Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Anteproxecto da Lei de Dependencia

A nova norma podería beneficiar a 1.125.000 persoas que padecen unha dependencia grave e severa
Por Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 7 de Febreiro de 2006

Unha persoa dependente é aquela que necesita axuda para realizar as actividades básicas cotiás como levantarse da cama, asearse ou comer. Os datos do Ministerio de Asuntos Sociais revelan que no noso país hai máis de 1.125.000 persoas nesta situación. Por esta razón, moita ONG e asociacións levan anos traballando para que a Lei de Dependencia vexa a luz en España. De momento, o anteproxecto presentouse en decembro de 2005 e prevese a súa entrada en vigor en xaneiro de 2007.

Que implica a aprobación desta Lei? Recoñece o dereito das persoas que non se poden valer por si mesmas a ser atendidas polo Goberno. Para iso ponse de manifesto unha serie de prestacións que se recollen da seguinte maneira no anteproxecto:

 • Servizos para a promoción da autonomía persoal:
  • Prevención das situacións de dependencia.
  • Teleasistencia.
  • Axudas técnicas para a autonomía persoal.
  • Axudas para a adaptación e accesibilidade do fogar.
  • Asistencia personalizada.
 • Servizos de atención e coidado:
  • Servizo de axuda a domicilio: Atención das necesidades do fogar. Coidados persoais
  • Servizo de atención en Centros de Día e de Noite
  • Centros de atención especializada.
  • Servizo de atención en centro residencial: Residencias de persoas maiores dependentes e centros de atención a dependentes con discapacidade.

  Prestacións económicas:

  Ademais, a Lei garante un conxunto de prestacións económicas:

  • Contratación do servizo: A prestación económica de carácter persoal poderá recibirse cando o beneficiario cumpra determinados requisitos e estará, en todo caso, vinculada á prestación dun servizo. A cantidade que corresponde á prestación económica estará en relación co grao de dependencia e da capacidade económica do beneficiario.
  • Compensación económica por coidados na contorna familia:Sempre que se dean as circunstancias familiares e doutro tipo adecuadas para iso, e de modo excepcional, o beneficiario poderá optar por ser atendido na súa contorna familiar, e o seu coidador recibirá unha compensación económica por iso. Para iso, o coidador familiar deberá estar dado de alta na Seguridade Social.O apoio a coidadores leva programas de información, formación, e períodos de descanso para os coidadores non profesionais, encargados da atención das persoas en situación de dependencia.

  • Prestación de asistencia personalizada: Ten como finalidade a promoción da autonomía de persoas con gran dependencia menores de sesenta e cinco anos. O seu obxectivo é contribuír á contratación dunha asistencia personalizada durante un número de horas, que facilite ao beneficiario unha vida máis autónoma, o acceso á educación e ao traballo, e o exercicio das actividades básicas da vida diaria.

   Todos estes servizos xestionaranse a través do Sistema Nacional de Dependencia, que se establecerá definitivamente no ano 2015. Para a súa consecución o Goberno achegará máis de 12.638 millóns de euros.

   Infraccións e sancións

   As seguintes condutas serán motivo de infracción e esta oscilará entre os 30.000 euros ata un máximo dun millón de euros, en función da gravidade da infracción:

   • Dificultar ou impedir calquera dos dereitos das persoas en situación de dependencia.
   • Obstruir a acción dos servizos de inspección.
   • Negar a subministración de información ou proporcionar datos falsos.
   • Aplicar as prestacións económicas a finalidades distintas a aquelas para as que se outorgan, e recibir axudas, en especie ou económicas, incompatibles coas prestacións establecidas na presente Lei.
   • Incumprir as normas relativas á autorización de apertura e funcionamento e de acreditación de centros de servizos de atención a persoas en situación de dependencia.
   • O trato discriminatorio á persoa en situación de dependencia.
   • Conculcar a dignidade das persoas en situación de dependencia.
   • Xerar situacións de risco ou dano para a integridade física ou psíquica.
   • O incumprimento dos requirimentos específicos que formulen as Administracións Públicas competentes.