Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Renda 2011: marcar a casa de fins sociais

Marcar esta casa supón destinar un 0,7% dos impostos do contribuínte a programas sociais
Por Azucena García, Elena V. Izquierdo 19 de Abril de 2012
Img logoxsolidaria1 list

Marcar a casa “Fins Sociais” no impreso da Declaración da Renda implica destinar un 0,7% dos impostos do contribuínte a programas sociais que realizan a ONG. Por iso denomínase “X Solidaria”. Con este xesto axúdase ás persoas máis vulnerables e desfavorecidas, xa que a recadación destínase a proxectos concretos que levan a cabo a ONG.

“Cun pequeno xesto, as cousas cambian”. Así reza a lema da campaña que anima aos contribuíntes a marcar a casa “Fins Sociais”. Este xesto apenas require un segundo, o tempo que se emprega en escribir unha “x”, pero os resultados prolónganse no tempo. Este sinxelo símbolo, que en ocasións serve para tachar, axunta as dúas caras dunha mesma moeda, xa que á súa vez permite continuar numerosos proxectos desenvolvidos por ONG.

Marcar a casa destinada a fins sociais non implica custo algún para os contribuíntes

Marcar esta casa supón destinar un 0,7% dos impostos do contribuínte a programas sociais que realizan as Organizacións Non Gobernamentais. Ademais, os impulsores da campaña, liderada pola Plataforma do Terceiro Sector, lembran que non supón ningún custo económico para a persoa senón que, pola contra, esta convértese en contribuínte activo solidario. “Non marcala é tomar unha actitude pasiva e deixar que sexa o Estado quen decida o destino desa parte dos impostos”, precisan.

A Administración retén un 0,7% dos impostos de cada contribuínte e permite que estes decidan a que destinar esta porcentaxe. É posible marcar a casa destinada a Fins Sociais, a Igrexa católica ou ambas. Se non se marca ningunha das opcións, o 0,7% súmase aos Orzamentos Xerais do Estado.

Segundo datos do presidente da Plataforma do Terceiro Sector, Luciano Poyato, esta asignación “contribúe a loitar contra a exclusión social”. O ano pasado, o 78% do diñeiro recadado destinouse a proxectos de acción social, o 19% a ONG de Desenvolvemento e o 3%, a proxectos de medio ambiente. Isto significa que quen marcan a casa destinada a fins sociais colaboran con proxectos “e realidades concretas”, segundo Poyato, como centros de día, apoio temporal a familias con persoas dependentes, atención integral a mulleres diagnosticadas con cancro de mama, atención integral a persoas con discapacidade, atención a familias con nenos xordos, prevención, sensibilización e erradicación de violencia de xénero, programas de promoción do voluntariado e servizos de mediación familiar, entre outros.

Máis de cinco millóns de beneficiarios en 2011

O importe recadado o ano pasado ascendeu a 262 millóns, cinco millóns menos que en 2010, debido a unha diminución da recadación total e do número de persoas contribuíntes. Este importe beneficiou a máis de cinco millóns e medio de persoas, que tomaron parte nos programas financiados polo IRPF. Destas, case un millón foron persoas maiores, o grupo má relevante, que recibiu o 26,75% dos 207 millóns de euros dirixidos a proxectos de acción social.

O diñeiro recadado en 2011 permitiu iniciar 1.083 proxectos sociais e outros en países de África, América Latina e Asia

O diñeiro recadado permitiu iniciar 1.083 proxectos sociais, levados a cabo por 410 ONG de Acción Social, e centos de proxectos en países de África, América Latina e Asia realizados por ONG para o Desenvolvemento, segundo detalla o presidente da Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Lara.

Este ano, no marco actual de crise económica, marcar esta casa cobra máis importancia se cabe. E é que o ano pasado un 52,2% dos contribuíntes destinaron parte dos seus impostos a fins sociais, mentres que, “quizá por descoñecemento”, segundo Lara, un 48% deixaron a casa en branco ou marcaron só a destinada á Igrexa católica, aínda que é posible marcar ambas, sen prexuízo para ningunha das opcións.

Para resolver dúbidas, os usuarios contan cunha completa información na páxina web da campaña, onde se explica en que consiste a asignación do 0,7%, que supón marcar a citada casa, as consecuencias de non marcala ou o destino dos ingresos.

Novidades na Declaración da Renda

Img declaracion articulo
Imaxe: Chloë Rae

Entre as novidades máis relevantes desta campaña, figura o restablecemento da dedución por investimento en vivenda habitual con efectos desde o 1 de xaneiro de 2011 e con independencia da base impoñible do contribuínte. Elévase ademais de 9.015 euros a 9.040 a base máxima de dedución nos supostos de adquisición ou rehabilitación de vivenda e para as cantidades depositadas en cóntaa vivenda e a 12.080 euros, no caso de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade.

Tamén hai cambios respecto ao exercicio anterior no referente ás obras de mellora na vivenda. Amplíase o obxecto da dedución, que xa non está limitado ás obras que se realicen na vivenda habitual. Aumenta o límite anual de base impoñible para acceder á dedución, de 53.007 a 71.007 euros, e elévase a contía da dedución do 10% ao 20%. A base anual máxima de dedución tamén sobe de 4.000 a 6.750 euros e increméntase de 12.000 a 20.000 euros o límite plurianual por vivenda. Afecta as obras que se realizaron desde o 7 de maio de 2011.

O borrador da Declaración da Renda 2011 pódese obter e confirmar desde o 10 de abril ata o 2 de xullo. No caso de que o resultado sexa a ingresar e o contribuínte queira facelo mediante domiciliación bancaria, terá que subscribir o borrador, como moi tarde, o 27 de xuño. Se se presenta a Declaración da Renda, non o borrador, o contribuínte ten de prazo desde o 3 de maio ata o 2 de xullo. Igual que sucede no caso anterior, se o resultado é a ingresar con domiciliación en conta, terá tempo para facelo ata o 27 de xuño.

Facenda porá a disposición dos contribuíntes o borrador ou os datos fiscais por medios telemáticos. Poderase acceder a esta información na dirección https://www.agenciatributaria.gob.es. Poden solicitar o borrador os contribuíntes que perciban rendas procedentes de:

  • Rendementos do traballo.

  • Rendementos do capital mobiliario suxeitos a retención ou a ingreso a conta, así como os derivados de Letras do Tesouro.

  • Imputación de rendas inmobiliarias sempre que procedan, como máximo, de dous inmobles.

  • Ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta, así como as subvencións para a adquisición de vivenda habitual.

No resto dos casos, a Administración Tributaria entregará ao contribuínte os datos fiscais que poidan facilitar a confección da Declaración da Renda.

Están exentos de declarar os contribuíntes que obtivesen rendas procedentes de: rendementos íntegros do traballo que non superen 22.000 euros anuais, sempre que procedan dun só pagador; rendementos íntegros do traballo co límite de 11.200 euros anuais, se proceden de máis dun pagador, cando do segundo e sucesivos obtívose máis de 1.500 euros; rendementos íntegros do capital mobiliario e ganancias patrimoniais sometidos a retención ou ingreso a conta, co límite conxunto de 1.600 euros anuais; rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de Letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros anuais; e rendementos íntegros do traballo, de capital ou de actividades económicas, así como ganancias patrimoniais, co límite conxunto de 1.000 euros anuais e perdas patrimoniais de contía inferior a 500 euros.