Política de protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

1. Responsable do tratamento

EROSKI, S. COOP. (en diante, EROSKI) _Barrio San Agustín, s/n. 48230 Elorrio, Bizkaia

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: dpo@eroski.es

2. Que datos tratamos e durante canto tempo?

EROSKI tratará:

(i) os datos de carácter persoal facilitados con ocasión do rexistro, en xeral; identificativos, características persoais, e de contacto electrónico, en particular;

(ii) datos derivados da relación comercial con EROSKI, isto é, os procedentes do uso dos distintos Servizos do MEDIO E/Ou CONTORNA DIXITAL;

(iii) Os datos autorizados en caso de rexistro por medio do inicio de sesión de redes sociais;

(iv) os resultantes de procesos informáticos (hábitos de navegación ou uso do MEDIO E/Ou CONTORNA DIXITAL), Dirección IP e información recompilada a través de cookies, etiquetas de píxel e outras tecnoloxías;

(v) aqueles que EROSKI poida inferir a partir de datos lícitamente obtidos.

EROSKI tratará e almacenará os datos mentres o usuario estea activo no MEDIO E/Ou CONTORNA DIXITAL e sexa cliente, así como durante o prazo de prescrición de obrigacións legais, que puidesen nacer de posibles responsabilidades vinculadas ao tratamento dos datos de cliente.

3. En que consente o Usuario cando facilita os seus datos?

Ao cumprimentar os distintos formularios o usuario aceptará en cada caso a política de protección de datos e outorgará así o seu consentimento inequívoco ao tratamento dos seus datos persoais.

A Web e/ou MEDIO DIXITAL dispón dos seguintes formularios a través dos que se solicitarán datos; o usuario poderá autorizar o tratamento en cada caso:

3.1 Contacto: EROSKI tratará os datos solicitados co fin de prestar os servizos solicitados polos Usuarios, así como atender as súas consultas e/ou suxestións. Estes serán almacenados mentres exista unha relación activa a nivel comercial, negocial e/ou de atención ao cliente, unha vez concluída EROSKI suprimirá os seus datos.

3.2 Blogue/ Artigos: EROSKI tratará os datos solicitados co fin de publicar o comentario no post/artigo elixido o usuario e identificar a súa achega. Estes datos serán tratados polo período no que o post estea publicado.

3.3. Subscrición Newsletter: EROSKI tratará os datos solicitados co fin de remitir a comunicación solicitada. Estes serán almacenados mentres exista unha relación activa a nivel comercial e/ou de atención ao cliente, unha vez concluída EROSKI suprimirá os seus datos. Non obstante o anterior, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición, seguindo o procedemento descrito no punto 4 ou indicado en todas as comunicacións recibidas por medios de comunicación electrónica.

O suposto de que os Usuarios faciliten datos de carácter persoal de terceiras persoas, informará aos devanditos terceiros do contido dos datos facilitados, da existencia e finalidade do ficheiro onde se conteñen os seus datos, da posibilidade de exercitar os dereitos e identificará a EROSKI como responsable do tratamento.

4. Pode o usuario oporse a recibir comunicacións comerciais ou ao tratamento con fins promocionais?

O Usuario pode oporse en calquera momento a recibir comunicacións e ao tratamento dos seus datos para fins comerciais e promocionais, facendo clic na ligazón de baixa de cada unha das comunicacións que reciba; por escrito a través da área de contacto, dpo@eroski.es ou Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

5. Os datos son comunicados a terceiros?

a. Administración Pública, Xulgados e Tribunais

Se as autoridades gobernamentais, tales como os corpos de seguridade do estado, Xuíces e/ou Tribunais, solicitan ou requiren información ou se é necesario presentala para cumprir algunha Lei, EROSKI comunicase aos devanditos terceiros os datos que estes formalmente soliciten.

6. Como pode o cliente exercer os seus dereitos de revogación, acceso, supresión, oposición, rectificación, limitación, portabilidade?

Todo cliente poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, revogar o seu consentimento, oporse ao seu tratamento, limitar o mesmo e/ou solicitar a portabilidade dos seus datos, por escrito a través da área de contacto, dpo@eroski.es ou Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustin s/n- 48230 Elorrio (Bizkaia).

7. Medidas de Seguridade e Confidencialidade da información.

EROSKI adoptou as medidas oportunas de seguridade nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o cliente facilite, velando así pola súa integridade, dispoñibilidade e confidencialidade.

8. Política de Cookies

EROSKI utiliza cookies. Toda a información respecto diso na Política de Cookies.

9. Cambios na Política de Privacidade

EROSKI cumpre escrupulosamente coas leis aplicables á protección de datos e a privacidade dos usuarios. Para iso, resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera e sen aviso previo, as condicións da presente Política de protección de datos para adecuala a calquera cambio normativo ou a calquera modificación na presentación e configuración da Web e/ou MEDIO DIXITAL.