Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Liberdade para o envasado alimentario

Unha nova norma liberaliza na UE o tamaño dos envases para produtos líquidos, excepto para o viño e as bebidas espirituosas
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 1 de Outubro de 2007

Os cambios nas preferencias dos consumidores, así como a innovación no preenvasado e na venda polo miúdo nos ámbitos comunitario e nacional, determinaron un cambio substancial na regulación legal das cantidades nominais de produtos preenvasados no ámbito alimentario, especialmente para os líquidos. Agora, a UE acaba de aprobar unha nova norma que libera o tamaño dos envases para líquidos das restricións aos que estaban sometidos por normas comunitarias e nacionais. As novas condicións ofrecen ademais unha especial protección aos consumidores máis vulnerables a través da información da etiquetaxe.

O pasado 21 de setembro de 2007 o Diario Oficial da Unión Europea publicaba a Directiva comunitaria 2007/45/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de setembro, pola que se establecen as normas relativas ás cantidades nominais para produtos preenvasados. A Directiva en cuestión harmoniza a lexislación existente sobre formatos de envases e permite, sen limitacións, a venda de calquera formato de envase, salvo no caso dalgúns tipos de alimentos cuxos formatos serán obrigatorios durante un período de tempo.

A norma comunitaria amplía o ámbito de aplicación da Directiva 76/211/CEE sobre o preacondicionamiento en masa ou en volume de certos produtos en envases previamente preparados aos líquidos. Ata a data estaban sometidos a certas limitacións e prohibicións en canto á súa comercialización nun envase preparado dun volume nominal non comprendido na gama comunitaria. Os antecedentes do cambio normativo tamén poden localizarse no pronunciamento dunha sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza sobre a ilegalidade de tales esixencias imperativas exentas da causa de protección dos consumidores.

A Directiva, aínda que entra en vigor aos 20 días da súa publicación no DOUE, pospón a aplicación do principio de libre circulación de mercadorías e a derrogación e modificación das Directivas enunciadas a partir do 11 de abril de 2009, establecendo períodos transitorios que chegan nalgúns casos ata o 2013.

Libre circulación de mercadorías

A nova norma comunitaria liberaliza o comercio de produtos preenvasados líquidos
O lexislador comunitario ha decidido liberar a un sector moi determinado, concretamente o dos líquidos preenvasados, das restricións aos que estaban sometidos por normas comunitarias e nacionais, instaurando de forma expresa o principio básico da libre circulación de mercadorías na UE. Neste sentido, dispón que as cantidades nominais non deben, en xeral, estar suxeitas a normativa comunitaria nin nacional, permitíndose a comercialización de mercadorías preenvasadas en calquera cantidade nominal.

Así, o mantemento de cantidades nominais obrigatorias pasa a considerarse unha excepción, salvo no caso do sector do viño e as bebidas alcohólicas, que teñen características específicas. Da mesma forma, e tendo en conta que en determinados sectores a desregulación podería traducirse en custos adicionais extremadamente elevados, adoptan a decisión de que a lexislación vixente deba adaptarse en función da experiencia, para garantir que polo menos no caso dos produtos máis vendidos aos consumidores fíxense cantidades nominais comunitarias.

Cantidades nominais

De forma adicional, e atendendo ao feito de que o mantemento de cantidades nominais obrigatorias é unha excepción, adopta a fórmula da reevaluación periódica en función da experiencia e para satisfacer as necesidades dos consumidores e os fabricantes. Iso si, respecto daqueles sectores nos cales poidan manterse cantidades nominais obrigatorias a Comisión debe considerar se convén autorizar aos Estados membros a manter períodos transitorios e a manter os tamaños máis consumidos da gama obrigatoria, cando constate unha perturbación do mercado ou unha desestabilización do comportamento dos consumidores, especialmente dos máis vulnerables.

A Directiva establece, salvo disposición específica en contra, que os Estados membros non poderán, alegando motivos relacionados coas cantidades nominais do envase, denegar, prohibir ou restrinxir a comercialización de produtos preenvasados. Atendendo ao respecto dos principios que recolle o Tratado da actual UE e, en particular, a libre circulación de mercadorías, os Estados membros que actualmente prescriben cantidades nominais obrigatorias para o leite, a manteiga, as pastas alimenticias secas e o café poderán seguir facéndoo ata o 11 de outubro de 2012. E os Estados membros que actualmente prescriben cantidades nominais obrigatorias para o azucre branco poderán seguir facéndoo ata o 11 de outubro de 2013.

DEREITO Á INFORMACIÓN

Img informacionO lexislador comunitario é consciente de que para aumentar a protección dos consumidores, en particular dos máis vulnerables, como discapacitados e persoas maiores, debe prestarse unha atención adecuada para garantir que as indicacións sobre peso e volume na etiquetaxe dos produtos de consumo sexan máis fáciles de ler e máis visibles nos envases preparados en condicións normais de presentación.

Os envases previamente preparados e os produtos preenvasados deben presentar na súa etiquetaxe informacións destinadas ao consumidor, como a maneira en que o produtor ou o envasador do produto indican a masa ou o volume contidos, tendo en conta os erros máximos de medida permitidos. Estes produtos preenvasados véndense individualmente cun peso ou volume constantes segundo decida con antelación o envasador. O peso ou o volume deben ser igual ou superior a 5 g ou 5 ml no caso dos envases máis pequenos, e inferior ou igual a 10 kg ou 10 l no caso dos envases máis grandes.

Atendendo ao que dispón a Directiva sobre o preacondicionamiento en masa ou en volume de certos produtos en envases previamente preparados, de aplicación agora aos líquidos, os produtos preenvasados levarán márcaa «CEE» se cumpren as normas impostas pola Directiva en termos de calidade e control de medida. A inscrición na etiquetaxe do volume para os produtos líquidos e da masa para os demais produtos é obrigatoria para que o envase preparado poida levar esta marca.

Doutra banda, o produto preenvasado tamén deberá levar na súa etiqueta as indicacións de masa e volume de uso comercial ou respectar a normativa nacional de destino se estas indicacións son distintas nos Estados membros. Os Estados membros non poderán prohibir nin restrinxir a comercialización dos envases preparados con márcaa «CEE» que cumpran as disposicións e controis da Directiva no relativo á indicación do volume ou de masa e os métodos metrológicos utilizados.

Bibliografía
Normativa
  • Directiva 2007/45/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de setembro de 2007, pola que se establecen normas relativas ás cantidades nominais para produtos preenvasados, derróganse as Directivas 75/106/CEE e 80/232/CEE do Consello e modifícase a Directiva 76/211/CEE do Consello. Diario Oficial da Unión Europea número L. 247/07 de 21 de setembro de 2007.