Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

6 pasos sinxelos para crear unha ONG

Montar unha asociación solidaria require de trámites como redactar os seus estatutos e rexistrala
Por Esther Camuñas 15 de Novembro de 2017
Img portadafotofuerahamzabutt hd
Imagen: Hamza Butt

Hai persoas que teñen verdadeira vocación polo social e desexan dedicar o seu tempo, a súa creatividade e as súas habilidades a proxectos que contribúen a mellorar o planeta e a vida dos demais. Algúns optan por buscar traballo nunha ONG e outros teñen claro que o seu obxectivo é crear unha organización propia que dea servizo a un sector concreto como a educación, o medio ambiente, a cultura, a saúde, a muller, etc. Pero, como pór en marcha unha ONG? Neste artigo explícanse seis pasos sinxelos para logralo: entre eles, definir a asociación solidaria, rexistrala e cumprir algunhas obrigacións.

Paso 1. Tentear o terreo do sector social

Para crear unha ONG non só vale ter ilusión, ganas e ideais. Convén coñecer en profundidade que está a facerse no sector social, que outras organizacións traballan co colectivo de atención ao que se quere chegar (infancia, muller, drogodependentes, adolescentes, inmigración, refuxiados, etc.) e que ocos non están a quedar cubertos. Ás veces convén máis unirse a outra ONG e axuntar esforzos que empezar de cero.

Traballar con anterioridade nunha asociación solidaria ou ter unha experiencia de voluntariado durante longo tempo é unha forma de darse conta de se en verdade uno quérese comprometer cunha causa social ou, pola contra, non é a vocación máis apropiada.

Paso 2. Definir a causa social e analizar as necesidades financeiras

Unha vez definida a causa que será o motor da ONG, elabóranse os obxectivos que axuden a definir o marco de traballo. O ideario reúne os principios de actuación polos que se rexerá a organización e é o documento marco ao que sempre se pode recorrer se se teñen dúbidas de por onde ir. Outro dos aspectos que hai que ter en conta para definir a actividade e o obxecto social é se a actuación da asociación será a nivel local, comunitario ou nacional.

Para o bo funcionamento de calquera organización é fundamental elaborar un plan estratéxico e saber trasladar a mensaxe a todas as persoas, empresas e institucións coas que se quere contar para sacar adiante o proxecto. Analizar as necesidades financeiras da ONG é importante, como tamén determinar como será a obtención dos fondos para o desenvolvemento da actividade, xa sexan públicos ou privados a través de doazóns habituais, campañas ou socios.

Paso 3. Elaborar os estatutos da ONG

Os estatutos establecen as normas de funcionamento da ONG, os obxectivos da mesma e os diferentes cargos (presidente, secretario, etc.). Os estatutos deberán cumprir os requisitos básicos da Lei de Fundacións ou da Lei de Asociacións (segundo á que se acollan), incluír o nomeamento dun representante legal e a determinación dunha sede social desde a que actuar.

É recomendable usar o modelo basee que o Ministerio de Interior ofrece. Non hai que esquecer que polo menos son necesarias tres persoas, xa sexan físicas ou xurídicas, para constituír unha asociación, é dicir, tres socios fundadores.

Img crearongreas portada
Imaxe: Reas Solidaria

Paso 4. Asinar a acta fundacional da asociación

Unha vez redactados os estatutos, hase de elaborar a acta fundacional. Leste debe incluír:

  • todos os datos das persoas físicas e/ou xurídicas e o cargo que representan na entidade, así como a súa vontade de constituír a asociación.
  • a denominación social (nome) da asociación.
  • o domicilio social.
  • o obxecto social e recursos para alcanzalo.
  • as achegas individuais de cada un dos membros, se as houbese.

A acta fundacional, do mesmo xeito que os estatutos, poden formalizarse mediante documento público, é dicir, escritura pública notarial, ou privado, que xera menos gastos. Tanto os estatutos como a acta fundacional deben ser asinados en todas as súas páxinas polos socios fundadores para proceder ao seu rexistro posterior ante a Administración.

Img ong crear art
Imaxe: USDAgov

Paso 5. Rexistrar a ONG

A efectos legais é necesario inscribir a asociación achegando a copia dos estatutos e acta fundacional asinadas, así como o documento de identidade dos asinantes. Esta documentación debe presentarse na Delegación de Goberno ou de Xustiza da comunidade autónoma onde teña a sede a ONG. Tamén convén estar no rexistro de asociacións do municipio onde se exercerá a actividade, para así poder participar dos aspectos correspondentes ao obxecto da asociación.

A ONG ha de dispor de CIF propio para operar, abrir contas correntes e rexistrar ingresos e gastos. Así que se ha de acudir a Facenda e cumprimentar o modelo 036. No momento de encher este modelo determínase o réxime fiscal da ONG.

Ademais, é necesario solicitar a exención do imposto de actividades económicas (IAE) por tratarse dunha asociación ou fundación sen ánimo de lucro. Tamén convén ter o alta no Ministerio de Traballo e Seguridade Social, se se pretende contratar persoal asalariado.

Paso 6. Cumprir certas obrigacións

O paso seguinte unha vez constituída a ONG é cumprir a legalidade e obrigacións tributarias correspondentes. Levar un libro de socios, a contabilidade da asociación, presentar as declaracións de IVE ou o imposto de sociedades, levar o libro de voluntarios, etc.

Son moitos os detalles e o papelorio que hai que xestionar, así que para evitar que algo se escape, é mellor deixar todos os trámites burocráticos e legais en mans dun experto ou unha asesoría de asociacións, e así poderse dedicar ao que gusta e un sabe facer: acompañar e xestionar proxectos que axuden ás persoas máis vulnerables.