Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Adopción nacional: requisitos e tempos de espera

As familias teñen que esperar entre catro e oito anos para adoptar a nenos e nenas en territorio nacional
Por Esther Camuñas 14 de Febreiro de 2017
Img importancia consulta preconcepcion hd
Imagen: stockasso

As solicitudes de adopción en España reducíronse á metade (de 3.376 a 1.431) entre 2010 e 2014 debido aos tempos de espera, segundo datos do Ministerio de Sanidade, Seguridade Social e Igualdade. Os problemas acentúanse entre os menores de máis idade, quen son irmáns e sobre todo entre os que teñen necesidades educativas especiais. Ademais, o requisito para adoptar a un neno español é que os pais e familiares renuncien á patria potestade e, como non é habitual que o fagan, con frecuencia os pequenos viven en acollida ata a maioría de idade. Neste artigo cóntanse os trámites para a adopción nacional, requisitos que han de reunir os adoptantes e tempo medio de espera.

Trámites na adopción nacional

As familias que desexan adoptar a nivel nacional deben presentar a súa correspondente solicitude ao Servizo de Protección de Menores da respectiva comunidade autónoma. A petición acompañarase dos seguintes documentos: certificado de penais, certificado médico, certificado de ingresos económicos e, no seu caso, certificado de matrimonio.

O proceso de valoración determina se se dá o certificado de idoneidade á familia que desexa adoptar un neno

Con posterioridade, pasarán a unha lista de espera para a súa valoración. O proceso de valoración leva a cabo mediante unha serie de entrevistas, visitas domiciliarias e presentación de documentación. As autoridades estudarán o perfil da familia a través deses informes ata que decidan conceder ou rexeitar a idoneidade dos solicitantes.

Img reorganizareconom articulo
Imaxe: dnf-style

Unha vez valorados e recoñecidos como idóneos para a adopción, pasarán a unha lista de selección para propor a asignación dun menor. Así se formaliza o Acollemento Familiar preadoptivo. Iníciase o procedemento de axuste do neno no domicilio familiar e, despois, preséntase a proposta de adopción pola entidade pública.

O xuíz, previa valoración da documentación e informe fiscal, ditará auto de adopción. A partir do momento en que o xuíz dita resolución, o vínculo creado entre os adoptantes e o adoptado como pais e fillo será irrevogable. Ao final realizarase a inscrición no Rexistro Civil, para os efectos de modificar os apelidos.

Requisitos para a adopción nacional

A adopción sempre foi a mellor alternativa para o coidado de menores, dado que proporciona estabilidade familiar e coidados para o desenvolvemento íntegro do neno. E no caso das institucións, deben seguir traballando en profundidade coas familias adoptivas que exercen unha importante acción social.

A persoa que quere adoptar debe ter polo menos 25 anos e 14 máis que o neno

Estes son os seguintes requisitos que han de reunir os adoptantes, aínda que as diferentes comunidades autónomas poden establecer os seus propios requisitos. De feito, as condicións non son iguais en todas. Por exemplo, as parellas que desexan adoptar en Asturias ou en Madrid han de acreditar unha convivencia previa de tres anos.

  • A persoa que quere adoptar debe ter polo menos 25 anos (se se trata dunha parella de feito ou un matrimonio, abonda con que un dos dous téñaos) e 14 máis que o neno.
  • Ademais, a diferenza máxima de idade entre adoptado e adoptante non ha de ser superior a 40 anos (faise a media de idade en caso de parella).
  • Posuír unhas condicións psico-pedagóxicas e socioeconómicas mínimas: que a vivenda reúna as condicións adecuadas, que exista unha relación estable (valórase a convivencia mínima de dous anos) e ambos teñan motivacións adecuadas para a adopción, a dispoñibilidade para a súa educación.
  • As familias idóneas deben ter tolerancia á frustración, coñecemento básico do que será a condición adoptiva e boa sintonía para coidar.
  • Será negativo que os solicitantes condicionen a adopción ás características físicas, ao sexo ou a procedencia socio-familiar dos menores.
  • Para a adopción de nenos de menos dun ano, a parella ten que ter unha media máxima de 40 anos; con 41 posibilítaselle a adopción dun pequeno maior dun ano; con 42, dun neno maior de dous anos, e así sucesivamente.

Coa modificación da Lei da Infancia e da Adolescencia que entrou en vigor en agosto de 2015 unificáronse os criterios para as familias adoptantes e introduciuse a restrición a quen estean privados da patria potestade dun fillo. Para os menores en desamparo non é necesario o asentimiento dos pais biolóxicos, se ao cabo de dous anos non tentaron revogar a situación; e unha vez iniciado o expediente, seguirá adiante, se non comparecen tras a citación.

 

Tempo de espera para a adopción nacional

O proceso legal é moi lento e pode prolongarse ata nove anos. As familias teñen que esperar entre catro e oito anos para adoptar a nenos e nenas en territorio nacional.

Ás veces os prazos da adopción nacional son máis longos que os da internacional

Ás veces os prazos da adopción nacional son máis longos que os da internacional, sobre todo porque en España hai poucos menores abandonados. A maioría dos que están en orfanatos teñen familia e só poden ser dados en acollemento .

Img padre permisopat articulo
Imaxe: tmcphotos

Ademais, segundo a lexislación española, o acollemento paraliza a tramitación da adopción durante un ano. A priori, facer un labor social non debería prexudicar aos pais que desexan adoptar, pero así é.

Os tempos de espera dependen de cada comunidade autónoma e da demanda de nenos, que na actualidade supera de longo ao número de menores. De feito, existen decretos que establecen a suspensión transitoria dos procesos de valoración das familias, no caso de que o número de solicitudes estimadas sexa moi superior respecto ao número de acollementos preadoptivos realizados o ano anterior. En Madrid, por pór un caso, tiveron pechada a lista durante sete anos e en Andalucía estivo clausarada ata 2010 despois de 12 anos.

Esta suspensión non existe para os pais que queren adoptar nenos con necesidades especiais: a partir do sete anos, grupos de irmáns ou menores con discapacidade física, psíquica ou enfermidade crónica.