Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A liberalización dos nomes de dominio

Empresas e particulares poderán rexistrar unha extensión de primeiro nivel coa súa propia marca ou nome
Por Antonio Delgado 6 de Xaneiro de 2009
Img liberdom portada

O ICANN, o organismo encargado da administración dosnomes de dominio de Internet, aprobou o pasado mes de xuñoa liberalización das extensións para a creaciónde dominios de primeiro nivel. É dicir, as terminacións de dominioscomo “.com”, “.net”, “.org”, etc. poderanse ampliar con outras que fagan referencia a unha marcacomercial ou persoal. Por exemplo, “.eroski” ou “.perez”. Pero para iso haberá que presentar no ICANN unha solicitudeque acredite que se é dono do negocio sobre o que versa amarca, que devandito negocio ten viabilidade económica e que se posúea patente da marca.

Un hipotético sitio web podería chamarse “windows.microsoft” ou “gmail.google”, o cal abre numerosas posibilidades nas contornas corporativas

Empresascomo Google ou Microsoft poden rexistrar, a partir de agora, comoextensión as súas propias marcas e crear servizos e páxinasao redor delas. Por exemplo, un hipotético sitio webpodería chamarse “windows.microsoft” ou“gmail.google”, o que abre numerosas posibilidades noscontornas corporativas e supera as dificultades locais de que endeterminado país unha marca global estivese rexistrada porciberokupas.Un exemplo notable é o do servizo webmail Gmail de Google, cuxaversión en castelán non se pode chamar “www.gmail.es”porque este dominio está rexistrado por un particular. Apartir de agora bastará cun dominio “gmail.google”para todo o mundo.

Para asegurar que os usos destas novas extensións de dominiocumpran as normas de dereito, só se poderán rexistrarnovas extensións de dominio que respecten os dereitos de marcas enon sexan parecidos a marcas e nomes coñecidos. Por outra banda,tampouco estará permitido rexistrar nomes con identidades,comunidades ou personaxes históricos recoñecidos. Con iso sepretende evitar a ciberocupación, a pirataría depatentes e o aproveitamento dunha marca por parte de terceirasempresas.

Ademais, para a concesión destas extensións, as súaspromotores deberán presentar un plan de negocio e demostrarcapacidade técnica suficiente para poder xestionar de formaautónoma estes dominios. A falta de concretar os documentostécnicos e os detalles para a xestión destasextensións, o prezo será unha das primeiras barreiras paraaquelas empresas e particulares que queiran facerse cunhaextensión. A pesar de non haber cifras oficiais, expertos ena xestión de dominios consideran que o custo non seráinferior a 100.000 dólares por cada extensión de primeironivel rexistrada.

A fase de rexistro non será efectiva ata o primeirosemestre de 2009, e a súa explotación comercial está prevista en2010. Segundo o ICANN, oorganismo actualmente é capaz de crear ata 5.000 novasextensións de dominio coa tecnoloxía de que dispón, cifra que irá aumentando co pasodos anos. Como novidade, os novos nomes de dominiopoderán escribirse en caracteres asiáticos, árabes,cirílicos e noutros alfabetos e linguaxes que actualmente nonestán soportados na Rede.

Vantaxes e inconvenientes

Con esta medida, o ICANN adiántase a unha tendencia crecente enInternet, como é a de pedir a creación de novasextensións por parte de organismos públicos, gobernosrexionais e empresas privadas. En España, a concesiónda extensión de dominio “.cat” á “FundacióPuntcat” de Cataluña supuxo un impulso para outrascomunidades autónomas como Galicia, que quere posuír osdereitos de xestión da extensión “.gal”.

Parte da neutralidade nos nomes de dominio rompe ao permitir ás empresas e organismos con maior capacidade económica dispor dunha extensión propia

Ademais, sectores concretos como a aviación ou osmóbiles tamén conseguiron dominios para o seu sectorcomo .aero e .mobi. Desta forma, simplifícase a concesióne burocracia necesaria para conceder unha extensión de dominio.

Con todo, parte da neutralidade nos nomes de dominio serompe, ao permitir ás empresas e organismos con maior capacidadeeconómica dispor dunha extensión propia, sennecesidade de ter que recorrer á extensión .com, unxenérico nos nomes de dominio de Internet. Deste xeitopódense alterar provechosamente os resultados nos buscadores.

Ata agora, que empresas como Microsoft, Yahoo! ou Google tivesenunha terminación de igual forma que calquera usuario deInternet permitiu unha competencia en igualdade de condicións encanto á forma de denominarse na Rede. Isto xa non serámáis así.

Xurdiu unha técnica coñecida como “tasting”que consiste en rexistrar miles de dominios ao día e inserirpublicidade contextual neles para comprobar o seu retorno monetario

Por outra banda, o ICANN quere controlar a especulacióndos nomes de dominio máis rendibles, xa que, debido aonúmero finito de combinacións posibles nos dominios deprimeiro nivel, creouse un mercado de especuladores de dominiosque se dedican á compravenda de nomes xenéricos.

Ademais, debido ás diferentes fases previstas para aconcesión, renovación e cancelación dun nomede dominio, xurdiu unha técnica coñecida como “tasting”que consiste en rexistrar miles de dominios ao día, inserirpublicidade contextual neles e medir en cada un deles oretorno monetario que son capaces de xerar os primeiros días.Moitos deles, con esta simple acción automatizada, soncapaces de pagar o prezo de rexistro; o resto, son devoltos sencusto para estas empresas ao pedir a devolución do mesmodentro do período de devolución previsto nas normas deICANN.

Extensións de dominios de cidades

O Concello de Barcelona quere xestionar o dominio “.bcn” a partir do ano 2010

Un dos primeiros interesados na creación destasnovas extensións foron os concellos das principaiscidades do mundo. Concellos como os de Nova York, París ou Berlínxa anunciaron que optarán a pedir a concesión dunhaextensión para as súas cidades. Estes dominios estarándestinados á promoción de actividades comerciais eturísticas destes núcleos de poboación, así como a servizos públicos.

En España, o Concello de Barcelona quere xestionar o dominio “.bcn” a partir do ano 2010, segundo afirmaron os portavoces do consistorio. Desta maneira, as empresas, cidadáns ecorporacións locais disporán dunha identidade local queos identifique en Internet.