Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A neutralidade na Rede

Baixo este concepto reside a forma e natureza do funcionamento de Internet
Por Antonio Delgado 23 de Setembro de 2010
Img neutralidad red portada
Imagen: Declan Jewell

O debate sobre a neutralidade na Rede está de actualidade entre os usuarios, operadores de telecomunicacións e gobernos. Con todo, neste concepto englóbanse determinados usos ou estratexias comerciais que nada teñen que ver co mesmo. Que abarca o concepto dunha Internet neutral? De quen éresponsabilidade garantila? Como afectaría os usuarios sese alterase?

Imagen: Declan Jewell

A neutralidade en Internetdefínesecomo o modelo dunha rede de datos onde as comunicacións setratan sen restricións na súa circulación nin prioridades na súaacceso, coa intención de prestar o mesmo servizo a todos osusuarios domésticos. Desta forma, o tráfico, xa sexa dunha páxinaweb, unha aplicación de VoiP ou un servizo de streaming, debe tero mesmo trato por parte dos provedores de acceso aInternet (ISP).

A premisa é que o acceso a unhapáxina web como Google reciba a mesma atención que o da páxinapersoal dun usuario, de modo que a popularidade dun sitioestea determinada pola acción dos usuarios e non polaintervención, máis ou menos directa, dun provedor. Ademais,os usuarios poden acceder a calquera sitio web, con independenciada súa orixe ou localización, sen que estes estean restrinxidospor políticas comerciais.

Xestión do tráfico

Os provedores de accesoutilizandesde hai anos diferentes tecnoloxías denominadas “TrafficShaping”, ou xestores de tráfico, que se encargan de formainterna do mantemento das redes sen que se rexistre saturaciónno acceso e garanten que se preste o servizo de formacorrecta. Utilízanse sistemas avanzados e automáticospara evitar que as infraestruturas de redes colapsen ou dean unservizo de acceso inferior á calidade mínima. Con todo, nonhai ningunha medida ou lexislación que limite ou normalice aforma en que os provedores de acceso poden xestionar este tráfico.

Este poder en mans dos provedores de acceso permitiríalles integrar nas súas redes políticas que prioricen ou restrinxan unha determinada aplicación

Este poder en mans dosprovedoresde acceso permitiríalles integrar nas súas redes políticas queprioricen ou restrinxan unha determinada aplicación e uns servizosque ata agora se comportaban de forma neutral. Poden dispor de tecnoloxías para coñecer que fan os usuarios erestrinxir o uso a determinados protocolos e servizos, como oacceso a streaming de vídeo ou ao protocolo P2P, polo que poderían moldear o tráfico das redes en función das súasintereses e do perfil dos usuarios.

En ofertas de acceso ábanda anchamóbil é común entre os provedores restrinxir o uso dedeterminadas aplicacións e protocolos, sobre todo a VoiP e o P2P. As lexislaciónsactuais, como o Paquete Telecom aprobado na Unión Europea, pretenden que os usuarios coñezan de antemán estas restricións, para dispor de maior información ao contrataro servizo.

Posibles escenarios

A venda do acceso aInternet haseconvertido nunha “comodity”, é dicir, nun produto quenon achega valor engadido aos usuarios e que deixa marxes debeneficio cada vez máis pequenos aos operadores detelecomunicacións. Os provedores de acceso verían conbos ollos que, para manterse rendibles, o concepto de“neutralidade na Rede” eliminásese e o ente reguladorlocal (neste caso a CMT)permitise que poidan discriminarse protocolos e servizos, ou sepriorizasen uns sobre outros en función de acordos económicos conterceiros.

Os provedores de acceso á Rede verían con bos ollos que, para manterse rendibles, o concepto de neutralidade “na Rede” eliminásese

Poderían lanzar ao mercado plans de acceso web con servizos de pago incluídos ou priorizacións de tráfico a determinadas páxinas e plataformas en detrimento de outras. Non é a única posibilidade e, ademais, poden darse diferentes escenarios onde a Rede se pareza máis á televisión e os operadores de telecomunicacións cobrasen ás empresas como Google ou Amazon polo tráfico que xeren nas súas redes, unha medida coñecida como “a taxa Google“.

Doutra banda, a neutralidade taménpodería alterarse se os plans de determinadas empresas poderosas enInternet levan a cabo. Google propuxo outromodelo ao anunciar unacordo privado co operador de telecomunicaciónsestadounidense Verizon, polo cal se comprometen a cumprir coaneutralidade da Rede no modelo actual, pero ao mesmo tempoapostan por crear diferentes escenarios coa priorización deservizos e produtos na banda ancha móbil en redes de últimaxeración (4G, LTE). Desta forma, habería unha Internet de dúasvelocidades.

Defensa da neutralidade na Rede

Os activistas, analistas edefensoresdos usuarios consideran que a hipotética alteración daneutralidade na Rede afectaría as liberdades civís doscidadáns, ao crearse barreiras artificiais ao acceso en función deos ingresos de cada consumidor. Internet considerouse como un servizo de acceso universal en moitos países, como España. A Rede converteuse nun espazo onde o coñecemento ea comunicación humana débense transmitir de forma libre e neutral,con independencia das estratexias de negocio das grandesempresas de telecomunicacións.

Algúns empresarios e emprendedores do sector web consideran que as pequenas compañías de Internet serán as grandes prexudicadas

Algúns empresarios eemprendedores dosector web, consideran que aspequenas compañías de Internet serán as grandes prexudicadas,xa que non poderán competir en igualdade de condicións coas grandesmultinacionais no momento de crear e situar produtos e servizos na Web, como sucede na actualidade.

Chile converteuse no primeiro país do mundo en dispor dunha lexislación específica para a defensa e a garantíadunha Internet neutral. Con esta lei, os internautas deste país teñen dereito a utilizar, enviar, recibir ou ofrecer calquera tipo de contido, aplicación ou servizo a través da Rede sen bloqueosarbitrarios ou discriminación, a condición de que sexan servizos oucontidos que se axusten á lexislación. O Goberno chilenoconsidera que esta medida estimulará a competencia, aoter unha maior transparencia e calidade de servizos por parte dosprovedores de acceso a Internet. No seo da Unión Europea, aneutralidade na Rede debater a través dunha consultapública que convida a participar a provedores, operadoras detelecomunicacións e usuarios.