Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aspectos legais de cómpraa-venda en liña

Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico
Por miren 19 de Agosto de 2002

Dous millóns de internautas, dun total de oito, consultan Internet antes de viaxar, animados polos choios nos prezos e pola comodidade que supón reservar desde a pantalla dun computador. Este especial forma parte dun completo dossier sobre a reserva e contratación de viaxes en liña no que atoparás información clara e práctica sobre como utilizar Internet paira planificar as túas vacacións. Os outros especiais que forman parte do dossier son:

O sector turístico na rede: introdución e consellos prácticos– Vacacións á carta: os mellores sitios paira reservar as túas viaxes.

Validez dos contratos electrónicos

Una das débedas pendentes que ten Internet co consumidor é o aspecto legal. Que ocorre no caso de que se produzan irregularidades en cómpraa-venda en liña? A quen se acode?

Co obxecto de despexar esas incógnitas, o pasado 27 de xuño o Parlamento español aprobou o Proxecto de Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE). A nova Lei, que se porá en funcionamento despois do verán, pretende proporcionar una maior seguridade xurídica e confianza tanto aos usuarios e prestadores de servizos, co fin de promover a utilización de Internet e doutros servizos interactivos.

O texto, que ten como obxectivo impulsar o desenvolvemento do comercio electrónico e o pleno aproveitamento por parte dos cidadáns e empresas das vantaxes da Sociedade da Información, é a primeira Lei sobre Internet que se aproba en España.

Validez dos contratos electrónicos

A Lei reforza e impulsa o uso da contratación electrónica ao garantir a plena validez dos contratos celebrados por esta vía, equiparando a forma electrónica á forma escrita. Deste xeito, os prestadores de servizos non terán que enviar documentos en papel aos seus clientes paira acreditar os contratos realizados.

Así mesmo, refórzase a eficacia dos documentos electrónicos como proba ante os Tribunais, ao atribuírlles o mesmo valor probatorio que aos documentos que teñan o papel como soporte.

Información e transparencia

O proxecto de Lei aprobado reforza as garantías respecto da información e transparencia nas comunicacións que se establezan a través da Rede.

As empresas prestadoras de servizos terán que mostrar en lugar visible das súas páxinas web algúns datos básicos, como nome, domicilio e dirección de correo electrónico, e os prezos dos produtos que ofrezan, de maneira que os usuarios poidan saber en todo momento con quen están a contratar.

A publicidade e a contratatación por Internet dótanse tamén de garantías para que os usuarios poidan identificar sen esforzo á empresa anunciante e dispoñan de toda a información necesaria, incluídas as condicións xerais de contratación, paira poder realizar operacións comerciais con confianza.

Máis información na seguinte dirección:

http://www.mcyt.es/grupos/grupo_carrusel.htm?http://www.mcyt.es/asp/ministerio_informa/prensa/np27-06-02-2.htm

Dereito do consumidor á información

Exigencas legais en compras electrónicas (I)

DEREITO DO CONSUMIDOR Á INFORMACIÓN (en canto aos Tratos pre-contractuais e información previa ao contrato.)

De acordo co articulo 39 da Lei de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, en todas as propostas de contratación deberá constar, inequivocamente:

 • que se trata dunha proposta comercial.
 • e que a utilización dunha técnica de comunicación a distancia paira a transmisión do pedido ten carácter oneroso, a menos que este extremo resulte evidente.

En canto ao contido das propostas, a oferta de venda a distancia deberá incluír, polo menos, os seguintes extremos (artigo 40 LOCM):

 1. Identidade do provedor.
 2. Características especiais do produto.
 3. Prezo e, no seu caso, debidamente separados, os gastos do transporte.
 4. Forma de pago e modalidades de entrega ou de execución.
 5. Prazo de validez da oferta.

No caso de que a venda a distancia estea sometida a condicións xerais da contratación, previamente á celebración do contrato (como mínimo nos tres días naturais anteriores a esta), o predisponerte deberá, de conformidade co articulo 2 do RD1906/1999 de 17 de decembro sobre contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais:

 • facilitar ao adherente, de modo veraz, eficaz e completo, información sobre todas e cada una das cláusulas do contrato,
 • e remitirlle o texto completo das condicións xerais, por calquera medio adecuado á técnica de comunicación a distancia utilizada.

Conforme á Lei Xeral de Defensa do Consumidor e Usuario, a exigibilidad polo consumidor do contido publicitario ou da oferta aínda non formando, finalmente, parte do contrato, é trasladable á contratación electrónica.

Dereitos en canto ao cumprimento do contrato

Exigencas legais en compras electrónicas (II)

DEREITOS DO CONSUMIDOR EN CANTO Ao CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

A. O dereito a desistir do contrato.

O consumidor ostenta dereito a desistir libremente do contrato no prazo de sete días desde a data de recepción do produto (art. 44 LOCM). Non ten que alegar nin xustificar causa algunha paira o exercicio este dereito. Trátase dun dereito irrenunciable.

Este prazo de sete días haberá de ser de sete días naturais conforme ao art. 5.2 do Código Civil («no computo civil dos prazos non se exclúen os días inhábiles»). Esta cuestión non debería ter maior transcendencia en Internet, ao non haber horarios comerciais, serían sete días paira exercer o dereito de desistimiento, podendo exercerse, vía telemática, calquera día en prazo, sexa este hábil ou inhábil.

A LOCM non suxeita a forma algunha o exercicio deste dereito, aínda que en caso de controversia o consumidor ha de estar en posición de acreditar ou probar que o exerceu en prazo. De todos os xeitos o lóxico é que se empregue o documento previsto no articulo 47 LOCM.

Con todo, tal e como sinalaba no Dossier «O consumidor ante o comercio electrónico» a proxección do dereito de desistimiento sobre o comercio electrónico directo é, en certos casos, dificultosa. Respecto dos bens obxecto de propiedade intelectual o art. 45.3 LOCM permite a non aplicación do dereito de desistimiento ás vendas de obxectos que poidan ser reproducidos ou copiados con carácter inmediato. Di literalmente:

«Excepcións ao dereito de desistimiento. O disposto no artigo anterior non será de aplicación aos seguintes supostos:

1) Ás transaccións de valores mobiliarios e outros produtos cuxo prezo estea suxeito a fluctuaciones dun mercado non controlado polo provedor.2) Aos contratos celebrados con intervención de fedatario publico.3) Tampouco se estenderá o dereito de desistimiento, salvo pacto en contrario, ás vendas de obxectos que poidan ser reproducidos ou copiados con carácter inmediato, que se destinen á hixiene corporal ou que, en razón da súa natureza, non poidan ser devoltos.»

Habería que aceptar:

 • ou que o desistimiento só é posible no breve prazo que transcorre entre a perfección do contrato e a entrega, é dicir, antes da entrega.
 • ou que o consumidor só poderá exercer este dereito en tanto que o produto estea cos seus precintos de seguridade.

B. O dereito a anular o cargo no pago con cartón.

Cos cartóns de pago, o pago por Internet é posible habitualmente facilitando a través da rede os datos do cartón autorizando que se cargue o importe. O problema básico é a seguridade da trasmisión de datos por Internet. A información non só ha de viaxar segura, cifrada, desde o consumidor ao beneficiario, senón tamén do beneficiario á entidade financeira. O consumidor percibe a inseguridade de proporcionar os datos do seu cartón a través una rede aberta como Internet aínda estando en posición de lembrar que o ordenamento xurídico protexe os intereses económicos do consumidor no suposto de uso indebido ou fraudulento.

O articulo 46 da Lei de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo sinala que cando o importe dunha compra fose cargado utilizando o número dun cartón de crédito, sen que esta fose presentada directamente ou identificada electrónicamente, o seu titular poderá esixir a inmediata anulación do cargo. En tal caso, as correspondentes anotacións de debo e reabono nas contas do provedor e do titular efectuaranse o máis axiña posible.

C. Prazo Máximo de entrega:

o contrato electrónico, entendido como contrato de compravenda a distancia, ha de cumprirse no prazo dos trinta días desde a recepción do pedido polo provedor, segundo a LOCM.

D. Prohibición de pagos anticipados.

Se continuamos co art. 43 LOCM, vemos que o seu parágrafo segundo establece que unicamente poderá esixirse o pago antes da entrega do ben se o obxecto do contrato é un ben que se elaborou con algún elemento diferenciado a solicitude dun cliente. É dicir, están prohibidos, dun modo xeral, os pagos anticipados na contratación a distancia.

Pero resulta que fronte ao risco de inseguridade que percibe o consumidor na contratación electrónica, o comerciante sitúase tamén ante o risco de falta de pagamento, especialmente, no comercio electrónico directo, polo que paira contratar o consumidor atoparase en moitos casos coa imposición de pago anticipado ou a comunicación con carácter previo á execución do contrato dos datos que permiten cargar o prezo inmediatamente ao cliente.

O risco empresarial de falta de pagamento no comercio electrónico directo, a diferenza do que ocorre no indirecto no que a entrega se realiza á marxe ou fóra da rede, fan proliferar a esixencia de pago anticipado e de non proceder á entrega se o consumidor e usuario non acepta pagar previamente o prezo.

Lembrar que, a diferenza da LOCM, a Directiva 97/7/CE sobre a protección dos consumidores en contratos negociados a distancia non establece a prohibición de pagos anticipados. De todos os xeitos, parece compatible coa LOCM proporcionar os datos anticipadamente á entrega, co compromiso do provedor de non proceder ao cargo até despois da entrega.