Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar unha liquidación

O máis recomendable é asinalo cun "non conforme" paira conservar o dereito a futuras reclamacións
Por Blanca Álvarez Barco 17 de Xullo de 2021
Reclamar finiquito
Imagen: photography33

A liquidación é un documento onde o empresario reflicte o diñeiro que debe ao traballador ao terminar un contrato. E pagalo supón o fin dunha relación laboral. Pero, que ocorre si non se está de acordo coa liquidación ou non o abonan? Débese asinar? Estará ben calculado? Estas son algunhas das dúbidas máis comúns que asaltan ao traballador. Por iso é moi importante dominar algúns aspectos deste trámite antes de recibilo. Paira reclamar a liquidación con éxito, como se lembra neste artigo, convén asinalo cun “non conforme” , prestar atención á data e tentar a conciliación coa empresa. Se non é posible, haberá que acudir á vía xudicial.

Como reclamar a liquidación paso a paso

Cando termina una relación laboral, xa sexa porque despídenche ou porque decides irche da empresa e cambiar de traballo, deben entregarche a liquidación, documento que acredita as cantidades que se che deben. Se cho dan e non estás conforme, segue estes pasos paira reclamalo:

✅ Expresa a túa desconformidade

Se non cádranche as cantidades que aparecen na liquidación hai que engadir as expresións ” Non conforme “, ” Pendente de comprobación ” (cando non se puideron verificar as contías) ou ” Contías non recibidas ” (se non dan cantidade algunha), paira deixar constancia da desconformidade, como explican expertos laboralistas.

A firma da liquidación sen incluír estas coletillas  non implica a imposibilidade de reclamalo, pero pode complicar esta opción . En cambio, a rúbrica do documento con estes enunciados xunto á firma implica a súa recepción, pero deixa aberta a vía paira reclamar contra a empresa.

✅ Presta atención á data

Antes de rubricar a liquidación, hai que fixar con atención na data do mesmo. No caso de que non estea correcta, o mellor é non asinar o documento e pedir que a rectifiquen . Doutro xeito, un erro tan simple en aparencia pode ter consecuencias nefastas paira os dereitos do traballador, como a imposibilidade de reclamar por pasar prazos.

✅ Tenta a conciliación

Antes de nada, deberías porche en contacto cun avogado para que faga de intermediario e reclame á empresa polas canles que corresponda. Paira iso:

  • Hai que presentar una papeleta de conciliación en o Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación da respectiva comunidade autónoma. Débese  cumprimentar una solicitude e un formulario de identificación do demandado.
  • Disponse de prazo de 20 días hábiles a contar desde a data que conste na carta do despedimento paira interpor a demanda ante a Xurisdición social.
  • Na solicitude figura un apartado onde se deben expor os motivos en que se basea a petición e precisar o que se esixe . Téñense que indicar as cantidades salariais que che deben (horas extraordinarias, pagas extras, salario basee…) e, en caso de necesitar máis espazo paira ampliar a enumeración dos feitos, achegarase un documento aparte en formato libre.

Aínda que non é obrigatorio,  é recomendable contar co asesoramento dun avogado laboralista, graduado social ou asesor ao redactar a papeleta , pois non é fácil formular con corrección as peticións, se non se teñen coñecementos xurídicos. E é que os erros nesta fase poden prexudicar logo na vía xudicial.

Se se chega a un acordo, é de obrigado cumprimento e ten case a mesma forza que una sentenza. E se a compañía non cumpre, pódese reclamar ante o Xulgado do Social o seu cumprimento.

✅ Acode á vía xudicial

Se empresa e traballador son incapaces de chegar a un pacto en conciliación previa,  a reclamación proseguirá por vía xudicial mediante a oportuna demanda . Sinalarase una data paira celebrar un xuízo no Xulgado do Social que corresponda; convén ter en conta o custo dun proceso xudicial.

Dentro da vía xudicial,  en calquera momento pódese chegar a un acordo coa compañía e formalizalo mediante unha conciliación no xulgado ante o secretario xudicial. Neste caso, emítese un acta de conciliación e un decreto que dá fe do pacto alcanzado.

Se non é posible e chégase a xuízo, o xuíz ditará una sentencia que ambas as partes poden recorrer.

✅ En caso extremo, usa a vía penal

Hai casos extremos que son moito peores, aínda que pouco comúns. No caso de que o empresario faga unha liquidación falso, tes a posibilidade de  denuncialo e iniciar un procedemento penal  na súa contra.

Asinar liquidaciónImaxe: Lukasz Tyrala ” href=”http://www.sxc.hu/profile/tulp” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> Lukasz Tyrala

Como calcular a liquidación que me corresponde

A liquidación é un documento que ha de achegar a a  carta de despedimento e no que se contempla a cantidade pendente de pago. Paira calculalo, podes seguir estes sinxelos pasos:

✅ Calcular a última nómina

Se dispós de un  salario fixo, tense en conta a última nómina; pero si é un soldo variable, serían as seis últimas nóminas. Hai que pescudar canto se gaña ao día, paira saber canto corresponde cobrar da última nómina . Se se perciben, por exemplo, 1.000 euros, son 33,3 euros ao día. Se o último mes traballaches 15 días até finalizar a relación laboral, por ese mes debes recibir 499,5 euros (33,3 x 15).

Aquí hai que ter en conta tamén, se os hai, o plus de antigüidade e de nocturnidade / convenio / transporte…, calculando o que corresponde do mesmo xeito que a nómina.

✅ Coñecer os días de vacacións non gozadas

Nos contratos aparece o número de días de vacacións remuneradas por ano traballado. Se tes 30 días de vacacións, corresponden 2,5 días por mes; se tes 24 días, 2 días por mes, etc.

Débese  calcular o importe polas vacacións non gozadas . Se dan 24 días ao ano e despídenche o 15 de outubro, serían 19 días de vacacións (2 días por mes, por outubro só 1). Se gozaches de 15 e quedan 4, débenche abonar eses 4 días. Como ao día —cun soldo de 1.000 euros ao mes— gáñanse 33,3 euros, deben pagarche por vacacións non gozadas 133,2 euros (33,3 x 4).

✅ Pagas extra non cobradas

Hai que calcular canto corresponde das extras non cobradas. Se se teñen dous (xullo e decembro), primeiro hai que dividir o soldo (1.000 euros) entre os días do ano, o que daría 2,73 euros, que son os euros diarios que retén a empresa de cada paga.

Se o contrato finalizou o 15 de outubro, hai que calcular cantos días pasan desde o abono da paga extra de xaneiro até o día do despedimento (288 días) e o mesmo desde a segunda paga até o despedimento (107 días). Da extra de xaneiro deben 786,24 euros (288 x 2,73) e da correspondente a xullo, 292,11 euros (107 x 2,73), polo que deberían un total de 1.078,35 euros polas extras.

✅ Sumar todos estes conceptos

✅ Incluír indemnización, se a hai

Se correspóndeche indemnización por extinción de contrato laboral (só en casos de despedimentos obxectivo e improcedente), hai que sumala aquí.  A indemnización depende dos días traballados por ano e do tipo de contrato .

A indemnización, ás veces, entrégase nun documento aparte, adxunto á liquidación. Se non se está de acordo coa mesma, débese asinar cada folla e expresar “Non conforme”, como sucedía coa liquidación.

✅ Restar algúns conceptos

Despois de sumar a última nómina, as vacacións non gozadas e as extras non cobradas (máis a indemnización se é o caso), só queda restar as deducións á Seguridade Social e as retencións por IRPF.

✅  Calcular a liquidación con recursos de Internet

En Internet hai calculadoras de préstamos, hipotecas, seguros… e tamén de liquidacións! En poucos minutos podes saber canto che corresponde cobrar. Nas webs  Calcular Liquidación ou  Calculadora da liquidación do traballador  basta con introducir os datos correspondentes ao salario bruto anual, o número de pagas, a primeira e última xornada de traballo na empresa, os días de vacacións ao ano, os de vacacións gozados neste ano e, no seu caso, a indemnización por despedimento (días por ano traballado). Tras enchelos, a calculadora ofrecerá a liquidación , sen ter que facer nada máis.

Calcular a liquidaciónImaxe: falovelykids ” href=”https://pixabay.com/es/users/falovelykids-849881/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> falovelykids

Prazos paira pagar e reclamar a liquidación

✅ Prazo paira pagar a liquidación

  • A pesar de que non existe un prazo específico para que a empresa fágache chegar a liquidación, salvo que o convenio colectivo que regule a empresa así o estableza, o máis aconsellable é que  solicites un avance do documento . Así terás coñecemento do seu importe antes do momento da firma e podes acudir a un profesional se tes dúbidas, como recomendan desde o Colexio de Graduados Sociais de Madrid.
  • Na práctica, o habitual é entregar a liquidación o último día no que o traballador acode ao seu posto de traballo.
  • No entanto, pódense dar casos nos que, por diversas circunstancias, a empresa atrásese en formalizar este trámite; pasados uns días debes presentarche de novo na compañía paira a firma da liquidación. Cando estas situacións prodúcense, hai que consultar o que indica o convenio colectivo paira estes supostos, xa que os prexuízos e danos ocasionados polo pago tardío da liquidación poden chegar a ser indemnizables se así o estipula o convenio.

✅ Prazo paira reclamalo

Debes ter en conta que o  Estatuto dos Traballadores  no seu artigo 59.1 establece que o traballador dispón dun ano paira reclamar todas aquelas cantidades que lle deberían abonar, xa que una vez pasado ese prazo pouco se pode facer, pois as cantidades prescriben.

Pódese reclamar unha liquidación xa asinada?

A regra xeral é que a liquidación supoña un efecto liberador e extintivo da relación laboral (a relación extínguese e as partes quedan liberadas das súas obrigacións mutuas).

Con todo, nada impide que o traballador reclame  contra esa firma se cre que houbo algún erro, ou vicio de consentimento, etc. Os tribunais así o recoñeceron en varios casos, aínda que “haberá que estar ao caso concreto paira saber si hai posibilidades de que prospere”.

É obrigatorio asinar a liquidación?

Cando ao traballador preséntaselle un documento de liquidación para que o firme, debe actuar con calma e sen présas e saber que a rúbrica non é obrigatoria paira ningunha das partes . Por iso, se non se está de acordo, non se ten por que asinalo!

É moi importante lelo con atención e, mesmo, tense dereito a que estea presente un representante dos traballadores para que poida asesorar . Se o empresario non deixa que estea presente, comete una infracción grave que pode ser sancionada.

Haberá que fixar ben e comprobar se as contías e os conceptos incluídos pola compañía na liquidación son correctas. Tamén é importante ter en conta se se puxo a disposición do empregado a cantidade indicada , xa sexa mediante un cheque/talón, un xustificante dunha transferencia, en metálico… Nunca convén confiar en promesas de pago futuro ou en que reintegrarán á persoa na empresa.