Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O transporte de alimentos perecedoiros

O transporte de alimentos perecedoiros esixe estritas medidas de control de temperaturas e a adecuación a normas dos vehículos utilizados
Por Juan Ramón Hidalgo Moya 22 de Decembro de 2003

O transporte de alimentos perecedoiros está sometido a unhas normas moi estritas que pretenden preservar a inocuidad e a aptitude do produto alimentario paira o consumidor final. A necesidade dun corpo normativo destas características faise especialmente imprescindible durante estes días, nos que as nosas despensas se abastecen dos máis variados produtos.

Os alimentos perecedoiros, ademais da normativa xeral relativa ao transporte de mercadorías, están regulados de forma especial por un acordo de «transportes internacionais» e de vehículos especiais adaptados a este fin. Una regulamentación técnico-sanitaria determina a forma na que debe realizarse o transporte de alimentos, e outra, as especificaciones que deben cumprimentar os vehículos especiais paira o transporte terrestre a temperatura regulada e os procedementos de control necesarios paira garantir a súa seguridade.

Máis aló da norma xeral, os operadores económicos están igualmente sometidos a normativas e controis sanitarios que poden ser específicos paira o transporte de alimentos ou produtos concretos. Desta forma, o consumidor ten a garantía de que os alimentos que chegan aos puntos de venda cumpren coas condicións hixiénicas adecuadas paira o seu consumo, independentemente da orixe dos mesmos.

Acordo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perecedoiras (ATP)

O acordo internacional ATP establece as normas que garanten o transporte de alimentos en condicións óptimas paira o seu consumo
O Acordo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perecedoiras e sobre Vehículos Especiais utilizados con esta finalidade (ATP) foi aprobado en setembro de 1970. España asinou o Instrumento de Adhesión ao citado acordo en marzo de 1972 e desde a súa entrada en vigor, en novembro de 1976, o uso das definicións e normas contidas nel paira a construción, control e ensaio de vehículos paira o transporte destas mercadorías, foise estendendo en España. O mesmo efecto tivo no resto de Europa.

O obxectivo do ATP é asegurar que as mercadorías perecedoiras sexan transportadas no ámbito internacional de modo que se garantan as condicións óptimas paira o seu consumo, asegurando, do mesmo xeito, que os vehículos que realicen este transporte satisfagan as condicións técnicas rexidas polo propio acordo.

Desde a súa aprobación serviu de referencia paira o desenvolvemento posterior da lexislación do transporte de mercadorías perecedoiras, non só no ámbito internacional, senón tamén no nacional. As definicións e normas que contén aplícanse a todo transporte de mercadorías perecedoiras, tanto destinado a terceiros ou como mercadoría propia, efectuado exclusivamente por ferrocarril, por estrada ou por unha combinación de ambos os métodos, cando o lugar de carga e de descarga da mercadoría atópese en estados diferentes e cando o lugar de descarga da mercadoría estea situado no territorio dunha das partes contratantes.

As mercadorías perecedoiras e as súas temperaturas

O ATP establece unha listaxe das mercadorías que han de considerarse perecedoiras aos efectos da aplicación do acordo. Os operadores económicos que transporten mercadorías perecedoiras deben utilizar vehículos isotermos, refrigerantes, frigoríficos ou caloríficos, salvo que as temperaturas previsibles durante o transporte convertan a esta obrigación en non aplicable paira o mantemento das condicións dunhas temperaturas fixas que se establecen con relación aos produtos listados. Os principais detállanse a continuación:

 • Produtos ultracongelados e conxelados (crema conxelada, -20 ºC; peixes, produtos preparados a base de peixe, moluscos e crustáceos conxelados ou ultracongelados e calquera outro produto ultracongelado, -18 ºC; calquera produto conxelado, excepto manteiga, -12 ºC; manteiga conxelada, -10 ºC).
 • Manteiga: 6 ºC.
 • Produtos de caza: 4 ºC.
 • Leite en cisterna (crúa ou pasteurizada) destinada ao consumo inmediato: 4 ºC.
 • Leite industrial: 6 ºC.
 • Produtos lácteos (iogur, kéfir, crema, nata e queixo fresco): 4 ºC.
 • Peixe, moluscos e crustáceos (con exclusión do pesado afumado, salgado seco ou vivo, os moluscos vivos e crustáceos vivos): deberán envasarse sempre en xeo fundante.
 • Produtos preparados a base de carne (dos que se exclúen os que se estiveron estabilizado por salgadura, afumado, secado ou esterilización): 6 ºC.
 • Carne (exceptuados os refugallos vermellos): 7 ºC.
 • Ave de curral e coellos: 4 ºC.

Un vehículo paira cada produto

Non todos os vehículos son apropiados paira o transporte de mercadorías perecedoiras a fin de manter a temperatura establecida legalmente paira conservar o alimento en condicións inocuas e aptas paira o seu consumo. A norma define a seguinte tipoloxía de vehículos de transporte:

 • Vehículo isotermo: vehículo cuxa caixa está construída con paredes illantes, incluídos as portas, o chan e o teito, que limita o intercambio de calor entre o interior e o exterior.
 • Vehículo refrigerado: vehículo isotermo que, grazas a una fonte de frío, permite reducir a temperatura do interior da caixa baleira, e de mantela despois paira una temperatura exterior media de 30°C a -20°C como máximo, segundo a clase de vehículos refrigerados que se establecen.
 • Vehículo frigorífico: vehículo isotermo que incorpora un dispositivo de produción de frío, e permite, cunha temperatura media exterior de 30°C, reducir a temperatura do interior da caixa baleira e de mantela de forma permanente entre 12 ºC e -20 ºC, dependendo da clase de vehículo paira esta categoría.
 • Vehículo calorífico: vehículo isotermo provisto dun dispositivo de produción de calor que permite elevar a temperatura no interior da caixa baleira e mantela despois durante doce horas, polo menos, sen enchido a un valor practicamente constante e non inferior a 12°C.

O control da conformidade dos vehículos especiais destinados ao transporte internacional de mercadorías perecedoiras deberá facerse antes da súa posta en servizo e, periodicamente, polo menos cada seis anos.

As CONDICIÓNS DOS VEHÍCULOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE Ou ABASTECEMENTO

Img

En febreiro de 2000 aprobouse a norma que regula as especificaciones técnicas que deben cumprir os vehículos especiais paira o transporte terrestre de produtos alimentarios a temperatura regulada. Así mesmo, a norma dá conta dos procedementos paira o control de conformidade coas especificaciones, que, ademais, actualiza a regulamentación nacional relativa ao transporte de mercadorías perecedoiras. O seu obxectivo é establecer e adecuar a regulamentación básica paira a construción, control e ensaio dos vehículos.

A norma establecía un prazo máximo, até o 1 de xaneiro de 2001 ou ata que se cumpran os vinte anos da súa construción, paira aqueles vehículos non correspondentes a un tipo homologado e que estivesen en posesión dun certificado de autorización especial conforme á norma anterior, que data de 1985.

En outubro de 2001 una Orde Ministerial rectificou as esixencias da norma de 2000 (un Real Decreto) ao considerar que o prazo outorgado entre a publicación desta e o 1 de xaneiro de 2001, límite que se estableceu paira o sector do transporte deste tipo de produtos, podía ocasionar un desabastecemento no mercado de mercadorías perecedoiras pola súa falta de transporte, ao non ter capacidade a industria nacional paira proceder á renovación da flota existente nese curto prazo que se outorgou. E así quedou establecido que os citados vehículos a partir do 1 de xaneiro de 2003 non poderán ser mantidos en servizo cando cumpran vinte anos desde a súa construción.

Bibliografía
 • Real Decreto 2483/1986, de 14 de novembro, polo que se aproba a Regulamentación Técnico-Sanitaria sobre Condicións Xerais de Transporte Terrestre de Alimentos e Produtos Alimentarios a Temperatura Regulada.
 • Real Decreto 237/2000, de 18 de febreiro, polo que se establecen as especificaciones técnicas que deben cumprir os vehículos especiais paira o transporte terrestre de produtos alimentarios a temperatura regulada e os procedementos paira o control de conformidade coas especificaciones.
 • Real Decreto 380/2001, de 6 de abril, polo que se modifica o apartado 4 do artigo 9 do Real Decreto 237/2000, de 18 de febreiro, polo que se establecen as especificaciones técnicas que deben cumprir os vehículos especiais paira o transporte terrestre de produtos alimentarios a temperatura regulada e os procedementos paira o control de conformidade coas especificaciones.
 • Orde de 15 de outubro de 2001 pola que se modifica o Real Decreto 237/2000, de 18 de febreiro, polo que se establecen as especificaciones técnicas que deben cumprir os vehículos especiais paira o transporte terrestre de produtos alimentarios a temperatura regulada e os procedementos paira o control de conformidade coas especificaciones.