Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

AllPeers: BitTorrent en Firefox

AllPeers é unha extensión que permite compartir ficheiros cos contactos seleccionados polo usuario desde o navegador Firefox
Por Marta Peirano 19 de Setembro de 2006

O seu aspecto visual e o seu funcionamento resultará familiar aos usuarios de mensaxería instantánea e de Skype, pero a diferenza é que, mentres que Skype serve para realizar chamadas telefónicas pola Rede sen ter que pagar a un operador, AllPeers permite enviar e recibir grandes arquivos sen depender de servizos de terceiras partes e utilizando un dos recursos máis populares da Rede: BitTorrent.

AllPeersten un menú para buscar e engadir contactos, que sepoden distribuír en cartafoles como amigos, familia outraballo

Encanto ás semellanzas cos servizos de mensaxeríainstantanea e telefonía IP, a principal é que hai un menúpara atopar e engadir contactos, que se poden distribuír encartafoles como amigos, familia ou traballo; ademais, o servizodispón dun cartafol onde visualizar se devanditos contactos estánconectados ou non e outra que mostra as transferencias en curso. Nadamáis.

BitTorrentfoi deseñado por Bram Cohen, un programador desoftware libre, paraque varias persoas descargasen arquivos de calquera computador daRede ao mesmo tempo sen facer colas nin resentir o tráfico.Cando máis de dúas persoas empezan a descargar o mesmoficheiro, créase unha rede descentralizada na que todos son receptore emisor de pequenos anacos do arquivo ao mesmo tempo. Écoma se cada persoa conectada recibise un trocito distinto damesma historia e empezase a contarlla inmediatamente a todos osdemais ata que todo o mundo coñecese a historia completa.

Sinxelo de instalar e fácil de utilizar

Liberadoda súa responsabilidade, o servidor orixinario do arquivo non sesobrecarga e, cuantos máis usuarios haxa descargando a mesmainformación, máis rapidamente reconstruirasea historia completa en todos os computadores conectados. Hai moitosclientes de Bittorrent (programas que permiten utilizar lesteprotocolo na Rede), incluídos algúns para navegadores.

Asvantaxes de AllPeers son unha instalación sinxela, un deseñoque resulta familiar e a posiblidad de elixir o noso grupo de‘intercambiadores’. Nos clientes normais de BitTorrent ninguén sabecon quen intercambia nada, con AllPeers só serealizan transferencias entre usuarios aos que se convidou deantemán.

ConAllPeers só se realizan transferencias entre usuarios aosque se convidou de antemán

Ainstalación é a habitual de calquera extensión deFirefox: hai que picar no botón de descarga e despoisreiniciar o navegador. Unha vez inaugurado o programa, requíreseque o usuario acepte unha licenza de uso non comercial na que secompromete, entre outras cousas, a non infrinxir a lei intercambiandoarquivos protexidos por Copyright.

Antesde entrar en acción é necesario introducir contactos naaxenda e cargar os arquivos que se queren compartir no cartafolcorrespondente. Ao picar na palabra ‘Share’ (compartir) nabarra de navegación, aparece unha nova columna que permitecargar os cartafoles (‘Add Folder’) e arquivos (Add File) que queremosintercambiar.

Paracomezar a compartir basta con arrastrar o cartafol elixido á icona do contactoreceptor. É importante lembrar que tanto o volume dos arquivoscomo a cantidade de contactos que vaian recibindo o mesmo arquivodeterminan a velocidade da transferencia.

Compartir en ‘petit comité’

Img

Aínda queespertou ungran entusiasmo, AllPeers é aínda un prototipo en fasebeta (de probas) e está a resolver problemas comoa integración do menú en Firefox. A interface enojarazoablemente aos usuarios que o probaron porque resultaabusivo en termos de economía de pantalla (cómese ametade do espazo do navegador) e demasiado confuso, xa que osmenus ábrense a esquerda e a dereita da páxina e resultadificil pechalos. Como nota positiva pódese destacar que, aínda quefunciona só con Firefox, AllPeers é compatible con as plataformas máis populares, como son Windows, Linux e Mac VOS.

Doutra banda,AllPeers pode ser unha boa solución ao desenvolvementode leis de propiedade intelectual que desde o punto dos usuariospoderían ser consideradas como excesivamente restritivas. Ofeito de que os arquivos se compartan dun modo selectivo sóentre usuarios coñecidos e non de forma anónima e masiva, faidifícil que lla poida acusar de ser unha aplicaciónque fomente o negocio ilegal coas obras dos autores. Como diEnrique Dans, profesor do Instituto de Empresa, noseu blogue: “Ten algo que dicir a industria con respecto a queeu lle pase ao meu amigo ou ao meu familiar a canciónde Fulano, a discografía enteira de Mengano ou as fotos dasvacacións? Se o ten, xa se pode ir amolando: non sóé moi fácil facelo [con AllPeers], senón que ademais nono poden evitar.”