Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Coidado normativo de animais

Una nova norma vea polo benestar dos animais na explotación, o transporte, o sacrificio e os destinados a experimentación
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 10 de Decembro de 2007
Img vaca
Imagen: Manoel Silva

O 8 de decembro entrou en vigor una nova norma sobre explotación, transporte, experimentación e sacrificio paira o coidado dos animais e un réxime común de infraccións e sancións paira garantir o seu cumprimento. Esta norma regulará a potestade sancionadora da Administración sobre exportación e importación de animais desde ou cara a Estados non membros da UE sobre atención e coidado, e sobre os animais utilizados paira experimentación e outros fins científicos.

Ámbito de aplicación

O ámbito de aplicación da Lei esténdese aos animais vertebrados de produción ou que se utilicen paira experimentación e outros fins científicos. Con todo, non será aplicable á caza e a pesca, a fauna silvestre, os espectáculos taurinos e as competicións deportivas reguladas, incluídas as actuacións paira o control da dopaxe dos animais. Tampouco o será en animais de compañía, salvo cando se trate do seu transporte colectivo e por interese económico.

Enténdese como animais de produción os de reprodución, cebo ou sacrificio, incluídos os de peletería ou de actividades cinexéticas, mantidos, cebados ou criados paira a produción de alimentos ou produtos de orixe animal, ou paira calquera outro fin comercial ou lucrativo. Tamén se inclúen animais utilizados paira experimentación e outros fins científicos, os vertebrados utilizados ou destinados á experimentación e outros fins científicos, incluída a docencia, que poidan causarlle dor, sufrimento, angustia, lesión ou dano, incluída toda actuación que de maneira intencionada ou casual poida dar lugar ao nacemento dun animal nas condicións mencionadas.

Considérase procedemento o uso dos animais, aínda cando se eliminen a dor, o sufrimento, a lesión, a angustia ou o dano, mediante o emprego de anestesia, analgesia ou outros métodos. No ámbito da experimentación e outros fins científicos queda incluído, entre outros, o desenvolvemento e a fabricación de produtos alimenticios, así como a realización de probas paira verificar a súa calidade, eficacia e seguridade. Non se inclúen as prácticas agropecuarias non experimentais e a clínica veterinaria.

Control administrativo

A infracción das normas pode levar aparellada multas de até 100.000 euros, o cesamento ou interrupción da actividade, e mesmo a clausura ou peche de establecementos

As administracións públicas establecerán os programas ou plans periódicos de inspeccións e controis oficiais necesarios sen prexuízo das inspeccións necesarias ante situacións ou casos singulares. De forma máis específica, a Lei ordena adoptar as medidas que aseguren que, nas explotacións, os animais non padezan dores, sufrimentos ou danos inútiles. Paira iso teranse en conta a súa especie e grao de desenvolvemento, adaptación e domesticación, así como as súas necesidades fisiológicas e etológicas de acordo coa experiencia adquirida, os coñecementos científicos e a normativa comunitaria e nacional de aplicación en cada caso.

No transporte de animais adoptaranse as medidas para que só se transporten animais que estean en condicións de viaxar, para que se realice sen causarlles lesións ou un sufrimento innecesario, paira a redución ao mínimo posible da duración da viaxe e paira a atención das necesidades dos animais durante o mesmo. Neste sentido, os medios de transporte e as instalacións de carga e descarga concibiranse, construirán, manterán e utilizarán adecuadamente, de modo que se eviten lesións e sufrimento innecesarios aos animais e garántase a súa seguridade. De forma adicional, a Lei esixe formación ou capacitación específica paira a manipulación de animais, debendo realizar o seu labor sen recorrer á violencia ou a métodos que poidan causar ao animais temor, lesións ou sufrimentos innecesarios.

Paira o desempeño das funcións inspectoras concernentes á materia á que se refire esta Lei, o persoal ao servizo das administracións públicas deberá ter cualificación e formación suficiente paira o exercicio destas tarefas. Así mesmo, terá o carácter de axente da autoridade, podendo solicitar das autoridades competentes e, en xeral, de quen exerzan funcións públicas.

Normas de sacrificio

Normas de sacrificioA nova regulación establece normas sobre a construción, as instalacións e os equipos dos matadoiros, así como o seu funcionamento paira evitar axitación, dor ou sufrimento innecesarios aos animais. O sacrificio de animais fóra dos matadoiros farase unicamente nos supostos previstos pola normativa aplicable en cada caso e de acordo cos requisitos fixados por esta.

No ámbito relixioso, a cuestión do sacrificio ten certas connotacións que a propia norma recolle, aínda que de maneira limitada, cando o sacrificio dos animais realícese segundo os ritos propios de igrexas, confesións ou comunidades relixiosas inscritas no Rexistro de Entidades Relixiosas, e paira o suposto de que as obrigacións en materia de aturdimiento sexan incompatibles coas prescricións do respectivo rito relixioso. Neste suposto, as autoridades competentes non esixirán o cumprimento de devanditas obrigacións sempre que as prácticas non excedan os límites que salvagardan a saúde e a seguridade.

En todo caso, e por imposición legal, o sacrificio conforme ao rito relixioso en cuestión realizarase baixo a supervisión e de acordo coas instrucións do veterinario oficial. O matadoiro en cuestión ten a obrigación de comunicar á autoridade competente que se vai a realizar este tipo de sacrificios paira ser rexistrado ao efecto, sen prexuízo da autorización prevista na normativa comunitaria.

Autorización e rexistro

En canto aos centros ou establecementos destinados á cría, subministración ou uso de animais utilizados paira experimentación e outros fins científicos, incluída a docencia, a norma impón a obrigación de estar autorizados ou inscritos no correspondente rexistro administrativo, con carácter previo ao comezo da súa actividade.

No ámbito do transporte de animais, os transportistas, os seus vehículos, colectores ou medios deben dispor da correspondente autorización e estar rexistrados, nos termos que reglamentariamente determínense. No caso de importacións desde terceiros países de animais vivos a Administración Xeral do Estado esixirá o cumprimento das obrigacións fixadas na normativa europea.