Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sanidade prepara novas condicións sanitarias para os comedores escolares

Por EROSKI Consumer 25 de Febreiro de 2005

O Ministerio de Sanidade e Consumo ten previsto levar ao Planeo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde o Proxecto de Real Decreto que establece as condicións sanitarias que deben cumprir os comedores escolares dos centros docentes públicos e privados para ofrecer un servizo de comidas preparadas seguras e de acordo coas características dunha dieta saudable.

Esta normativa, elaborada en colaboración co Ministerio de Educación e Ciencia, regula as características de construción, deseño e equipamento destas instalacións; os requisitos de conservación, almacenaxe e exposición dos alimentos; as condicións que deben reunir os menús escolares e a información que deben recibir os pais; así como os mecanismos de avaliación e seguimento dos comedores escolares.

A existencia do comedor escolar vén recollido no artigo 65 da Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, como un servizo que presta a Administración educativa e que contribúe a unha mellora da calidade do ensino. O marco xurídico que regula o servizo de comedor na actualidade está recollido basicamente na Orde do Ministerio de Educación e Ciencia de 24 de novembro de 1992, pola que se regulan os comedores escolares, así como en varios reais decretos.

Visión nutricional

As autoridades sanitarias admiten que é preciso completar dita regulación desde unha óptica nutricional dirixida especialmente á educación en estilos de vida e alimentación saudables, sen esquecer que os comedores escolares atópanse baixo o ámbito de aplicación das diferentes disposicións xerais de índole sanitaria, que establecen as normas de hixiene para a elaboración, distribución e comercio de comidas preparadas.

Mediante esta normativa, preténdese potenciar a dimensión educadora dos comedores escolares, para xerar hábitos de hixiene e de alimentación saudables que perduren ao longo de toda a vida. Por todo iso, establécense uns criterios básicos que poidan servir de regulación mínima ás Comunidades Autónomas para desenvolvela no seu ámbito competencial.

Requisitos do comedor escolar

O servizo de comedor escolar deberá prestarse en locais adecuados e adaptados aos requisitos e esixencias de construción, deseño e equipamento previstos na normativa das Comunidades Autónomas. En todo caso, o comedor escolar deberá, dispor de sistemas de ventilación adecuada e suficiente en todos os locais; contar con medios e instalacións adecuados na súa construción, capacidade e situación dentro das instalacións do centro educativo para garantir a conservación dos produtos en correctas condicións de temperatura, hixiene e limpeza de maneira que non poidan sufrir alteracións, deterioracións ou cambios anormais nas súas características e coa autorización sanitaria de funcionamento correspondente, concedida pola autoridade sanitaria competente.As materias primas utilizadas e os alimentos fornecidos nos comedores escolares cumprirán estritamente as esixencias impostas pola normativa xeral e específica que lle sexa de aplicación e, en particular, deberán proceder de establecementos autorizados sanitariamente. En caso dos alimentos que requiran mantemento a temperatura controlada, conservaranse, almacenarán e exporán ao público a temperaturas adecuadas.

Menús e dieta equilibrada

Os menús e dieta serán sempre supervisadas por profesionais, diplomados ou licenciados, con formación suficiente e acreditada en nutrición e dietética, co fin de que o menú da comida do medio día permita que a dieta sexa saudable, equilibrada e adaptada ás necesidades nutricionais, segundo a idade dos alumnos. Programaranse os menús tendo en conta a idade do alumno; o balance no achegar calórico dos macronutrientes, con predominio dos hidratos de carbono, de forma que o menú non resulte hiperprotéico nin hipercalórico; as características gastronómicas da zona; e os distintos procedementos de preparación que salvagarden o valor nutricional dos produtos.

Ofreceranse menús alternativos para aqueles alumnos do centro que, por problemas de saúde, intolerancia a algúns alimentos, crenzas relixiosas ou outras circunstancias debidamente xustificadas, requiran un menú especial. En particular, atenderase ás necesidades alimentarias dos alumnos celiacos, alérxicos e que sufran outras patoloxías. Cando non sexa posible, facilitaranse os medios de conservación adecuada para que os escolares depositen a comida preparada na súa casa ata o momento do consumo. Así mesmo, facilitaranse aos escolares os medios necesarios para o quecemento das comidas previamente preparadas na súa casa.