Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Trámites para transferir a propiedade dun vehículo

Para cambiar a titularidade ante Tráfico débense identificar ambas as partes documentalmente, pagar as taxas e achegar os "papeis" do coche
Por María Beltrán 2 de Agosto de 2007

Desde Tráfico aconséllase efectuar os trámites legais oportunos para eximir ao anterior propietario de futuras responsabilidades sobre o vehículo que vende e asegurar ao novo de que non deixa multas impagadas ou procesos xudiciais de embargo sobre o mesmo. Comprador e vendedor asinarán o impreso de Notificación de Transferencia de Vehículos, así como o formulario de Solicitude de Transferencia, que se presentarán en portelo xunto coa documentación do coche. A xestión é moi sinxela, sobre todo se acoden xuntos á Xefatura Provincial de Tráfico.

A compra de vehículos entre particulares segue sendo unha opción moi demandada, porque non todo o mundo ten capacidade económica para adquirir un coche novo. Tampouco todos os condutores que cambian de automóbil deciden manter o vello ou venderllo a un concesionario.

O cambio de titularidade do vehículo é un trámite moi conveniente neses casos, que ha de solicitarse na Xefatura de Tráfico do domicilio do interesado ou na de matriculación do vehículo. Os pasos que hai que dar para transferir a propiedade do vehículo son:

  • Solicitar en Tráfico ou descargar da páxina web da DXT os impresos oficiais e enchelos (notificación de transmisión de vehículos e solicitude de transmisión). Unha vez abertos o PDF, pódense encher os campos en branco directamente desde calquera computador. Logo basta con imprimilos e entregalos, asinados por ambas as partes, na oficina correspondente, que pode localizarse tamén a través de en a Rede.
  • Abonar a taxa correspondente: 43,40 euros, 7,80 euros se se trata de ciclomotores. Non existe un criterio sobre quen ha de pagar a taxa, Tráfico unicamente pide o resgardo de que se pagou para iniciar os trámites.
  • O vendedor achegará dúas fotocopias do DNI, unha para Tráfico e outra para pagar o Imposto de Trasmisiones Patrimoniais nas oficinas da comunidade autónoma (o importe é o 4% da valoración asignada pola Consellería de Facenda ao vehículo en función do modelo e do ano de matriculación). Se o comprador é unha persoa física presentará documento oficial que acredite a súa identidade e domicilio (DNI, permiso de condución español, cartón de residencia). Para os estranxeiros residentes no noso país requírese o pasaporte acompañado do Número de Identificación de Estranxeiros. As empresas ou persoas xurídicas achegarán o cartón de identificación fiscal e acreditarán a representación e identidade de quen firme. Se se trata de menores ou incapacitados precisaranse os datos e a firma do pai, nai ou titor, o seu DNI e documento que acredite o concepto polo que actúen.
  • Se con anterioridade non se notificou a venda, para identificar o vendedor e vehículo precísase, ademais, do DNI do primeiro:
    • Cartón de ITV co recoñecemento en vigor se o coche ten máis de 4 anos.
    • Xustificante do pago/exención/non suxeición de Imposto de Transmisións Patrimoniais liquidado na comunidade autónoma, salvo que o vendedor sexa un empresario no exercicio da súa actividade, nese caso achegará factura
    • Xustificante do pago ou exención do Imposto de Circulación do ano anterior ou do ano en curso.

Para os vehículos agrícolas, ademais dos documentos anteriores, requírese o correspondente á inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola da comunidade autónoma. De igual modo, esíxese o certificado de transportes para autobuses ou vehículos de transporte de mercadorías. Os vehículos procedentes de Canarias, Ceuta e Melilla teñen que presentar un certificado de Aduanas que acredite o cumprimento das súas obrigacións tributarias.

Se se quere efectuar unha transferencia por falecemento tense que acreditar fidedignamente a adxudicación do vehículo e pagar o Imposto de Sucesións. Previamente á solicitude dun cambio na titularidade do vehículo o propietario deberá cancelar calquera débeda pendente de financiamento inscrito no Rexistro de Bens Mobles. Así mesmo deberá abonar, se tivese, as multas impostas.

Se se quere efectuar unha transferencia por falecemento tense que acreditar fidedignamente a adxudicación do vehículo e pagar o Imposto de Sucesións

Unha vez abonados o Imposto de Transmisións e a taxa correspondente, a Xefatura Provincial de Tráfico expedirá o novo permiso de circulación a nome do comprador, quen figurará como novo titular do vehículo.

O máis práctico para evitar posibles contratempos é que o comprador e o vendedor vaian xuntos a tramitar a solicitude do cambio de titularidade do vehículo ante a Xefatura Provincial de Tráfico -da provincia do domicilio legal de calquera deles ou daquela en que se matriculou o vehículo-, aínda que o comprador dispón de 30 días para solicitar o permiso de circulación do vehículo e xustificar o pago do Imposto de Transmisións Patrimoniais. Se alguén non pode acudir en persoa a realizar os trámites, outra persoa autorizada pódeo facer no seu lugar portando o orixinal do seu propio DNI e unha autorización para realizar a xestión.

Na compravenda, cando o vendedor é un concesionario estará obrigado a responder dos posibles danos do vehículo que non sexan apreciables por un comprador a primeira ollada tras a súa adquisición. Na compravenda entre particulares o comprador non posúe esa garantía.

Respecto ao traspaso da póliza do seguro, o adquiriente pode substituír ao titular na póliza que teña o vehículo que compra. De ser así, o vendedor deberá informar á compañía aseguradora da data exacta, para evitar problemas por posible sinistros, da transmisión do vehículo proporcionando os datos do novo propietario. A aseguradora devolveralle o importe da curmá que reste ata o vencemento da póliza. O vendedor tamén pode traspasar a póliza do coche que vende para outro novo que adquira.