Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pragas na cociña

Unhas correctas medidas hixiénicas e a adecuación das instalacións son factores fundamentais para evitar pragas nas cociñas, tanto domésticas como industriais
Por Maite Pelayo 5 de Outubro de 2007

As pragas son proliferacións que resultan prexudiciais non só para a saúde senón tamén desde un punto de vista económico. As cociñas, tanto domésticas como profesionais, tamén poden sufrir o azoute de pragas, principalmente de insectos ou roedores que, ademais de perdas económicas, pon en grave perigo a seguridade dos alimentos. Por todo iso é necesario establecer unhas medidas preventivas para evitalas, dispor de eficaces sistemas de vixilancia e, en caso necesario, de erradicación.

En establecementos de hostalaría e restaurantes, a lei establece respecto da loita contra as pragas que «o responsable do establecemento contratará ou elaborará e aplicará un programa de desinsectación e desratización baseado na Análise de Perigos e Puntos de Control Crítico». A aplicación do devandito programa realizarase de acordo á lexislación vixente. Tamén se menciona que «a disposición dos locais polos que circulen os produtos alimenticios será tal que, entre outras cousas, preveñan as fontes externas de contaminación tales como insectos e roedores así como aplicaranse adecuados procedementos de loita contra insectos e calquera outros animais indesexables».

As medidas preventivas están relacionadas coas medidas hixiénicas e adecuación das instalacións. Para iso é fundamental realizar previamente un detallado informe da situación, identificando tanto os puntos débiles (posibles lugares de entrada ou risco de proliferación de insectos ou roedores), tipos de pragas que poden afectarnos así como toda aquela información relacionada que poida ser de utilidade.

A importancia da prevención

As medidas preventivas tamén chamadas pasivas teñen como obxecto impedir, por unha banda, o acceso ao local mediante un correcto deseño e mantemento do edificio e, doutra banda, impedir que estes animais dispoñan de calquera fonte de alimento ou bebida. É necesario ademais manter en óptimo estado de limpeza e desinfección todas as instalacións. No caso das cociñas profesionais deben terse en conta as seguintes medidas preventivas:

  • Protexer con rejillas de malla todas as xanelas das zonas de circulación de alimentos cuxo tamaño de rede evite a entrada de insectos e por suposto de calquera outro animal de maior tamaño. É conveniente que estas rejillas poidan extraerse para limpalas.
  • As portas deben manterse pechadas e ter o mínimo espazo posible entre o seu parte posterior e o chan. É recomendable que a parte inferior sexa metálica para evitar que sexa roída e traspasada.
  • Os cubos de lixos deberán estar sempre tapados e unha vez baleirados deberán limparse e desinfectarse convenientemente. É necesario manter ademais a área de lixos en boas condicións de limpeza e impedir a acumulación de lixos e residuos.
  • Tanto a estrutura como o sistema de desaugadoiro dos sumidoiros, ademais de facilitar a limpeza e desinfección, deberán evitar tanto o seu desbordamento como o estancamento de líquidos e en ningún momento ser unha posible vía de acceso de pragas. Para iso deben dispor de rejillas de metal.
  • Tapar todos aqueles buracos, gretas ou posibles accesos con materiais sólidos como cemento ou metal.
  • Evitar as zonas de humidade ou encharcamiento de auga ou líquidos.
  • Evitar o almacenamento de todo aquilo que non sexa necesario para impedir crear zonas de refuxio e anidamiento.
  • Evitar tamén a proliferación de zonas de maleza ou sucidade nos arredores do noso establecemento que poidan supor lugares de desenvolvemento de pragas próximas.
  • A minuciosa observación periódica de calquera signo de presenza de animais indeseados nas nosas instalacións tales como pegadas ou feces deberá ser a base do sistema de vixilancia no control de pragas. Tamén deben vixiarse posibles evidencias da súa presenza nas materias primas (por exemplo por envases danados) tanto almacenadas como no momento da recepción. A recepción de materias primas é unha importante vía de entrada de insectos e/ou roedores desde o exterior.
MEDIDAS ACTIVAS

Img cocinaSe a pesar das medidas preventivas obsérvanse indicios da presenza de animais indeseados teranse que aplicar medidas activas, ben de desratización ou de desinsectación. Como norma xeral, en primeiro lugar aplicarase un tratamento a partir de distintos métodos físicos, mecánicos ou biolóxicos. No caso de ter que usar produtos químicos usaranse os de menor perigo. Os produtos utilizados deberán estar autorizados pola Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Consumo, seleccionándose aqueles que, alcanzando o obxectivo desexado, supoñan o menor impacto ambiental e toxicolóxico para as persoas. O responsable do tratamento deberá estar en posesión do carné de aplicador de tratamentos DDD (Desratización, Desinsectación, Desinfección) en nivel cualificado e os auxiliares en nivel básico.

O establecemento deberá contar co certificado dos tratamentos: ficha técnica dos produtos utilizados e forma de aplicación, responsable da aplicación, informe do último tratamento, plano de cebos, sistema de vixilancia e de control de incidencias. Antes de contratar un servizo de control de pragas debemos comprobar que dita empresa estea inscrita no Rexistro de establecementos e servizos praguicidas para facer tratamentos ambientais e na industria alimentaria. Unha empresa destas características deberá facer un informe preliminar acerca das especies de infestación e os problemas sanitarios implicados, valorando a magnitude da praga e delimitando os lugares de alto risco. Unha vez seleccionado e aplicado o tratamento, sempre segundo as pautas anteriores, informarase os responsables do establecemento acerca das normas a seguir antes da reutilización dos lugares tratados.