Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Declaración paralela de Facenda, en que consiste?

Se Facenda detecta erros na túa Declaración da Renda, envíache una nova proposta. Se non estás de acordo, podes presentar alegacións
Por EROSKI Consumer 13 de Agosto de 2021
declaración de la renta
Imagen: stevepb

Cada ano preséntanse ante a Axencia Tributaria millóns de declaracións da Renda. Facenda, de modo aleatorio, revisa a documentación achegada polos contribuíntes e, en ocasións, atopa datos que non se corresponden cos que están en poder da Administración . Tras as comprobacións, a estes cidadáns chégalles ás súas casas una proposta de liquidación provisional, a “paralela”. Como se expón a continuación, si recibes una destas declaracións alternativa e estás en desacordo, podes presentar alegacións onde expliques os motivos de desconformidade e expoñas os preceptos legais e as sentenzas sobre os que as baseas.

Que é a Declaración paralela?

A paralela é una Declaración alternativa que Facenda envía ao contribuínte tras detectar que os datos achegados na súa Declaración da Renda non son correctos. É una proposta de liquidación provisional que se remite ao cidadán paira corrixir un erro ou omisión, e recibe este nome porque no documento figuran dúas columnas paralelas:

 • Nunha aparecen os datos que achegou o cidadán.
 • Na outra columna están os datos que Facenda considera correctos . Estas últimas cifras veñen acompañadas de asteriscos. Ao final do documento hai un apartado no que se rexistran os preceptos incumpridos e sinálanse os puntos da lei que a Axencia Tributaria considera que se infrinxiron segundo a lexislación vixente no ano da revisión. Aínda que na columna véxanse moitos asteriscos, non sempre implica numerosas infraccións, senón que cando se comete un erro nos datos achegados, leste inflúe sobre os demais e modifica os cálculos sucesivos.

A información que Facenda che comunica nunha Declaración paralela pode ser de tres tipos:

 • Informa de que a devolución que che corresponde é inferior  á que solicitaches.
 • Reclama o pago dunha cantidade .
 • Comunica que solicitaches una devolución inferior á que che corresponde ou que pagaches de máis.

Causas de que Facenda che faga una paralela

Aínda que non o fagas con intención, hai veces en que non cumpres con Facenda, e algunhas das causas máis frecuentes polas que poderías recibir una Declaración  deste tipo son:

 • Incorrer en erros de cálculo.
 • Non presentar a Declaración da Renda cando estás obrigado a facelo.
 • Aplicaches deducións que non corresponden.
 • Esqueces declarar ingresos ou subvencións, ou ignoras que debes facelo (convén ter en conta que a ignorancia non exímeche de responsabilidade).

Declaración paralelaImaxe: PhotoMIX-Company ” href=”https://pixabay.com/es/users/photomix-company-1546875/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> PhotoMIX-Company

Como aceptar a Declaración paralela?

A paralela remítese por correo certificado ao domicilio que sinales na Declaración da Renda. Como noutro tipo de notificacións, se o destinatario non está en casa, pode recollela calquera persoa que mostre a súa identidade e atópese no domicilio.

➡️ Se o cidadán ao que vai dirixida a notificación rexéitaa, enténdese practicada para todos os efectos.

➡️ Segundo establece a lei, se ninguén recolle o certificado, o carteiro tentará entregalo dúas veces. E se a notificación non foi posible, farase pública no Boletín Oficial do Estado (BOE) ou no da comunidade autónoma e, ademais, nos taboleiros de anuncios da Administración na que o interesado teña o seu último domicilio.

➡️  nivel a notificación da paralela tes 10 días hábiles paira presentar alegacións (non contan sábado, domingos e festivos). O feito de que non contestes, non presentes alegacións á paralela ou rexeites esta notificación supón a aceptación da proposta de liquidación feita por Facenda, sen dereito a réplica.

➡️ O proceso tamén finaliza si manifestas o teu acordo coa paralela. Nese caso, has de pagala dentro do prazo establecido para que non cóbrenche intereses.

Como alegar contra unha paralela?

Se discrepas da paralela que recibiches, podes facer as alegacións que considere oportunas no formulario que acompaña á proposta de liquidación . Pode tratar dun erro de cálculo, un esquecemento ou una discrepancia de criterios entre o contribuínte e a Administración.

➡️ Débense formular as alegacións e remitilas a Facenda.

➡️ Hai que achegar toda a documentación coa que queiras xustificar os motivos da túa desconformidade e os datos reflectidos na Declaración.

➡️ A Axencia Tributaria estudaraas no prazo de dous meses. Despois, enviará una nova liquidación, a paralela definitiva, que xa non será una proposta.

➡️ Se estás de acordo coas correccións realizadas (se as hai), debes asinala.

➡️ No caso de que discrepes , tes 15 días hábiles paira rebatela. Neste proceso de reclamación podes escoller dúas vías:

 O recurso de reposición

Ha de presentar ante o organismo que ditou a liquidación provisional (a oficina de Xestión da Delegación de Facenda), polo que non é frecuente que falle a favor de quen recorre.

 A reclamación económica-administrativa ante o Tribunal Económico Administrativo Rexional

É un proceso máis lento que o anterior, pero en ocasións máis efectivo. Nel ha de identificar o reclamante, o seu domicilio a efectos de notificación e o acto contra o que reclama (a liquidación provisional co seu número, organismo polo que foi ditada e o exercicio ao que se refire). A reclamación preséntase ante o órgano administrativo que ditou a paralela que, no prazo dun mes, remitirao á súa vez ao Tribunal Económico Administrativo Rexional.

Nesta reclamación podes manifestar o teu desacordo e esperar a que o Tribunal se poña en contacto contigo paira formular as alegacións, ou presentalas no momento en que se redacta a reclamación. Se elixes esta opción, debes achegar todas as probas dispoñibles e has de sinalar os preceptos legais e as sentenzas nos que se apoia. É un procedemento gratuíto no que o cidadán que reclama non necesita os servizos dun avogado.

O Tribunal debe resolver a reclamación no prazo dun ano. No caso de que transcorra este período ou se desestime a reclamación, queda a opción de presentar un recurso no xulgado do contencioso administrativo. Neste caso si é preciso contar cun avogado. Se o Tribunal Económico Administrativo Rexional dá a razón ao contribuínte e este xa pagara a débeda, debe solicitar á Axencia Tributaria a devolución.

Como evitar que a Axencia Tributaria sancióneche

Se non desexas ter problemas con Facenda, o modo de proceder é claro: debes ser o máis rigoroso posible ao facer e presentar a Declaración de IRPF e, en xeral, sempre que teñas que facer calquera trámite coa Axencia Tributaria.

Como son temas complexos e non sempre é fácil coñecer en profundidade se tes dereito a deducións, se tes que declarar ou non una axuda ou subvención, etc. o máis sensato é acudir a un experto na materia para que asesóreche. Os avogados e asesores fiscais están moi familiarizados con estes temas e poden evitarche serios problemas co fisco.

Suspender a execución do acto

Mentres se presenta a reclamación económico-administrativa ou o recurso de reposición, non se suspende a execución do acto ditado por Facenda e o procedemento segue adiante. Así, a Administración pode cobrar a débeda antes de que o Tribunal ou o organismo que ditou a liquidación provisional haxa resolto a reclamación .

Ademais, canto máis tempo pase, maiores serán os intereses de demora que o contribuínte terá que abonar se non se lle dá a razón. No caso contrario, será Facenda quen llos pague ao cidadán. Hai que ter en conta que o que a Axencia Tributaria executa é a débeda reflectida na paralela, e non a sanción que pode levar aparellada por infrinxir os preceptos legais.

O único modo de evitar que se execute a débeda é solicitar a suspensión do acto . Existen tres fórmulas:

 • Facer un depósito en diñeiro efectivo ou valores públicos na Caixa Xeral de Depósitos, cuxas sucursais se atopan situadas nas delegacións do Ministerio de Facenda.
 • Achegar un aval ou fianza dunha entidade de crédito, una sociedade de garantía recíproca ou un certificado de seguro de caución.
 • Presentar una fianza persoal e solidaria asinada por dúas persoas. É un escrito no que os asinantes se comprometen a facer responsables da débeda, no caso de que o reclamante non pague. Esta opción só é válida paira pequenas cantidades.