Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Doazóns: que son, como se declaran e que implican en materia fiscal

Facer unha doazón a familiares ou a ONG ten consecuencias fiscais tanto para a persoa que doa como para quen recibe o ben
Por EROSKI Consumer 26 de Setembro de 2022
Donación
Imagen: geralt

Doar bens ou diñeiro é unha práctica habitual, case sempre entre familiares, ou —noutro plano— a ONG. No ámbito familiar, pode supor unha alternativa á herdanza . No da solidariedade, infinidade de anuncios convidan a facelo e un dos reclamos é o importante beneficio fiscal que ten para o doante, ademais da axuda que supón para quen o necesitan e a colaboración cunha causa humanitaria, por suposto. Pero convén saber si é así en todos os casos, como funciona o sistema ou que se debe facer para desgravar. Neste artigo poderás saber que son as doazóns, como están reguladas e como che afectan fiscalmente.

🎁 Que é unha doazón?

Un obsequio por Nadal, os agasallos aos noivos nunha voda, o diñeiro que presta un pai ao seu fillo para a súa primeira vivenda… Todo son doazóns, si atémonos á lei. Porque, segundo o artigo 618 do Código Civil, unha doazón é  calquera entrega de diñeiro ou bens sen recibir ningún tipo de prestación a cambio

Ademais, para evitar a picaresca, tamén se considera doazón a venda de algo moi por baixo do seu valor real (como, por exemplo, vender ao teu fillo unha casa por un prezo moi baixo).

🎁 Hai que ir ao notario para facer unha doazón?

Non sempre é necesario ir ao notario para facer unha doazón. Todo dependerá do tipo de ben:

 • Ben moble: si doas aos teus fillos unha xoia, por exemplo, non é preciso ir a un notario e podes facer, si deséxalo, un documento privado.
 • Ben inmoble: si o que doas é unha vivenda ou un terreo, débese outorgar escritura pública de doazón; neste caso si hai que acudir ao notario.
 • Diñeiro: si doas diñeiro, non é necesario ir ao notario. Pero se queres beneficiarche das bonificacións fiscais que hai nalgunhas comunidades autónomas, a doazón si debe constar nunha escritura pública e, nese caso, si debes ir ao notario.

🎁 Canto diñeiro pódese doar sen declarar?

Doar casa

Imaxe: image4you

A resposta é sinxela: cero . Entón, a partir de que cantidade considerar doazón? Segundo a normativa vixente, non hai un mínimo que non se deba declarar e todas as doazóns deben declararse no imposto de sucesións e doazóns (ISD). Toda cantidade débese declarar, xa sexan 50 euros, 5.000 ou 50.000, e a cantidade que hai que pagar en concepto deste imposto dependerá das táboas fixadas en cada comunidade autónoma. É dicir, a simple entrega do diñeiro ou do ben fai que xa exista unha doazón .

Quen recibe calquera agasallo ou doazón de diñeiro debe declaralo e pagar o imposto, e facelo nun tempo concreto: desde que se recibe a doazón, hai 30 días hábiles para declarala a Facenda.

👁 Ollo! A Axencia Tributaria pode reclamar o pago do ISD, até catro anos despois da doazón.

➡️ Como se declara unha doazón

A doazón de bens ou fondos está regulada polo imposto de sucesións e doazóns, un tributo de carácter estatal, pero cuxa aplicación é de competencia autonómica, de modo que os gravames varían moito segundo a comunidade autónoma até chegar nalgunhas practicamente á exención. Pero, até o momento, só ocorre si a doazón faise a favor de fillos, pais, cónxuxes e, nalgúns casos, parellas de feito , segundo indica a notaria Eva María Paterna.

O imposto por doazón é directo e persoal, e como tal grava o incremento patrimonial das persoas físicas. A experta explica que supón obrigacións fiscais tanto para o doante como para o donatario :

 • O donatario debe tributar polo ISD. Ademais, si é un inmoble, até agora debíase abonar o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (a plusvalía). Este imposto, de carácter municipal, foi declarado nulo polo Tribunal Constitucional, pero o Goberno substituíuno por outro tributo similar .
 • O doante debe declaralo no IRPF, si a doazón son bens inmobles: o importe calcúlase pola diferenza entre o valor do ben no momento da adquisición e o seu valor no momento da cesión. Atención! Si o doante ten máis de 65 anos e é a súa vivenda habitual, esa ganancia está exenta de tributar no IRPF, aínda que o teña que declarar ao facer a Renda.

➡️ Onde se paga o imposto?

A liquidación do imposto realízase nas delegacións de Facenda da comunidade autónoma que corresponda.

 • Si dóanse bens inmobles, será a do lugar onde estes atópense.
 • Si é diñeiro , será a do lugar onde resida o beneficiario.

➡️ Que documentos hai que presentar?

Para todos os casos, hai que presentar a primeira copia da escritura pública ou do documento no que conste cal é a doazón que se quere liquidar e entre quen se chega a ese acordo. Por tanto, deben figurar o NIF, DNI ou CIF do doante e do beneficiario. Si hai bens inmobles, debe achegarse a copia do último recibo do imposto sobre bens inmobles ou o certificado do valor catastral.

🎁 Que doazóns pódense desgravar?

As doazóns non só teñen un gravame, tamén ofrecen reducións e deducións fiscais. Cal é a desgravación fiscal das doazóns ?

 • As reducións fiscais —aplicables a quen doa— son de. competencia autonómica .
 • Si son  doazóns a unha ONG, os primeiros 150 euros teñen unha dedución do 80 %; o resto de achegas desgrava un 35 %. Si a doazón é recorrente (o importe doado non se reduciu nos últimos tres anos), pódesche deducir un 40 %.

🎁 Como xustificar unha doazón?

Para poder beneficiarche das deducións fiscais por facer unha doazón, debes xustificalas. Como? Cun certificado da doazón (de diñeiro ou de calquera ben), que debe facerche a ONG ou entidade beneficiada pola doazón.

Este documento debe incluír:

 • DNI ou NIF do doante e do beneficiario.
 • Data e importe da cantidade que se doou.
 • Contrato de doazón (si non se doa diñeiro).
 • Especificar que se doa a unha entidade beneficiaria de mecenado.
 • Sinalar o destino que se dará á doazón.
 • Indicar que a doazón realizada é definitiva.
Os detalles dunha doazón

Hai algúns detalles, conceptos e excepcións que convén considerar antes de facer ou recibir doazóns en vida.

 • Unha doazón é un contrato no que  interveñen dous partes : quen dá e quen recibe. O beneficiario non está obrigado a nada ata que acepta a doazón de maneira formal.
 • As persoas declaradas incapaces, os menores non emancipados e quen están en quebra non poden doar bens .
 • O beneficiario pode ser calquera persoa física ou xurídica, mesmo si é menor de idade ou si é un bebé concibido que aínda non naceu.
 • Non se poden doar bens futuros , é dicir, dos que aínda non faga usufructo o doante (unha casa que vaia herdar, por exemplo).
 • Unha persoa, empresa ou institución pode doar todos os seus bens , pero debe reservarse (xa sexa en calidade de propiedade ou de usufructo) o necesario para vivir.