamación de danos ou a posibilidade de recorrer a defensa xurídica. Aínda que o vehículo vítima de accidente careza de seguro, pode esixir que a aseguradora do condutor culpable asuma todos os danos producidos no mesmo, segundo indica o director de comunicación de UNESPA.