Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como obter a declaración de utilidade pública dunha ONG

Só 333 das 28.519 asociacións que hai en España teñen esta cualificación
Por A. García 2 de Outubro de 2007

Img pulgarImagen: Tomasz Szkopiñski

A declaración de utilidade pública é un recoñecemento social do labor que realizan as entidades sen ánimo de lucro. Para obter este título é necesario cumprir unha serie de requisitos que están recollidos na Lei orgánica 1/2002 de 22 de marzo, do Dereito de Asociación. En concreto, aquelas organizacións que solicitan a declaración de utilidade pública deben promover o interese xeral, non só dos seus asociados, levar en funcionamento polo menos dous anos e non retribuír aos membros dos seus órganos de representación con fondos e subvencións públicas.

Na actualidade, existen en España 28.519 asociacións. Delas, só 333 están declaradas de utilidade pública, segundo datos do Ministerio do Interior. A pesar de que a declaración de utilidade pública implica uns dereitos, tamén leva unha serie de obrigacións que algunhas entidades non poden comprometerse a cumprir:

  • Dereitos: As asociacións poden gozar de exencións e beneficios fiscais especiais, así como doutros beneficios económicos e asistencia xurídica gratuíta. Doutra banda, un beneficio para os doantes é que, se a ONG coa que colaboran está declarada de utilidade pública, poidan desgravarse as cotas ou doazóns.
  • Obrigacións: É necesario presentar as contas anuais e unha memoria de actividades. Ademais, hai que facilitar ás Administracións públicas os informes que requiran sobre estas actividades e inscribirse no rexistro de asociacións correspondente. Se se incumpre a obrigación de render contas, iníciase o proceso para revogar a declaración.

Solicitude da declaración

É un recoñecemento social do labor que realizan as entidades sen ánimo de lucro

Os pasos para conseguir a declaración de utilidade pública son sinxelos. En primeiro lugar, hai que cumprir os requisitos anteriores e obter un informe favorable das Administracións públicas competentes e do Ministerio de Facenda. A solicitude ou instancia preséntase no Ministerio do Interior, cos datos de identificación do solicitante e da entidade á que representa, así como as razóns polas que se fai a petición.

Tamén hai que entregar a memoria de actividades dos dous últimos exercicios económicos, as contas dos dous últimos exercicios pechados, unha certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria na que conste que a ONG está ao día no pago das obrigacións tributarias, unha certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social que especifique que tamén está ao corrente nas obrigacións con este organismo, unha copia compulsada do alta no Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) e unha certificación do acordo alcanzado pola asociación para solicitar a declaración de utilidade pública.

  • Se a asociación é de ámbito nacional, a instancia e o resto da documentación debe dirixirse á Secretaría Xeral Técnica do Ministerio do Interior (Rexistro Nacional de Asociacións. Rúa Amador dos Ríos, 7. 28010 Madrid).
  • Se a asociación é de ámbito autonómico ou inferior, ou está regulada por leis especiais, como no caso das asociacións deportivas, a instancia débese presentar no Rexistro de Asociacións no que a entidade está inscrita.
  • Rendición de contas

    A obrigación anual de render contas esixe presentar outros documentos como son: unha solicitude de depósito de contas, o acordo da asemblea xeral de socios que aproba as contas anuais, asinadas por todos os membros da xunta directiva, e unha memoria de actividades. Así mesmo, se as contas preséntanse en modelo normal, existe a obrigación de presentar tamén un informe realizado por auditores.

    As contas débense presentar no seis meses seguintes á súa finalización. Segundo a Lei, estas contas “deben expresar a imaxe fiel do patrimonio, dos resultados e da situación financeira, así como a orixe, contía, destino e aplicación dos ingresos públicos percibidos”.