Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Avaliación de envases activos e intelixentes

Novas normas comunitarias establecen requisitos para estes materiais, que están en contacto con algúns alimentos
Por Maite Pelayo 3 de Setembro de 2009
Img bandejas
Imagen: jarito

Os envases activos e intelixentes cumpren unhas funcións moi concretas. A grandes liñas, os primeiros prolongan a vida útil dos alimentos, mentres que os segundos controlan o estado dos produtos envasados e a súa contorna. O desenvolvemento e implantación destes envases na industria agroalimentaria é xa un feito. Ata agora, estaban regulados por normas xerais sobre obxectos destinados a entrar en contacto con alimentos. Pero o auxe que tivo nos últimos anos esta tecnoloxía obrigou a desenvolver unha lexislación máis específica. A nova normativa establece os requisitos que deben cumprir estes elementos no mercado europeo.

Os materiais e obxectos activos están deseñados para incorporar, de forma intencionada, compoñentes que liberan sustancias no alimento envasado ou na súa contorna. Co recentemente aprobado Regulamento (CE) 450/2009, estes materiais deben axustarse ás definicións e requisitos que se describen nel e han de formar parte da lista comunitaria. Os sistemas de envase intelixentes ofrecen á consumidor información acerca das condicións do alimento e non deben liberar neste elementos constituíntes. Estes sepáranse por unha barreira funcional que impide a súa migración. É necesario avaliar o risco das novas tecnoloxías mediante as cales se deseñan sustancias de tamaño e propiedades moi diferentes ás habituais, como é o caso das nanopartículas.

Contexto de uso

A lista comunitaria debe especificar:

  • A identidade e función das sustancias.
  • O número de referencia.
  • Condicións de uso das sustancias ou do compoñente, así como do uso do material ou obxecto ao que se anada.
  • Restricións ou especificacións de uso.

O Regulamento (CE) nº1935/2004 xa establecía a obrigación de realizar unha avaliación de seguridade antes de aprobar unha nova sustancia. Este exame debe ir seguido dunha decisión de xestión do risco que determine se a sustancia pode incluírse na lista comunitaria. Tamén forman parte dela aditivos e encimas destinadas a liberarse no alimento de forma intencionada. A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) é responsable da análise correspondente. Tras emitir o seu ditame, se este é favorable, a Comisión adopta unha lista comunitaria de sustancias autorizadas.

En canto á etiquetaxe, os materiais e obxectos activos e intelixentes que estean en contacto cos alimentos deben etiquetarse de maneira que o consumidor identifique con claridade as partes que non son comestibles. No caso de que estas poidan percibirse como tales, deberán incorporar na etiquetaxe, de forma visible, legible e indeleble, a mensaxe “NON INXERIR”. Ademais, deben incluír o símbolo correspondente: o perfil, tachado, dunha persoa que leva un obxecto á boca. A sustancia activa liberada deberá considerarse un ingrediente.

Con declaración

Os materiais e obxectos activos e intelixentes, estean en contacto ou non cos alimentos, así como os compoñentes destinados á súa fabricación, deberán ir acompañados dunha declaración de conformidade que os certifique como provedores. Esta medida é previa á chegada do produto ao consumidor final. A declaración, e calquera documentación que demostre que se cumpre coa lexislación vixente, estará sempre a disposición das autoridades nacionais competentes. Nela debe incluírse a identidade e dirección do explotador da empresa que fabrica ou importa os materiais. Debido a que nos mercados dos Estados membros xa se atopan varios destes obxectos, deben establecerse disposicións para que a transición a un procedemento de autorización comunitario desenvólvase sen problemas.

SOLICITUDE PREVIA

O pasado mes de agosto, a EFSA publicou a “Guía para a presentación de solicitudes das sustancias activas e intelixentes presentes en obxectos e materiais activos e intelixentes destinados a entrar en contacto con alimentos”. Nun prazo de 18 meses, segundo o Regulamento (CE) nº450/2009 da Comisión, os operadores de empresas interesados deben dirixir a súa solicitude á Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN). Esta, á súa vez, remitirá a documentación á EFSA para que a avalíe.

ACTIVOS E INTELIXENTES

Que son os materiais e obxectos activos?Son os destinados a prolongar a vida útil ou a manter ou mellorar o estado do alimento envasado. Están deseñados para incorporar compoñentes que liberan ou absorben sustancias no alimento envasado ou na súa contorna. O compoñente é toda sustancia ou combinación delas que causa a función activa ou intelixente, incluídos os produtos da reacción “in situ” desas sustancias.

Que son os materiais e obxectos intelixentes?Son os elementos que controlan o estado dos alimentos envasados e a súa contorna.