Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novo modelo de hixiene en alimentos de orixe animal

O novo regulamento comunitario ten por obxecto reforzar e unificar as normas hixiénicas en produtos de orixe animal
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 9 de Xaneiro de 2006

De maneira particular, e tras a aprobación o pasado 1 de xaneiro do denominado «paquete de hixiene», o lexislador comunitario ha establecido normas hixiénicas específicas para os alimentos de orixe animal, produtos nos que se observaron con frecuencia riscos microbiológicos e químicos que poden presentar perigos para a saúde humana. O texto fai mención especial á cadea de información relativa a animais destinados a sacrificio.

Dentro do denominado «paquete de hixiene», aplicable a partir do 1 de xaneiro de 2006, o Regulamento 853/2004 establece principios que constitúen unha base común para a produción hixiénica de alimentos de orixe animal. A finalidade é claramente simplificadora e de refundición da abundante e dispersa normativa que existe sobre a materia.

A finais do ano 2005, e antes da súa aplicación, a Comisión aprobou varios Regulamentos que inclúen un conxunto de medidas de implementación, modificación e aplicación do «paquete de hixiene», condicións que afectan de forma especial ao citado Regulamento e polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal.

A Comisión foi consciente de que a entrada en vigor dos diferentes Regulamentos que conforman o «paquete de hixiene» ían supor cambios considerables nas normas e procedementos que deben seguir os operadores de empresas alimentarias e as autoridades competentes dos Estados membros. Tal e como recoñece o Regulamento, a aplicación dalgunhas das medidas impostas con efecto inmediato a partir desa data exporá dificultades prácticas en certos casos.

Razóns para unha transición legal

O Regulamento sobre hixiene dos alimentos de orixe animal aplicarase á venda de alimentos dun establecemento comerciante polo miúdo a outro, non ao consumidor

Por este motivo adoptou regulamentos comunitarios que prevén un período de transición que facilite a aplicación das novas normas e procedementos. Neste caso, tívose en conta o prazo establecido para a primeira revisión do novo marco regulador no ámbito da hixiene, catro anos, período durante o que poderán aplicarse gradualmente algúns dos requisitos establecidos nos Regulamentos de referencia, especialmente o que fai referencia á hixiene dos alimentos de orixe animal, incorporando a posibilidade de revisar calquera das medidas tras a experiencia adquirida.

Neste sentido, e como disposición transitoria básica, establécese que debe ser posible comercializar produtos producidos antes da aplicación das novas normas durante todo o período de transición, salvo cando a vida útil do produto sexa máis breve. Tamén se prevén disposicións transitorias en materia de autorización de establecementos, en particular daqueles que segundo a normativa anterior non necesitaban ser autorizados pero que só podían comercializar a súa produción no mercado nacional, de uso de materiais de envasado e embalado e do equipo de marcado, importación de alimentos de orixe animal, criterios de composición e etiquetaxe da carne picada, uso de auga limpa, límite máximo de xermes en produtos lácteos, ovos e ovoproductos, e comunicación de información sobre a cadea alimentaria, ao tratarse dun novo requisito legal para os operadores de empresas alimentarias.

Simplificación e refundición, base da protección

Os principais obxectivos da simplificación e refundición normativa son, segundo anuncia o Regulamento comunitario, garantir un elevado nivel de protección dos consumidores, asegurando a inocuidad alimentaria e logrando que os operadores de empresas alimentarias sométanse ás mesmas disposicións xurídicas en toda a Comunidade. Ademais, pretende velar polo bo funcionamento do mercado interior de produtos de orixe animal, contribuíndo así aos obxectivos da política agrícola común.

Segundo o lexislador comunitario, é necesario manter e garantir a protección do consumidor, así como reforzar normas hixiénicas pormenorizadas para os produtos de orixe animal. Con todo, considera que a normativa comunitaria non debe aplicarse nin á produción primaria para uso doméstico privado nin á preparación, manipulación ou almacenamento de alimentos para consumo doméstico privado, así como tampouco a aquelas situacións nas que o propio operador de empresa alimentaria fornece directamente, en pequenas cantidades, produtos primarios ou determinados tipos de carne ao consumidor final ou a un establecemento local de venda polo miúdo. Nestes casos, o lexislador considera máis convenientes as normativas nacionais de protección da saúde pública, debido á estreita relación entre produtor e consumidor.

O Regulamento específico sobre hixiene dos alimentos de orixe animal debe aplicarse ás actividades por xunto, é dicir, as dun establecemento comerciante polo miúdo con vistas á subministración de alimentos de orixe animal a outro establecemento, dado que as actividades polo miúdo que supoñen a venda ou a subministración directa de alimentos de orixe animal ao consumidor teñen garantida a seguridade alimentaria mediante as normas xerais de hixiene, dispostas no mesmo «paquete».

INFORMACIÓN SOBRE A CADEA ALIMENTARIA

Img meat2O Regulamento, que establece normas específicas de hixiene para os alimentos como a carne e os produtos transformados derivados dela, esixe que o operador de matadoiro solicite, reciba, verifique e interveña na información sobre a cadea alimentaria en relación con todos os animais, excepto a caza silvestre, que se enviaron ou que se vaian a enviar ao matadoiro, e que se asegure de que contén toda a información esixida.

Agora, un dos Regulamentos establece os requisitos relativos á información da cadea alimentaria nos seus anexos, información que axuda ao operador de matadoiro a organizar as operacións de sacrificio e ao veterinario oficial a determinar os procedementos de inspección necesarios. Así, os operadores de empresa alimentaria que críen animais destinados ao sacrificio deberán velar porque se inclúa a información sobre a cadea alimentaria, segundo proceda, na documentación relativa aos animais enviados, de forma que o operador do matadoiro poida ter coñecemento dela.

O lexislador comunitario é consciente de que debe facerse o maior uso posible dos sistemas existentes para a circulación da información e, para mellorar a xestión dos animais na explotación, o veterinario oficial debe rexistrar e comunicar ao operador da empresa alimentaria a explotación de procedencia e ao veterinario que atenda a explotación de procedencia, ou á autoridade competente interesada, calquera enfermidade ou afección observada no matadoiro respecto de cada animal, rabaño ou manda que poida afectar á saúde pública ou á sanidade animal, ou ben pór en perigo o benestar dos animais.

O regulamento específico de referencia determina un papel relevante de comprobación para as autoridades competentes do lugar de sacrificio, que deberán comprobar se a información sobre a cadea alimentaria comunícase de forma coherente e eficaz entre o operador de empresa alimentaria que criou ou mantivo os animais antes da súa expedición e o responsable do matadoiro; se a información sobre a cadea alimentaria é válida e fiable; e se a información pertinente volve á explotación, se fose necesario. No caso de que os animais se envíen para sacrificio a outro Estado membro, tanto as autoridades competentes do lugar de expedición e do lugar de sacrificio cooperarán para garantir que a información facilitada polo operador de empresa alimentaria expedidor sexa facilmente accesible para o operador do matadoiro destinatario.

Bibliografía
NORMATIVA
  • Regulamento (CE) número 853/2004, do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal. DOUE número L 139, de 30 de abril de 2004.
  • Regulamento (CE) número 2074/2005 da Comisión, de 5 de decembro de 2005polo que se establecen medidas de aplicación para determinados produtos con arranxo ao disposto no Regulamento (CE) número 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello e para a organización de controis oficiais con arranxo ao disposto nos Regulamentos (CE) número 854/2004 do Parlamento Europeo e do Consello e (CE) número 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, introdúcense excepcións ao disposto no Regulamento (CE) número 852/2004 do Parlamento Europeo e do Consello e modifícanse os Regulamentos (CE) número 853/2004 e (CE) número 854/2004. DOUE número L 338, de 22 de decembro de 2005.
  • Regulamento (CE) número 2076/2005, da Comisión, de 5 de decembro de 2005, polo que se establecen disposicións transitorias para a aplicación dos Regulamentos (CE) número 853/2004, (CE) número 854/2004 e (CE) número 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello e modifícanse os Regulamentos (CE) número 853/2004 e (CE) número 854/2004. DOUE L338 de 22 de decembro de 2005.