Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

060.é, administración online útil aos cidadáns?

O Ministerio de Administracións Públicas redeseñou o seu portal co fin de prestar un servizo máis eficiente á cidadanía
Por Jordi Sabaté 20 de Xuño de 2007

Fai menos dunmes inaugurouse a nova versión do portal060.é, que pretende ser a central de acceso paira o cidadán a múltiplesxestións e servizos relacionados con todo tipo deadministracións. O portal divídese fundamentalmente en dúas áreas:Cidadáns e Empresas, e ademais ten a opciónpermitir o acceso aos servizos segundo perfil (novos,muller, maiores, pais, inmigrantes…). Desde el rediríxeseao usuario ás páxinas das distintas administraciónsonline, pero sen que exista unificación de deseño con elase sen especificar previamente paira que xestións necesítase o certificado dixital, coa consecuente diminución na súaeficacia.

Educación

Educación

Una dasprimeiras cousas que se bota de menos no portal como punto departida é especificar que xestións pódense facer sen ocertificadodixital e cales o necesitan, de modo que o usuarioaforre tempo evitando navegar inutilmente paira, ao final,darse conta de que a xestión que quere realizar non lle éposible sen acreditarse previamente.

Taméndebería ser factible que o usuario puidese acceder con facilidadea unha explicación sobre devandito certificado,coñecendo como e onde obtelo, que xestiónsprecísano (son a inmensa maioría) e por que é importante paira realizar ditas xestións.

Bótase de menos como punto de partida o especificar que xestións pódense facer sen o certificado dixital e cales o necesitan

Doutro xeito, onavegar polo portal convértese nun continuo e caóticoentrar e saír de páxinas interiores coa informaciónamontoada de modo incoherente. Doutra banda, nas páxinasinteriores non se mostra a orde da portada, dado que pertencena administracións moi variadas, e o usuario debe ir probandoenlaces paira saber se una xestión é factible ou non senacreditacións dixitais. Ao final, ou ben acaba nunha páxinacon comunicacións ministeriais ou regulamentos, ou ben se lle requireo certificado paira seguir adiante.

Educación

Cando se entraa este apartado, a información se subdivide en ‘Bolsas e axudas’,’Cursos online’, ‘Catálogos e documentación’ e ‘Ofertaformativa’. No apartado de ‘Bolsas e axudas’, ao facer clic sobrealgún de enlácelos, o portal dirixe invariablemente ao usuariocara á páxina do Ministerio de Educación (salvo nuncaso, que o envía á páxina do CentroSuperior de Investigacións Científicas, onde a páxinadenega sistematicamente o acceso).

/imgs/2007/06/0603.gif

Alí ofrécenselle documentos sobre as convocatorias en formato PDF, sen que se especifique si son descargables ou non. Si se permite descargaren formato .DOC os documentos paira cumprimentar as solicitudes, queuna vez enchidas deberanse imprimir e enviar por correoordinario, aínda que cabe a posibilidade de realizar as xestións demodo telemático si posúese o certificado dixital.

O ‘tradutor en liña’, que a primeira vista parece una aplicación útil ao usuario medio, é en realidade un foro do Instituto Cervantes

No apartado de’Catálogos e documentación’ destaca o buscadordos libros pertencentes á Rede de Biblioteca PúblicasNacionais; deste xeito é posible chegar, buscando mediantediversos parámetros (autor, título da publicación,etc…), á biblioteca que posúe o exemplar desexado. Una vezatopado o exemplar desexado, haberá que pedilo por solicitudeelectrónica e esperar resposta ou ir fisicamentea consultalo.

Outro servizo que se ofrece é o ‘tradutoren liña‘, que a primeira vista parece una aplicaciónútil ao usuario medio pero que en realidade é un foro doInstituto Cervantes Virtual paira tradutores, e que non ten ningunhautilidade paira aqueles que non sexan profesionais na materia.

/imgs/2007/06/0602.gif

No apartado de’Cursos online’ ofrécense varias posibilidades, aínda que a que desdeo Ministerio enxalzouse como estrela é a posibilidadede matricularse nos cursos da UNED desde a Rede. Candoaccede a este servizo, o usuario atópase co problema deque se lle esixe una contrasinal que só se ofrece aosalumnos da UNED, ou ben a aqueles que xa realicenpreviamente a solicitude de matriculación de maneira física,co que o ‘modo telemático’ pasa a ser un absurdo.

Outrasopcións ofertadas son un sistema de ‘e-learnig’ (ensinoonline) que, se se accede desde o navegador Firefox, termina nunha páxinaen branco con apenas dúas frases de presentación escritas euna escondida barra superior de opcións. Desde Internet Explorer o deseño mellora algo, non así a usabilidad da páxina.

Documentos persoais

Outras secciónsque poderían ter sumo interese paira o usuario incumbená xestión de documentos persoais online (sempre que esta sexa posible) e a procura dunha vivenda ou as xestiónspaira acceder a vivenda de protección oficial.

/imgs/2007/06/0604.gif

De novo una vezmáis, non se discrimina entre as xestións que precisan docertificado dixital e cales non. Doutra banda, moitosintentos de procura relacionados con estes temas terminan en páxinasinteriores de distintos ministerios onde só se ofrece a definición dun determinado concepto ou se expónuna norma concreta sen que a mesma solicitouse.

A sección de ‘Documentos Persoais’ divídese en tres subapartados que son ‘Trámites onlie’,’Certificados’ e ‘Consultas’. O primeiro refire a aqueles trámitesrelacionados coa Administración Pública que teoricamente se poden realizar desde a Rede. Uno deles éa ‘Remisión de datosá Axencia de Protección de Datos‘ (AGPD), que deberíapermitir enviar datos importantes a devandita axencia. Cando o usuariovai ao servizo, envíaselle á páxina da AGPD senmáis e sen especificar onde, dentro de dita páxina,pódese realizar a función desexada.

Cando o usuario vai ao servizo da Axencia de Protección de Datos, envíaselle á páxina sen máis e sen especificar onde, dentro de dita páxina, pódese realizar a función desexada

Na pouco clarapáxina da AGPD existe un modulo que supostamente permiteenviar datos á axencia, pero cando se fai clic nelaparece o chamado SistemaNOTA (Notificacións Telemáticas á AGPD), no que se ofrece un formulario en PDF a encher, que se pode enviar por Internet,se se ten o certificado electrónico, ou ben se pode imprimir e mandar por correo. De novo até o final da súaxestión o usuario non coñece si precisará ou non docertificado.

Outro servizo que se expón coma se se pudera realizar por Internet é a ‘Obtencióndo permiso de conducir‘. En realidade 060.é manda ao usuario a unhapáxina informativa do á Dirección Xeral deTráfico (DXT) onde se lle explica que o permiso se obténcomo toda a vida fíxose. E o mesmo paira a súa renovación:hai que ir invariablemente á delegación da DXT e facer a cola.

No caso da’Obtención dopasaporte online‘, 060.é redirixe á páxina informativa doMinisterio do Interior, onde se informa de onde estáa comisaría máis próxima paira ir realizar a xestión,e ofrécense algúns teléfonos curiosos, como o da oficinade opositores a un posto de funcionario.

No caso da ‘Obtención do pasaporte online’, 060.é redirixe á páxina informativa do Ministerio do Interior, onde se informa de onde está a comisaría máis próxima paira ir realizar a xestión

Tamén se ofrece a posibilidade de modificara domiciliación bancaria da prestación por desemprego. O servizo leva á páxina da seguridadesocial, que aínda que non explica todo o ben que sería desexablea que corresponden as distintas xestións que ofrece, sié certo que polo menos discrimina claramente as que precisancertificado das que non o necesitan.

No ‘Trámitede dereitos de pensións de clases pasivas‘ 060.é redirixe a unhanota do Ministerio de Economía e Facenda onde se especifica, tras un longo parágrafo inicial sobre as boasintencións telematicas do Ministerio, que paira estas xestións precísase de certificado.

060.é taménofrece a posibilidade de informarsesobre o DNI electrónico, enviando ao usuario á páxinado Ministerio do Interior onde se especifica que as xestiónspaira obter o DNI electrónico débense realizar nascomisarías. Con todo, Interior si ofrece diferentesprogramas en descarga ao computador paira incluír no DNI electrónicono caso de que se posúa un.

Existen diversasopcións máis, como ‘Cancelaciónde antecedentes penais‘, ‘Renovaciónda licenza de pesca marítima de recreo‘, ‘Trámitesante a Oficina Española de Patentes e Marcas‘ (nada quefacer sen o certificado) e a ‘Solicitudedo Permiso de Residencia paira estranxeiros‘, que leva a unhapáxina de Interior onde se atopan todos os documentos(PDF) que o solicitante deberá cumprimentar, imprimir eenviar por correo.

Outras seccións

Saúde e seguridade

Este apartadoquere ofrecer información e asesoramento sobre temas desaúde e seguridade, así como facilitar certas xestións. Nasección de‘ Asistenciasanitaria en desprazamentos temporais por Europa‘ rediríxeseo usuario á páxina correspondente da Seguridade Social,onde se lle informa sobre como obter o Certificado ProvisionalSustitutorio, que precisa de certificado dixital paira o seu trámitetelemático.

/imgs/2007/06/0607.gif

Outro servizo que se ofrece é a posibilidade de realizar xestións na MUFACE, amutua dos funcionarios, que non son nin moito menos atotalidade dos usuarios. Tamén permite o portal 060.éacceder á Axencia Española de Seguridade Alimentaria eNutrición, sen que se indique paira que pode serinteresante acceder a devandita páxina, que presenta un deseñodesolador.

Outros servizos son a solicitude de protección a mulleres, que enlaza coa páxina da Garda Civil onde se ofrece un formulario paira encher

Outros servizosson a solicitude de protección a mulleres, que enlaza coapáxina da Garda Civil onde se ofrece un formulario pairaencher que logo deberá imprimirse e entregarse en man nocuartel. Tamén enlaza coa sección de DelitosTelemáticos de devandito corpo.

Finalmente, outrosservizos envían ao usuario a unha páxina do Ministeriodo Interior, onde se ofrecen ‘consellospaira a súa seguridade‘, e a outra con fotografías de persoasdesaparecidas sobre as que se precisa identificación.

Vivenda

De novo naprimeira xestión que se ofrece aparece a necesidade de ter ocertificado dixital instalado no navegador. Se se quere notificarun cambio de domicilio desde o portal 060.é, aparece en pantalla:”Estimado usuario,o recurso ao que tenta acceder necesita dun certificado dixitalde usuario válido. En breves momentos será redirixido ápáxina principal. Moitas grazas.” Esta xestiónpódese realizar sen necesidade de certificado nas páxinasdalgúns concellos, aínda que non todos.

/imgs/2007/06/0606.gif

Outra opción é a da ‘Xestiónde aluguer de vivendas‘, que leva á Sociedade Públicade Aluguer, onde se permite encher un formulario de solicitude devivenda pública sen necesidade de posuír o certificadodixital. A solicitude faise de maneira sinxela e asegúrase que,una vez cursada, un técnico da SociedadePública de Aluguer porase en contacto cousuario.

Finalmente, ofrécese a posibilidade de realizar un ‘Cambiode domicilio fiscal‘ de maneira telemática, paira o cal,con todo, precísase do certificado dixital, aínda que se podendescargar da Rede as solicitudes paira encher, imprimir en papele levar ás oficinas máis próximas da Axencia Tributaria.

Xestións Fiscais

Todas elas necesitan forzosamente o certificado dixital. Assubsecciones son: ‘Declaración da Renda’, ‘Axudas esubvencións’, ‘Investimentos’, ‘Pensións e xubilación’ e’Fiscalidade’. En xeral parece una sección máisdestinada a usuarios técnicos na materia, con bases de datospaira consultar. Con todo, é nesta sección onde estáo enlace máis utilizado: a declaración telemáticada Renda.