Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O futuro dos controis oficiais en produtos alimenticios na UE

A Comisión Europea expón revisar a normativa para elevar o nivel de seguridade alimentaria
Por José María Ferrer Villar, Ainia Centro Tecnológico 21 de Maio de 2013
Img inspeccion comida list

A Comisión Europea anunciou o 6 de maio un novo paquete de medidas para reforzar a aplicación das normas de saúde e seguridade na cadea alimentaria. Baixo a lema “Normas máis intelixentes para producir alimentos máis seguros” ( Smarter rules for safer Food ), ten especial importancia o relativo aos controis oficiais , en concreto as modificacións no Regulamento 882/2004 para aumentar a eficacia dos controis, sobre todo a loita contra a fraude, mellorar a colaboración entre os Estados Membros, incorporar e modernizar as ferramentas informáticas de. xestión de datos e información (futura rede de alerta de fraudes), aplicar taxas á maioría dos controis oficiais que leven a cabo e mellorar o control das importacións. O artigo explica en que se basean estes cambios.

A proposta de regulamento en materia de control oficial expón unha refundición de todas as disposicións comunitarias que establecen medidas de control en diferentes ámbitos do alimentario. Contémplase desde a EEB até o control dos residuos de praguicidas, pasando polos OMG. O Regulamento (CE) núm. 882/2004 establece normas harmonizadas da UE aplicables ás actividades de control realizadas polos Estados membros. É o marco de referencia en canto á normativa relativa aos pensos e alimentos, á saúde animal e ao benestar dos animais e establece as normas polas que se rexe tanto a organización como o financiamento de devanditos controis.

Nos case 10 anos de existencia do Regulamento, atopáronse certas deficiencias derivadas, por unha banda, do deseño do marco dos controis oficiais e, por outra banda, da incerteza en canto á dispoñibilidade de recursos suficientes para financiar de modo adecuado os controis oficiais. Por iso, é necesaria unha reforma en profundidade que ataque tanto os obxectivos xerais como aqueles específicos que permitan asegurar unha axeitada política de control oficial no seo da UE.

En que se basean os cambios

Os obxectos xerais son:

  • Mellorar o funcionamento interior do mercado de produtos alimentarios.

  • Manter e, na medida do posible, elevar o nivel de seguridade alimentaria (entendendo un alto nivel de protección da saúde humana, animal e vexetal e do benestar dos animais), evitar riscos nesta liña pola complexidade á hora de aplicar a lexislación da UE.

  • Garantir unha aplicación axeitada e uniforme da lexislación da UE.

Os elementos específicos aos que se vai a dar cobertura a través da futura lexislación en materia de controis oficiais podémolos neste cadro:

/imgs/2013/05/táboa-control-oficial1.jpg

Fonte: Comisión Europea

Os adxectivos que cualifican a proposta que a Comisión Europea e que se poden catalogar de obxectivos específicos a cubrir son exhaustividad, coherencia, eficacia, optimización dos recursos, minimización da carga administrativa, transparencia, cooperación… . Estes son os eixos para o desenvolvemento normativo da nova lexislación da UE en materia de control oficial dos alimentos.

Contando alcanzar os obxectivos básicos aos que se vinculan estes adxectivos, a UE poderá garantir un sistema de control oficial eficaz, tanto para as exportacións como para as importacións da UE.

Controis oficiais fronte seguridade da cadea agroalimentaria

É moi importante que teñamos presente que a capacidade da UE de exportar cara a terceiros países baséase na reputación das estritas normas de produción e valor engadido que poden ostentar as mercadorías da Unión fronte ás producidas fóra de Europa. Isto só pode conseguirse mediante controis oficiais fiables que garantan que as normas da UE en materia de seguridade e calidade da cadea agroalimentaria aplícanse de maneira coherente e que se cumpren as expectativas dos socios comerciais.

Os controis que se realizan ás mercadorías de terceiros países garanten niveis de seguridade

Respecto das importacións, resulta fundamental que sexan seguros todos os alimentos existentes no mercado da UE. Os controis realizados polas Autoridades Competentes dos Estados membros coas mercadorías procedentes de terceiros países garanten que estas ofrezan suficientes garantías de que se axustan a uns niveis de seguridade equivalentes.

Por último, debe terse en conta que a revisión do marco lexislativo da UE nesta materia propúxose para mellorar a eficiencia e a coherencia do sistema e velar pola súa sustentabilidade a longo prazo. Unha vez esta proposta convértase nunha realidade, a mellor forma de validar o éxito das medidas é a través do seguimento de indicadores, talles como os que se propoñen na táboa que segue, pero por suposto a mellor medida da evolución na lexislación alimentaria váinola a dar o contar cun mellor sistema de control oficial dos alimentos.

/imgs/2013/05/nuevaimagen2.png

Fonte: Comisión Europea